McAfee Security Scan Plus

McAfee Security Scan Plus

Biedt actieve controle van uw computer op antivirussoftware, firewallbeveiliging, webbeveiliging en bedreigingen in open toepassingen.

 
 
Functies en voordelenBeschrijvingSysteemvereisten
McAfee Security Scan Plus

McAfee Security Scan Plus

 

Licentieovereenkomst

Lees deze licentieovereenkomst zorgvuldig door. Wanneer u op 'Akkoord' klikt en de Software gebruikt, gaat u akkoord met deze licentie en onze Privacyverklaring.

In nieuw venster openen

Licentieovereenkomst van McAfee

Hartelijk dank voor uw aankoop bij McAfee.

Dit is een overeenkomst (“Overeenkomst”) tussen u en McAfee, LLC (“McAfee”, “wij”, “ons” of “onze”) of, afhankelijk van waar u woont of waar u het product of de dienst hebt verkregen, een van onze dochterondernemingen, die in Artikel 6 zijn vermeld. In deze Overeenkomst zijn uw rechten en voorwaarden vastgelegd voor het gebruik van onze software en diensten ('Software' of 'Diensten'). U dient het document in zijn geheel door te lezen, inclusief alle koppelingen naar voorwaarden, omdat alle voorwaarden belangrijk zijn en samen deze Overeenkomst vormen die op u van toepassing is. LET MET NAME OP ARTIKEL 5 'BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN GROEPSGEDINGEN', WAARIN IS VASTGELEGD HOE GESCHILLEN WORDEN BESLECHT.

Door op een acceptatie-knop te klikken, waarmee u langs elektronische weg aangeeft akkoord te gaan, door de Software te laden of anderszins gebruik te maken van de Software of Diensten, gaat u akkoord met de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als u niet akkoord gaat met deze voorwaarden, mag u de Software of Diensten niet installeren, openen of gebruiken. Als u meerdere versies van de Overeenkomst hebt aanvaard, is de meest recente versie die u hebt aanvaard de Overeenkomt tussen u en ons. Deze prevaleert boven en vervangt alle eerdere versies. Ingeval van strijdigheid tussen een vertaalde versie van deze Overeenkomst en de Engelse versie, prevaleert de Engelse versie.

Deze Overeenkomst omvat:

 1. Licentievoorwaarden (waaronder beperkingen, eigendom, wijzigingen, beëindiging en privacy)
 2. Betalings- en ondersteuningsvoorwaarden (waaronder automatische verlenging, opzegging, restitutie, ondersteuning en updates)
 3. Specifieke voorwaarden voor bepaalde producten en diensten (waaronder gratis producten)
 4. Specifieke voorwaarden voor Identity Protection-diensten
 5. Bindende arbitrage en afstand van groepsgedingen ('class actions')
 6. Algemene wettelijke bepalingen (waaronder beperkte garanties, garantiedisclaimers, aansprakelijkheidsbeperkingen, licentieverlenende entiteiten en lokaal recht)
 7. Contactgegevens van McAfee

 1. LICENTIEVOORWAARDEN

  Licentieverlening. Wij verlenen u graag een persoonlijke, niet-overdraagbare, niet-exclusieve, tijdelijke licentie om de Software en Diensten waarvoor u een abonnement hebt afgesloten te installeren en te gebruiken. Deze is uitsluitend voor persoonlijk gebruik, voor het aantal gebruikers en apparaten dat in uw Licentie- of Dienstgebruiksrecht (welke van toepassing is) wordt vermeld en er moet worden voldaan aan de Systeemeisen ('Licentie'). 'Licentiegebruiksrecht' betekent het type en het aantal apparaten en gebruikers dat de Software mag gebruiken, zoals vermeld in de transactiedocumenten van het abonnement dat u hebt afgesloten, namelijk (afhankelijk van het kanaal dat u voor de aankoop hebt gebruikt) de betaalpagina, een pagina met de beschrijving van het product op onze website, de e-mailbevestiging van uw aankoop die wij u hebben gestuurd, de verpakking indien u het product in een winkel hebt gekocht, of een ander transactiedocument dat u hebt ontvangen ('Transactiedocumenten'). Als geen van deze Transactiedocumenten een aantal apparaten of gebruikers vermeldt, geldt het Licentiegebruiksrecht voor één apparaat en één gebruiker. Onder “Dienstgebruiksrecht” wordt verstaan: het bereik en de duur van de Diensten die u hebt afgenomen, zoals vermeld in de Transactiedocumenten. Als geen van deze Transactiedocumenten een bereik of duur vermeldt, geldt het Dienstgebruiksrecht voor één apparaat, één gebruiker en één jaar. “Systeemeisen” wil zeggen: de apparaten en besturingssystemen waarop het desbetreffende product van McAfee naar behoren zal functioneren, zoals op onze website is vermeld. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat aan de systeemeisen wordt voldaan. Dit houdt in het van tijd tot tijd verkrijgen van updates of upgrades om de Software te kunnen blijven gebruiken, maar kan ook andere zaken omvatten.

  Beperkingen. De Software en Diensten worden in licentie gegeven en niet aan u verkocht. Ze worden beschermd door Amerikaanse en internationale wetten en verdragen. U hebt geen recht om de Software en Diensten zonder onze toestemming te reproduceren of distribueren. Doet u dat toch, dan riskeert u boetes of andere straffen worden toegestaan door het burgerlijk recht en strafrecht van de relevante jurisdictie. Het is u niet toegestaan: (i) reverse engineering toe te passen op de Software en Diensten of anderszins de broncode van de Software en Diensten proberen af te leiden, tenzij dit wettelijk is toegestaan; (ii) de Software en Diensten aan te passen of te wijzigen of afgeleide werken te maken op basis van de Software en Diensten; (iii) de Software en Diensten te publiceren, te kopiëren (u mag wel reservekopieën maken als uw Transactiedocumenten dat toestaan), te verkopen, uit te lenen, te verhuren, in sublicentie te geven, over te dragen of op enige andere wijze aan iemand anders door te geven; (iv) de Software en Diensten te gebruiken voor commerciële doeleinden; (v) technische beveiligingsmaatregelen in de Software en Diensten proberen te omzeilen; (vi) de Software en Diensten te gebruiken om de wet te overtreden; (vii) u in te laten met activiteiten die anderen belemmeren in hun gebruik van de Software en Diensten. Als u de Software en diensten op een mobiel apparaat hebt geïnstalleerd en u de eigendom van dat apparaat aan iemand anders overdraagt, moet u alle Software en Diensten van dat apparaat verwijderen en moet u de apparaatgegevens uit uw account bij ons verwijderen. Wij hebben het recht om deze Overeenkomst, uw account en uw toegang tot de Software en diensten te beëindigen of op te schorten indien wij van mening zijn dat u deze Overeenkomst hebt geschonden. De Software en Diensten kunnen voor handhaving noodzakelijke technologie bevatten die de beschikbare opslagruimte, het bandbreedteverbruik of het aantal apparaten waarop de Software en Diensten kan worden geïnstalleerd beperkt, of die ons in staat stelt om uw toegang tot de Software en Diensten op te schorten als u deze Overeenkomst hebt geschonden of als uw Licentie is verlopen of beëindigd.

  Eigendom. Wij, samen met onze leveranciers en partners, blijven eigenaar van onze respectievelijke Software en Diensten en alle rechten met betrekking tot de Software en Diensten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten. De enige rechten die wij u verlenen, zijn de rechten die in deze Overeenkomst uitdrukkelijk zijn vermeld. Als u ons opmerkingen, informatie, meningen of suggesties met betrekking tot de Software en Diensten stuurt ('Feedback'), erkent en gaat u ermee akkoord dat wij uw Feedback zonder beperkingen mogen gebruiken, voor welk doel dan ook en zonder dat wij hiervoor een vergoeding aan u dienen te verstrekken.

  Gratis Software en Gratis Diensten. De Software en Diensten kunnen bestaan uit: (A) gratis versies van de Software, waaronder (i) functies die deel uitmaken van een betaald abonnement waarvoor wij geen kosten meer in rekening brengen of die wij u kosteloos aanbieden, en (ii) elke functie die wij u bij wijze van proef, gunst of ter evaluatie aanbieden of die worden aangeduid met 'Pre-release', 'Beperkte release', 'Bèta' of die anderszins worden beschreven als experimenteel, niet getest of niet volledig functioneel ('Gratis Software'); en (B) diensten die wij als extra service kosteloos aan u leveren en op dezelfde wijze als bij Gratis Software aangeduid kunnen zijn en die experimenteel, niet getest of niet volledig functioneel kunnen zijn ('Gratis Diensten').

  Betaalde Abonnementen. De Licentie is geldig gedurende de abonnementstermijn die is vastgelegd in uw Transactiedocumenten ('Abonnementstermijn') en iedere daaropvolgende verlengde termijn, tenzij deze overeenkomstig deze Overeenkomst wordt beëindigd. Indien er in uw Transactiedocumenten geen Abonnementstermijn is vastgelegd, dan geldt de standaard Abonnementstermijn van één jaar, met ingang vanaf de datum waarop de Software of Diensten werden afgenomen. Wanneer u uw abonnement en daarmee de Abonnementstermijn verlengt, gaat u akkoord met de op dat moment meest recente versie van de Licentieovereenkomst van McAfee.

  Gratis Software en Gratis Diensten. De Licentie is geldig zolang de Gratis Software geïnstalleerd is of wij de Gratis Software of de Gratis Diensten anderszins aan u beschikbaar stellen en zij blijven onderworpen aan eventuele beperkingen die in de Transactiedocumenten zijn vermeld.

  Wijzigingen in deze Overeenkomst. Voor betaalde abonnementen geldt dat u de wijzigingen in deze Overeenkomst accepteert door uw abonnement te verlengen en dat de bijgewerkte Overeenkomst van kracht zal worden bij deze verlenging van uw abonnement. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Overeenkomst, dan dient u de wijzigingen te verwerpen door de automatische verlenging uit te schakelen en aan het einde van de Abonnementstermijn de Software te verwijderen en de Software of Diensten niet langer te gebruiken. Bij Gratis Software en Gratis Diensten accepteert u de wijziging(en) in deze Overeenkomst door de Gratis Software of Gratis Diensten te blijven gebruiken. Als u niet akkoord gaat met de bijgewerkte Overeenkomst, dan wordt uw licentie voor de Gratis Software of de Gratis Dienst beëindigd, mag u de Gratis Software of de Gratis Dienst niet langer openen of gebruiken en moet u de installatie van de Gratis Software verwijderen.

  Beëindiging. Wij kunnen deze Overeenkomst beëindigen als u zich niet houdt aan de voorwaarden van deze Overeenkomst. U kunt de Licentie vóór het verstrijken van de termijn beëindigen door de Software en Diensten permanent van uw apparaten te verwijderen en uw account bij ons op te zeggen. Raadpleeg ons Restitutiebeleid voordat u uw Software en Diensten verwijdert, om te zien of u in aanmerking komt voor restitutie. Indien deze Overeenkomst afloopt of wordt beëindigd, (i) is het u niet langer toegestaan de Software en Diensten, inclusief alle online opslag- of back-up-diensten, te gebruiken of openen, (ii) dient u de Software en Diensten permanent van uw apparaten te verwijderen en (iii) kunnen wij uw account opzeggen of sluiten. Bij beëindiging of afloop van de Overeenkomst zullen wij ons standaardbeleid volgen om uw online opgeslagen of als back-up bewaarde informatie, teksten, bestanden, koppelingen, afbeeldingen of andere materialen die u aan ons hebt verstrekt ('Content') te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Content elders op te slaan of er een reservekopie van te maken voordat deze Overeenkomst afloopt of wordt beëindigd. Het is niet onze verantwoordelijkheid om u een kopie van uw Content te geven.

  Privacy. Raadpleeg onze Privacyverklaring voor meer informatie over de manier waarop wij informatie kunnen verzamelen en verwerken.

 2. BETALINGS- EN ONDERSTEUNINGSVOORWAARDEN

  BETALINGSMACHTIGING. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ OF ONZE ERKENDE PARTNER ALLE BEDRAGEN DIE U IN VERBAND MET UW AANKOOP EN EVENTUELE VERLENGINGEN VAN ABONNEMENTEN BENT VERSCHULDIGD, VAN UW CREDITCARD- OF BETAALPASREKENING OF ANDER BETAALMIDDEL KUNNEN AFSCHRIJVEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ONS DIRECT ZULT INFORMEREN OVER ELKE WIJZIGING VAN UW REKENINGNUMMER DAT BIJ UW PAS HOORT, VERVALDATUM OF ANDERE BETALINGSGEGEVENS. VOOR CREDITCARDS EN BETAALPASSEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ DERGELIJKE INFORMATIE KUNNEN BIJWERKEN MET UPDATES DIE WIJ DIRECT OF INDIRECT VAN UW CREDITCARDBEDRIJF/BANK EN HET RELEVANTE CREDITCARD-/BANKNETWERK HEBBEN ONTVANGEN EN DAT WIJ DE BIJGWERKTE CREDITCARD-/BETAALPASINFORMATIE KUNNEN GEBRUIKEN VOOR HET AFSCHRIJVEN VAN BEDRAGEN DIE U ONS VERSCHULDIGD BENT. HIERMEE VERLEENT U TOESTEMMING OM BEDRAGEN VAN UW CREDITCARD OF BETAALPAS AF TE SCHRIJVEN.

  Automatische verlenging. U gaat ermee akkoord dat uw betaalde abonnement automatisch wordt verlengd. U geeft ons of onze erkende partner toestemming om binnen 30 dagen na de vervaldag van uw abonnement de op het moment van uw verlenging geldende abonnementsprijs af te schrijven van uw creditcard of betaalpas die in ons bestand is opgenomen. De prijs kan tussentijds wijzigen. Uw abonnement is onbeperkt geldig en blijft doorlopen totdat u opzegt. Voor meer informatie of het opzeggen van uw abonnement of het aanpassen van het automatisch verlengen van uw abonnement, kunt u inloggen op uw pagina Mijn account of contact opnemen met de klantenservice. Voordat uw Abonnementstermijn afloopt, zullen wij een bericht sturen naar het in uw accountprofiel ingevulde e-mailadres om u op de hoogte brengen van de aanstaande verlenging. Indien uw Software en Diensten op het moment van de verlenging een andere naam hebben gekregen, zijn geüpgraded of zijn vervangen door een nieuw aanbod met redelijk vergelijkbare functies ('Vervanging'), kunnen wij, naar eigen goeddunken, uw abonnement automatisch verlengen met de Vervanging voor een prijs die niet hoger is dan de niet-afgeprijsde abonnementsprijs van de Vervanging.

  OP ELK MOMENT NA HET AFSLUITEN VAN EEN ABONNEMENT KUNT U AUTOMATISCHE VERLENGING UITSCHAKELEN IN UW ONLINE ACCOUNT OF DOOR CONTACT OP TE NEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE. ALS U NIET WILT DAT UW ABONNEMENT AUTOMATISCH WORDT VERLENGD, MOET U MEER DAN DERTIG DAGEN VOORDAT UW ABONNEMENTSTERMIJN AFLOOPT DE OPTIE 'AUTOMATISCHE VERLENGING' UITSCHAKELEN. ALS U DE AUTOMATISCHE VERLENGING NIET UITSCHAKELT, ZAL UW ABONNEMENT WORDEN VERLENGD MET DE VERLENGINGSDUUR DIE OP HET MOMENT VAN VERLENGING VOLGENS DE OVEREENKOMST GELDIG IS, TENZIJ UW ABONNEMENT DOOR U IS OPGEZEGD (OF UIT HOOFDE VAN DEZE OVEREENKOMST DOOR ONS IS BEËINDIGD).

  ALS U DE AUTOMATISCHE VERLENGING UITSCHAKELT, ZULLEN ALLE EXTRA FUNCTIES EN DIENSTEN WORDEN STOPGEZET DIE WIJ UITSLUITEND AANBIEDEN AAN ABONNEES DIE EEN AUTOMATISCHE VERLENGING HEBBEN GEKOZEN EN VOOR HUN ABONNEMENT HEBBEN BETAALD.

  Opzegging. Annulering van uw abonnement of beëindiging van deze Overeenkomst geeft geen recht op een restitutie met terugwerkende kracht of een vergoeding pro rata op basis van de opzegdatum, behalve in de gevallen die in ons Restitutiebeleid zijn vastgelegd. Bij opzegging van uw abonnement of beëindiging van deze Overeenkomst worden geen terugkerende kosten meer in rekening gebracht en hebt u toegang tot de geabonneerde Software en Diensten tot het einde van de op dat moment geldende Abonnementstermijn.

  Restitutie. Raadpleeg ons Restitutiebeleid voor meer informatie over het ontvangen van een restitutie voor Software en Diensten die u bij McAfee hebt afgenomen.

  Datakosten. Alle kosten die u bij uw internetprovider en mobiele-telefonieaanbieder oploopt in verband met uw gebruik van de Software of Diensten zijn voor uw rekening, met inbegrip van alle aangerekende kosten en boetes voor overschrijding van uw toegestane datavolumes of belminuten, of uw gebruik van sms-diensten in binnen- en buitenland.

  Ondersteuning en updates. Indien uw Software en Diensten in aanmerking komen voor technische ondersteuning en u een betaald lopend abonnement hebt, dan krijgt u technische ondersteuning in overeenstemming met ons actuele standaard ondersteuningsaanbod. Niet alle Software en Diensten komen in aanmerking voor technische ondersteuning. Raadpleeg uw Transactiedocument of de servicevoorwaarden, naargelang welke van toepassing is, voor meer informatie over technische ondersteuning en extra opties. Ons standaard ondersteuningsaanbod, onze beleidsrichtlijnen en procedures kunnen van tijd tot tijd worden gewijzigd en kunnen per land verschillen. Elke verplichting die wij eventueel hebben om de vorige versie van de Software en Diensten te ondersteunen, eindigt zodra een upgrade, een gewijzigde of latere versie of een andere update voor de Software en Diensten ('Update') beschikbaar wordt gesteld. Voor uw gemak en om ervoor te zorgen dat nieuwe functies die wij ontwikkelen worden geïntegreerd in de Software op uw apparaten, geeft u ons door het accepteren van deze Overeenkomst toestemming om Updates en (op uw verzoek of met uw toestemming) nieuwe Software automatisch op uw apparaten te installeren wanneer ze beschikbaar zijn, voor zover wij dergelijke installaties op de achtergrond kunnen uitvoeren. Wij kunnen Software ook automatisch uploaden, maar zullen dergelijke Software niet zonder uw toestemming activeren. Alle Updates en technische ondersteuning voor Gratis Software, worden naar eigen goeddunken door ons verstrekt en kunnen op elk moment worden stopgezet.

  Levensduur van producten en diensten. Af en toe kunnen wij, geheel naar eigen goeddunken, besluiten om bepaalde Software of Diensten, of bepaalde functies van de Software of Diensten, te beëindigen. 'Einde van de Ondersteuning' verwijst naar de datum waarop we geen automatische correcties, Updates of technische ondersteuning voor bepaalde Software of Diensten meer leveren. Als een verlengingsperiode voor uw abonnement na het Einde van de ondersteuning zou aflopen, kunt u uw abonnement niet meer verlengen.

 3. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR BEPAALDE PRODUCTEN EN DIENSTEN

  Diensten. In aanvulling op deze Overeenkomst en geldende Transactiedocumenten worden sommige Diensten die u bij ons afneemt, onderworpen aan en beheerst door aanvullende servicevoorwaarden. Deze worden op onze website geplaatst. Beveiligingsdiensten moeten worden bijgewerkt om nieuwe dreigingen te bestrijden, de prestaties of de efficiëntie te verbeteren en om andere zakelijke redenen. U erkent en gaat ermee akkoord dat wij de kenmerken en functies van de Diensten tijdens de Abonnementstermijn kunnen wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen de functionaliteit van de Diensten niet wezenlijk verminderen. Het is mogelijk dat sommige apparaten de Diensten niet kunnen ontvangen. Voor het ontvangen van de Diensten hebt u een snelle internetverbinding nodig en uw apparaat moet aan de van toepassing zijnde Systeemeisen voldoen.

  Safe Family-producten en producten voor meerdere gebruikers. Als u een volwassene, ouder of wettelijke voogd bent, mag u de Software of Diensten alleen gebruiken voor het volgen en controleren van uw eigen kinderen, kinderen van wie u de wettelijke voogd bent en andere kinderen die u wettelijk gezien mag volgen en controleren. U moet de toestemming verkrijgen van elke derde partij die u toegang geeft tot Software of Diensten voor meerdere gebruikers die volgen en controleren.

  Gratis Software. Als de Software en Diensten die u downloadt of anderszins ontvangt Gratis Software is, dan is dit artikel van de Overeenkomst eveneens van toepassing. Indien een bepaling in dit artikel in strijd is met een of meer andere bepalingen of voorwaarden in deze Overeenkomst, heeft dit artikel voorrang op die andere bepaling(en) en voorwaarde(n) met betrekking tot dergelijke Gratis Software, maar alleen voor zover nodig om de strijdigheid op te lossen. Alle Gratis Software wordt geleverd in de staat waarin deze zich bevindt, zonder enigerlei (uitdrukkelijke of impliciete) garantie, vrijwaring, onderhoud of ondersteuning, behoudens wettelijke rechten die van rechtswege niet kunnen worden uitgesloten of beperkt. U erkent dat Gratis Software bugs, fouten en andere problemen kan bevatten die systeemstoringen of andere storingen en gegevensverlies kunnen veroorzaken. U erkent dat wij u niet hebben beloofd of gegarandeerd dat wij in de toekomst Gratis Software zullen aankondigen of aan iemand ter beschikking zullen stellen, dat wij jegens u geen expliciete of impliciete verplichting hebben om Gratis Software aan te kondigen of te introduceren en dat wij niet verplicht zijn om een product dat vergelijkbaar of compatibel is met Gratis Software of updates van Gratis Software te introduceren. Dienovereenkomstig erkent u dat elk gebruik van de Gratis software geheel op eigen risico is.

  “'Levensduur van uw (apparaat)'-abonnement. Het McAfee 'Levensduur van uw (apparaat)'-abonnement kan worden gebruikt voor één Windows-pc of Android mobiel apparaat ('Uw apparaat') als dit is inbegrepen in de aankoop van uw apparaat, of op niet meer dan drie van uw apparaten als u het McAfee 'Levensduur van uw (apparaat)'-abonnement apart hebt aangeschaft. Nadat het McAfee 'Levensduur van uw (apparaat)'-abonnement correct op Uw apparaat is geïnstalleerd, is het abonnement actief voor de rest van de volgens de industrienorm geldende gebruiksduur van Uw apparaat, en hebt u recht op Engelstalige technische ondersteuning per telefoon en via het internet tijdens de normale kantooruren gedurende één jaar, en Engelstalige technische ondersteuning via het internet, zolang het besturingssysteem dat momenteel op Uw apparaat is geïnstalleerd niet meer dan twee versies ouder is dan de meest actuele versie (bijvoorbeeld “Windows 10.x” of “Android 4.x” , voor de volgens de industrienorm geldende gebruiksduur van Uw apparaat (de gebruiksduur volgens de industrienorm van een pc is 5-7 jaar, of 3 jaar voor een tablet of smartphone). Het McAfee 'Levensduur van uw (apparaat)'-abonnement is in geen enkel geval en in geen enkele situatie overdraagbaar of verplaatsbaar naar een ander(e) persoon, pc of apparaat. Als uw apparaat verkoopt of anderszins overdraagt aan een andere persoon vóór het einde van de gebruiksduur van uw apparaat, vervalt uw McAfee 'Levensduur van uw (Apparaat)'-abonnement en wordt dit beëindigd. De volgende eigenaar van uw apparaat heeft niet het recht om het McAfee 'Levensduur van uw (Apparaat)'-abonnement te installeren, te gebruiken of te bezitten. Bij elke poging om het abonnement 'Levensduur van uw (Apparaat)' over te dragen, te verplaatsen of opnieuw te installeren op een ander(e) pc of apparaat, of om het abonnement te installeren op meer pc's of apparaten dan de originele pc of het originele apparaat, of de originele drie pc's of apparaten, waar van toepassing, eindigt het recht om het McAfee-abonnement 'Levensduur van uw (apparaat)'-te installeren, te gebruiken of te bezitten. Om up-to-date te blijven en ondersteuning te ontvangen, moet u uw McAfee 'Levensduur van uw (Apparaat)'-software upgraden naar de nieuwste versie van het McAfee-product van hetzelfde softwareniveau en moet u deze periodiek bijwerken. Als u, op welk moment dan ook, besluit om een upgrade uit te voeren naar een ander product dan het McAfee-abonnement 'Levensduur van uw (Apparaat)', geldt voor die productupgrade het volgende: (1) u moet de kosten voor dat product betalen; (2) de productupgrade is GEEN licentie voor 'Levensduur van uw (apparaat)'-en (3) uw abonnement en licentie voor het McAfee-abonnement 'Levensduur van uw (apparaat)' eindigen automatisch zonder opzegging of terugbetaling van eerder betaald geld.

  Virusverwijderings- en TechMaster-diensten of bescherming tegen virussen. Als uw abonnement de virusverwijdering- of TechMasterdienst omvat of recht geeft op bescherming tegen virussen of een daarmee vergelijkbare dienst waarbij wij of een van onze partners uw apparaat benaderen om malware proberen te verwijderen of andere vermelde diensten uit te voeren, dan zijn aanvullende voorwaarden van toepassing zoals vermeld in uw Transactiedocumenten en de servicevoorwaarden die op onze website te vinden zijn. Wij zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om Diensten te verstrekken voor het verwijderen van malware. U begrijpt en aanvaardt dat de Diensten niet alle malware kunnen verwijderen. Wij garanderen niet dat wij alle malware van uw apparaat of apparaten kunnen verwijderen. Voor zover de toepasselijke wet het toestaat, zijn wij niet aansprakelijk voor het verlies of het herstel van gegevens of software of voor het verlies van het gebruik van een systeem of systemen of netwerken als gevolg van deze Diensten, of voor elk verzuim, met inbegrip van nalatigheid, van ons of onze vertegenwoordigers. Als wij samen met u aan wachtwoorden of andere problemen met betrekking tot toegangscontrole werken, raden wij u sterk aan om onmiddellijk na de voltooiing van de Diensten de wachtwoorden te vernieuwen. U verklaart dat u een wettelijke licentiehouder bent van de software op uw apparaat en dat u internet uitsluitend op eigen risico gebruikt. Door voor de ontvangst van de Diensten te kiezen, bevestigt u dat u (i) volledig toegang hebt tot uw hardware en software waarvoor u de Dienst afneemt en (ii) een back-up op een ander medium hebt gemaakt van de software of gegevens op de hardware die door de Diensten kunnen worden beïnvloed. Voor bescherming tegen virussen moet onze automatische verlengingsdienst zijn ingeschakeld. Hierop zijn aanvullende voorwaarden en beperkingen van toepassing die op onze website zijn vermeld.

  Wachtwoordbeheer. U bent verantwoordelijk voor het beschermen van uw wachtwoord en uw account. Bewaar uw wachtwoord en versleutelingssleutel voor uw account veilig, want als u een van de twee verliest, hebt u mogelijk geen toegang meer tot uw gegevens. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die middels uw account plaatsvinden, inclusief activiteiten door iemand die uw account gebruikt. In geval van ongeoorloofd gebruik van of ongeoorloofde toegang tot uw account, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van of ongeoorloofde toegang tot uw account; u kunt echter aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die wij of anderen lijden als gevolg van het ongeoorloofde gebruik. WIJ HEBBEN GEEN TOEGANG TOT HOOFDWACHTWOORDEN EN KUNNEN UW VERSLEUTELDE GEGEVENS NIET ONTSLEUTELEN ALS U HET HOOFDWACHTWOORD VOOR EEN WACHTWOORDBEHEERFUNCTIE OF SOFTWARE VERGETEN BENT. Wij bieden zowel gratis als betaalde versies van onze wachtwoordbeheersoftware aan. Bij de gratis versies kunt u slechts een beperkt aantal unieke accounts (zoals de aanmeldingsgegevens voor een website of applicatie) opslaan. Als u tijdens een aanbieding kosteloos een betaalde versie van de Software hebt gedownload, kunt u na afloop van de aanbiedingstermijn geen nieuwe unieke accounts meer toevoegen als u het maximale aantal accounts die de gratis versie toestaat, hebt overschreden. Als u wachtwoordbeheersoftware van McAfee downloadt, is die download onderworpen aan alle abonnementskosten die in verband met die download zijn gepubliceerd, evenals aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

  WebAdvisor. McAfee WebAdvisor is een softwareprogramma (met een bijbehorende website) dat gebruikers informeert over bepaalde risico's die aan een website verbonden kunnen zijn. De WebAdvisor Software geeft gekleurde symbolen weer naast links die door de grote zoekmachines worden verstrekt, en op de bijbehorende websites wordt informatie verstrekt over de factoren die de beoordeling van een website beïnvloeden. De beoordelingen worden voornamelijk bepaald met behulp van geautomatiseerde methodes; de WebAdvisor Software kan niet alle mogelijke aspecten van websitedesign detecteren of onderzoeken, noch de intentie van de website-eigenaar bepalen. Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden. Sommige websites van derden kunnen inhoud bevatten die u aanstootgevend, ongepast of beledigend vindt. DE WEBSITEBEOORDELINGEN ZIJN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT SPECIFIEKE PRAKTIJKEN OF DE BETROUWBAARHEID VAN EEN BEPAALDE WEBSITE, EN HOUDEN IN GEEN GEVAL IN DAT WIJ DE INHOUD, HET ONDERWERP, DE ALGEHELE KWALITEIT OF DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE ONDERSCHRIJVEN.

  Controle van Dienstensessies. Wij en onze partners kunnen, maar zijn niet verplicht, om Dienstensessies te controleren en te registreren, met inbegrip van telefoongesprekken en online sessies met het oog op de verbetering van de klantenservice, de interne opleiding en intern marktonderzoek. U geeft ons hierbij toestemming om de Diensten te controleren en te registreren en informatie te gebruiken of te onthullen zoals nodig of gepast is om te voldoen aan elk wettelijk, reglementair of ander verzoek van de overheid; om de Diensten aan u of andere gebruikers te leveren en om het type Diensten dat wij u in de toekomst kunnen leveren te verbeteren. U geeft ons ook toestemming om uw informatie met die van andere personen te combineren op een wijze die u of andere individuen niet persoonlijk identificeert, voor marketing- en promotiedoeleinden en voor andere zakelijke doeleinden.

 4. SPECIFIEKE VOORWAARDEN VOOR IDENTITEITSBESCHERMINGSDIENSTEN.

  Deze voorwaarden zijn alleen van toepassing als u onze Identity Protection-diensten of die van onze erkende partners hebt ingeschakeld, gebruikt of daar recht op heeft (deze Diensten worden soms ook wel de "Identiteitsbeschermingsdiensten" genoemd).

  De Identiteitsbeschermingsdiensten-diensten zijn alleen beschikbaar voor inwoners van de Verenigde Staten die een geldig sociaal-fiscaal nummer hebben. Wanneer u de Diensten wilt inschakelen, zullen wij u om de volgende soorten gegevens vragen: (i) contactgegevens (zoals naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres); (ii) identiteitsgebonden gegevens (zoals geboortedatum, rijbewijsnummer en sociaal-fiscaal nummer); (iii) gegevens waarmee wij uw identiteit kunnen controleren en financiële gegevens (zoals creditcardnummer). Deze informatie is vereist voor het controleren van uw identiteit, het in rekening brengen van de overeengekomen bedragen voor onze Diensten en het nakomen van onze verplichting om onze Diensten aan u te leveren, waaronder het controleren van uw identiteit en het communiceren met derden waar dit voor het leveren van dergelijke Diensten nodig is, zoals bijvoorbeeld identificatieverificatiebedrijven, externe dienstverleners, externe dataleveranciers, kredietinformatiebureaus, kredietbureaus, betalingsvalidatiebedrijven, wetshandhavingsinstanties of anderen. De Privacyverklaring van McAfee beschrijft de wijze waarop wij (of anderen die namens ons handelen) gegevens over u verzamelen, gebruiken en delen in verband met uw gebruik van de Identity Protection-diensten. Het is uw verantwoordelijkheid om onze Privacyverklaring te lezen voordat u akkoord gaat met deze Licentieovereenkomst of voordat u van onze Diensten gebruik maakt.

  U begrijpt dat u door het accepteren van deze Overeenkomst en het gebruiken van onze Identity Protection-diensten ons en onze medewerkers, vertegenwoordigers, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, aannemers, externe dienstverleners en dataleveranciers en alle andere kredietinformatiebureaus, uit hoofde van de Fair Credit Reporting Act (Wet inzake eerlijke kredietinformatie), zoals gewijzigd, waaronder Experian, TransUnion, Equifax en gelieerde entiteiten, schriftelijke instructies (zoals in deze voorwaarden is beschreven) toestemming en autorisatie geeft om consumentenrapporten te bekijken en gebruiken, waaronder kredietrapporten, die op u (of kinderen die u hebt geregistreerd, indien van toepassing) betrekking hebben, van nationale krediet- of kredietinformatiebureaus en gegevens over u uit te wisselen met externe dataleveranciers en dergelijke nationale kredietinformatiebureaus om uw identiteit te controleren en de Identity Protection-diensten aan u te leveren.

  Fair Credit Reporting Act. Volgens de Fair Credit Reporting Act (“FCRA”) kunt u van elk kredietinformatiebureau inzage krijgen in alle informatie die uw dossier bevat op het moment van de aanvraag. Voor volledige inzage in uw dossier bij een kredietinformatiebureau dient u rechtstreeks contact op te nemen met het desbetreffende kredietinformatiebureau. De kredietrapporten die door McAfee Identity Protection worden verstrekt of opgevraagd, houden geen bekendmaking van informatie door een kredietinformatiebureau in zoals uit hoofde van de FCRA of daarmee vergelijkbare wetten is vereist.

  Op grond van de FCRA hebt u recht om jaarlijks van alle nationale kredietinformatiebureaus een gratis overzicht van uw kredietrapport te ontvangen. U kunt uw gratis jaarrapport uit hoofde van de FCRA opvragen via www.annualcreditreport.com.

  U hebt tevens recht op een gratis exemplaar van uw kredietrapport van een kredietinformatiebureau indien:

  U in de afgelopen 60 dagen op basis van informatie in een kredietrapport dat door een dergelijk bureau is verstrekt enig gebruik, een verzekering, een baan of een licentie of ander voordeel van de overheid is ontzegd of u anderszins op de hoogte bent gesteld van nadelige gevolgen met betrekking hiertoe.

  U in de afgelopen 60 dagen op basis van informatie in een kredietrapport dat door een dergelijk bureau is verstrekt de mogelijkheid om een huis/appartement te huren is ontzegd of er een hogere borg werd gevraagd dan doorgaans gebruikelijk is.

  U schriftelijk verklaart dat u werkloos bent en dat u van plan bent om te solliciteren gedurende de periode van 60 dagen die ingaat op de datum dat u een dergelijke verklaring hebt opgesteld.

  U schriftelijk verklaart dat u in de bijstand zit.

  U schriftelijk verklaart dat u reden heeft om te geloven dat uw dossier bij een dergelijk kredietinformatiebureau wegens fraude onjuiste informatie bevat.

  Bovendien, als u inwoner bent van de deelstaat Colorado, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey of Vermont, dan hebt u het recht om eens per jaar een gratis exemplaar van uw kredietrapport te ontvangen en indien u inwoner bent van de deelstaat Georgia, dan hebt u het recht om tweemaal per jaar een gratis exemplaar van uw kredietrapport te ontvangen. Kredietinformatiebureaus zijn wettelijk verplicht om inwoners van Illinois op verzoek, kosteloos of tegen een kleine vergoeding, een exemplaar van hun kredietrapport te verstrekken. In alle overige gevallen kan een kredietinformatiebureau een redelijke vergoeding vragen voor het verstrekken van een exemplaar van uw kredietrapport.

  De Fair Consumer Reporting Act bepaalt dat u onjuiste of onvolledige informatie in uw kredietrapport mag betwisten. U BENT NIET VERPLICHT OM UW KREDIETRAPPORT VAN EEN VAN DE KREDIETINFORMATIEBUREAUS TE KOPEN OM ONJUISTE OF ONVOLLEDIGE INFORMATIE IN UW RAPPORT AAN TE VECHTEN OF OM EEN EXEMPLAAR VAN UW RAPPORT VAN EQUIFAX, EXPERIAN OF TRANSUNION, DE DRIE AMERIKAANSE KREDIETINFORMATIEBUREAUS, OF EEN ANDER KREDIETINFORMATIEBUREAU TE ONTVANGEN.

  Equifax, Experian en/of TransUnion kunnen eventueel een exemplaar van het kredietrapport verstrekken in andere omstandigheden dan hierboven zijn genoemd. Als u contact wilt opnemen met Equifax, Experian of TransUnion om rechtstreeks van een van deze bureaus een exemplaar van uw kredietrapport te ontvangen of als u het niet eens bent met de informatie in een kredietdossier van Equifax, Experian of TransUnion, dan kunt u deze entiteiten als volgt bereiken:

  Experian: 1-800-EXPERIAN (1-888-397-3742)
  Equifax: 1-800-685-1111
  TransUnion: 1-800-916-8800
  Klik hier voor een volledig overzicht van uw rechten uit hoofde van de FCRA.

  Aanvullende garantiedisclaimers en aansprakelijkheidsbeperking. Hieronder volgen aanvullende garantiedisclaimers een aansprakelijkheidsbeperkingen die van toepassing zijn op onze Identity Protection-diensten:

  ADVIES OF INFORMATIE DIE U MONDELING OF SCHRIFTELIJK VAN ONS OF VIA DE DIENSTEN HEBT VERKREGEN, HOUDT GEEN ENKELE GARANTIE IN DIE NIET UITDRUKKELIJK IN DEZE OVEREENKOMST IS VERMELD. DE IDENTITY PROTECTION-DIENSTEN WORDEN NAAR BESCHIKBAARHEID GELEVERD IN DE STAAT WAARIN ZIJ ZICH BEVINDEN. MCAFEE, LLC EN ZIJN EXTERNE DIENSTVERLENERS EN HUN DATALEVERANCIERS GEVEN GEEN VERKLARINGEN OF GARANTIES, EXPLICIET OF IMPLICIET, MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN EN DOEN AFSTAND VAN ALLE EXPLICIETE DAN WEL IMPLICIETE GARANTIES MET BETREKKING HIERTOE. ONVERMINDERD HET BOVENSTAANDE, GEVEN MCAFEE, LCC EN ZIJN EXTERNE DIENSTVERLENERS EN HUN DATALEVERANCIERS GEEN GARANTIE AF VOOR DE JUISTHEID, STIPTHEID, VOLLEDIGHEID, ACTUALITEIT, VERHANDELBAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL VAN DE IDENTITY PROTECTION-DIENSTEN, NOCH DAT DEZE GEEN INBREUK ZULLEN MAKEN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIG VERLIES OF LETSEL DAT VOORTVLOEIT UIT OF GEHEEL OF GEDEELTELIJK WORDT VEROORZAAKT DOOR HET GEBRUIK VAN DE IDENTITY PROTECTION-DIENSTEN OF DE GEGEVENS DIE DAARIN ZIJN VERVAT.

  Wij zijn geen schuldhulpverlener of een vergelijkbare gereglementeerde organisatie uit hoofde van andere toepasselijke wetten en wij verstrekken geen advies op dit gebied.

  Ons kredietcontroleaanbod controleert alleen het kredietdossier van de afnemer en maakt geen vergelijking of kruisverwijzing tussen het kredietdossier van de afnemer en andere kredietdossiers die door het desbetreffende kredietinformatiebureau of de kredietinformatiebureaus worden bijgehouden.

  Wij controleren niet alle transacties in alle bedrijfsonderdelen.

  Voor kredietscores, rapporten en kredietcontrole kan een aanvullend verificatieproces nodig zijn. Kredietdiensten worden opgeschort totdat een dergelijk proces is voltooid. Er wordt een lager bedrag in rekening gebracht totdat uw identiteit is geverifieerd.

  De Vantage Score-kredietscores zijn Vantage Score 3.0-kredietscores op basis van gegevens afkomstig van respectievelijk Equifax, Experian en TransUnion. Derden kunnen een andere Vantage Score hanteren of een ander soort kredietscore om uw kredietwaardigheid te beoordelen.

  Het is mogelijk dat de basis en betaalde diensten van McAfee® Identity Theft Protection pas na enkele dagen ingaan als gevolg van de kredietcheck door Experian en TransUnion.

  U verklaart en garandeert ons dat u de Identity Protection-diensten (en de daarin vervatte informatie) zult gebruiken ter bescherming tegen of voorkoming van fraude, onbevoegde transacties, claims of andere aansprakelijkheden en dat u deze niet zult gebruiken voor andere doeleinden.

  Wij zijn niet verantwoordelijk voor vertragingen of tekortkomingen door oorzaken die redelijkerwijs buiten onze macht liggen.

  Aanvullende licentievoorwaarden voor Identity Protection-diensten

  U erkent dat McAfee zich het recht voorbehoudt om te allen tijde het aanbod van abonnementen voor Identity Protection-diensten te kunnen wijzigen, evenals het recht om de prijs voor deze abonnementen te kunnen wijzigen.

  U erkent dat McAfee zich het recht voorbehoud om de Identity Protection-diensten te allen tijde te kunnen stopzetten en/of u te allen tijde te kunnen overdragen aan een andere leverancier die vergelijkbare diensten levert.

  Een gratis abonnement op Identity Protection-diensten is één jaar geldig vanaf de datum van aanmelding.

 5. BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTAND VAN GROEPSGEDINGEN ('CLASS ACTIONS')

  Voor alle klanten buiten de Europese Unie.

  Overeenkomst tot arbitrage bij geschillen. Elke claim, elk geschil of elk dispuut, ongeacht de aard van de claim, de rechtsleer of het verhaal ('Claim') van u of ons tegen de ander die/dat voortvloeit uit, verband houdt met of op enigerlei wijze betrekking heeft op de Overeenkomst, de Software of apparatuur, producten of Diensten die u van ons hebt ontvangen (of voortvloeit uit reclame voor dergelijke producten of diensten), zal op verzoek van een van beide partijen worden beslecht door vertrouwelijke bindende arbitrage. Deze arbitrageovereenkomst omvat ook: (i) claims met betrekking tot de afdwingbaarheid of interpretatie van deze arbitragebepalingen; (ii) claims die door u of in uw naam of in verband met u worden gedaan, bijvoorbeeld door een werknemer, vertegenwoordiger, agent, voorganger, opvolger, erfgenaam, gevolmachtigde of curator; (iii) claims die direct betrekking hebben op ons en/of onze moedermaatschappij, filialen, opvolgers, gevolmachtigden, werknemers en agenten; en (iv) claims in het kader van een groepsgeding, een 'private attorney general'-zaak of een ander representatief geding, waarbij uitdrukkelijk wordt verstaan en overeengekomen dat de arbitrage van dergelijke claims op individuele (niet op groeps- of representatieve) basis moet worden behandeld en dat de arbiter uitsluitend op individuele (niet op groeps- or representatieve) basis herstel mag geven. U EN WIJ KOMEN OVEREEN DAT GEEN CLAIMS IN HET KADER VAN EEN GROEPSGEDING, EEN GECONSOLIDEERD GEDING, EEN RECHTSZAAK AANGESPANNEN DOOR EEN 'PRIVATE ATTORNEY GENERAL' (IN DE VS) OF EEN ANDERE RECHTSZAAK OP REPRESENTATIEVE BASIS TER ARBITRAGE KUNNEN WORDEN VOORGELEGD, EN DAT DERGELIJKE ZAKEN NIET BIJ EEN RECHTBANK AANHANGIG KUNNEN WORDEN GEMAAKT. DOOR DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST TE AANVAARDEN, STEMT U ERMEE IN OM AFSTAND TE DOEN VAN HET RECHT OM EEN GROEPSGEDING, EEN RECHTSZAAK OP REPRESENTATIEVE BASIS, EEN 'PRIVATE ATTORNEY GENERAL'-ZAAK (IN DE VS) OF EEN GECONSOLIDEERDE ARBITRAGEZAAK MET BETREKKING TOT EEN AANGELEGENHEID DIE ONDER DEZE ARBITRAGEBEPALING VALT AAN TE SPANNEN OF ERAAN DEEL TE NEMEN.

  Kennisgeving van een geschil. De partij die arbitrage vraagt, moet de andere partij ten minste 60 dagen vóór aanvang van de arbitrage schriftelijk in kennis stellen van het geschil. Deze kennisgeving moet worden verstuurd naar McAfee, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department. In de kennisgeving moeten uw naam, adres en contactgegevens, de feiten die aanleiding geven tot het geschil, en uw eis worden vermeld. U en wij zullen alles in het werk stellen om elk geschil trachten op te lossen via informele onderhandelingen binnen 60 dagen na de datum waarop de kennisgeving van het geschil is verstuurd. Na 60 dagen kunnen u of wij een arbitrageprocedure starten.

  Beheer van de arbitrage. Als een geschil niet via informele onderhandelingen wordt opgelost, zal elke claim, elk geschil of elk dispuut op verzoek van één van de partijen uitsluitend worden beslecht door bindende arbitrage volgens de Amerikaanse Federal Arbitration Act ('FAA'), en niet volgens het recht van een Amerikaanse staat. U DOET AFSTAND VAN HET RECHT OM ALLE GESCHILLEN VOOR EEN RECHTER OF JURY IN EEN RECHTBANK TE BRENGEN (OF AAN EEN DERGELIJK PROCES DEEL TE NEMEN ALS LID VAN EEN PARTIJ OF ALS LID VAN DE GROEP IN EEN GROEPSGEDING). In plaats daarvan zullen alle geschillen op individuele basis worden beslecht door één neutrale arbiter en zal de procedure vertrouwelijk zijn. De arbiter zal een jurist zijn die in zijn of haar rechtsgebied het beroep van advocaat mag uitoefenen en minstens tien jaar ervaring heeft, of zal een gepensioneerde of voormalige rechter zijn die in overeenstemming met de regels van de American Arbitration Association (AAA) is gekozen. De arbiter zal gebonden zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, en de arbitrage zal worden beheerst door de Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes van de AAA, zoals gewijzigd door deze Overeenkomst (het 'Arbitragereglement'). Voor meer informatie verwijzen wij u naar www.adr.org of kunt u bellen naar 1-800-778-7879. Behalve in het geval van claims of tegenclaims waarbij minder dan USD 25.000 wordt geëist, zal de arbiter zijn of haar vonnis schriftelijk opstellen en voldoende motiveren om de essentiële bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd uit te leggen. Alle arbitrageprocedures zullen in het Engels verlopen en de FAA van de Verenigde Staten zal de interpretatie, de afdwinging en de procedures krachtens de bindende arbitrageclausule van deze Overeenkomst bepalen. Het arbitraal vonnis zal vertrouwelijk zijn en zal alleen openbaar worden gemaakt indien nodig voor het wijzen van het vonnis of indien anderszins wettelijk verplicht. U en wij komen bovendien overeen dat het arbitraal vonnis kan worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank. Het arbitraal vonnis zal de rechten en verplichtingen tussen alleen de genoemde partijen bepalen, en alleen met betrekking tot de claims in de arbitrageprocedure, en zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen in een ander geschil.

  Kosten. De partij die de arbitrage start, zal het griffierecht betalen. Als u een verzoek om arbitrage indient en het arbitraal vonnis in uw voordeel is, zullen wij het door u betaalde griffierecht terugbetalen. Wij zullen de vergoedingen en kosten van de eerste dag van een hoorzitting betalen. Alle andere vergoedingen en kosten zullen worden verdeeld in overeenstemming met het arbitragereglement. Wij zullen echter het griffierecht en andere kosten voorschieten of terugbetalen als de arbiter bepaalt dat u zich niet kunt veroorloven om ze te betalen of als u ons dat vraagt en wij van oordeel zijn dat er een goede reden is om ze voor te schieten of terug te betalen. Elke partij zal de kosten van haar advocaten, deskundigen en getuigen alsmede andere kosten dragen, ongeacht wie de arbitragezaak wint. Een partij kan de kosten echter geheel of gedeeltelijk verhalen op de andere partij indien de arbiter dat op grond van toepasselijk recht bepaalt.

  Behoud van het recht om onze toevlucht te nemen tot voorlopige rechtsmiddelen. Niets in dit document zal worden beschouwd als een beperking of inperking van ons recht om onze toevlucht te nemen tot rechtsmiddelen buiten de rechtbank om of om aan wettelijke processen te voldoen, of om voorlopige rechtsmiddelen zoals een dwangmaatregel, inbeslagneming of derdenbeslag door een daartoe bevoegde rechter te verkrijgen, echter met dien verstande dat u ervoor kunt kiezen of dat wij ervoor kunnen kiezen om een eventueel geschil met betrekking tot dergelijke voorlopige rechtsmiddelen aan arbitrage te onderwerpen.

  Strijdige bepalingen. In geval van strijdigheid tussen het Arbitragereglement en deze arbitrageafspraak, prevaleert deze arbitrageafspraak. Indien een deel van deze arbitrageovereenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat de overige bepalingen van de arbitrageovereenkomst niet ongeldig maken; echter met dien verstande dat (a) indien het verbod op arbitrage van collectieve claims ongeldig wordt geacht, deze gehele arbitrageovereenkomst nietig is; en (b) indien het verbod op arbitrage van representatieve claims ingediend door een 'private attorney general' ongeldig wordt geacht, de arbitrageovereenkomst alleen met betrekking tot dergelijke claims nietig is. Deze arbitrageafspraak blijft na beëindiging of opzegging van deze Overeenkomst van kracht. In geval van een conflict tussen deze arbitrageovereenkomst en een andere van toepassing zijnde arbitragebepaling, prevaleert deze arbitrageovereenkomst.

  AFSTAND VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK. ALS EEN VORDERING OM EEN OF ANDERE REDEN BIJ EEN RECHTBANK AANHANGIG WORDT GEMAAKT IN PLAATS VAN DOOR ARBITRAGE TE WORDEN OPGELOST, KOMEN U EN WIJ OVEREEN DAT ER GEEN JURYRECHTSPRAAK ZAL ZIJN. U EN WIJ DOEN ONVOORWAARDELIJK AFSTAND VAN ELK RECHT OP JURYRECHTSPRAAK IN EEN GESCHIL DAT OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET OF VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST OF UIT EEN APPARAAT, PRODUCT OF DIENST DAT/DIE U VAN ONS HEBT ONTVANGEN (OF UIT RECLAME VOOR DERGELIJKE PRODUCTEN OF DIENSTEN). MOCHT HET TOT EEN RECHTSZAAK KOMEN, DAN MAG DIT LID WORDEN GEBRUIKT ALS BEWIJS VAN EEN SCHRIFTELIJKE INSTEMMING MET RECHTSPRAAK DOOR EEN RECHTER. Dit artikel doet geen afbreuk aan de afspraak om geschillen aan arbitrage te onderwerpen.

  Voor klanten binnen de Europese Unie: Online geschillenbeslechting (ODR) en alternatieve geschillenbeslechting (ADR). De wet schrijft voor dat wij op onze website een koppeling naar het platform voor online geschillenbeslechting van de EU plaatsen https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Wij zijn niet verplicht om alternatieve geschillenbeslechting te gebruiken als u een klacht jegens ons hebt. Als u een klacht jegens ons hebt die wij niet via onze interne procedure voor klachtenbehandeling kunnen oplossen, zullen wij u per brief of e-mail laten weten of wij bereid zijn ons aan alternatieve geschillenbeslechting te onderwerpen. U kunt via onze website contact met ons opnemen.

 6. ALGEMENE WETTELIJKE BEPALINGEN

  Recht dat op deze Overeenkomst van toepassing is. Behoudens het bepaalde in onderstaand artikel betreffende het lokaal recht, zullen deze Overeenkomst, het gebruik van de Software en Diensten, de relatie van de partijen, en alle geschillen die voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met de Overeenkomst, met inbegrip van eventuele geschillen tussen u en ons, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van de deelstaat New York, met uitzondering van zijn collisieregels, met dien verstande dat de Amerikaanse Federal Arbitration Act van toepassing is op alle bepalingen met betrekking tot arbitrage. Indien om welke reden dan ook geoordeeld wordt dat het recht van de deelstaat New York niet van toepassing is, dan zullen, behoudens het bepaalde in onderstaand artikel betreffende het lokaal recht, deze Overeenkomst, het gebruik van de Software en Diensten, de relatie van de partijen, en alle geschillen die voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met deze Overeenkomst, met inbegrip van eventuele geschillen tussen u en ons, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van de staat Delaware, met uitzondering van de beginselen van tegenstrijdige wetgeving, met dien verstande dat de Amerikaanse Federal Arbitration Act van toepassing is op alle bepalingen met betrekking tot arbitrage. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) en de Amerikaanse Uniform Computer Information Transactions Act zijn niet van toepassing op de Software of Diensten.

  Aanvallen op gegevens. U erkent dat sommige inbreuken op de beveiliging aanvallen op gegevens inhouden. Er bestaan bijvoorbeeld virussen en andere malware die: (i) uw gegevens verwijderen of vernietigen (soms individuele gegevens maar soms zelfs een volledige schijf, door een masteropstartrecord of een ander cruciaal element te beschadigen); (ii) uw bestanden wijzigen (parasitaire malware kan zich aan een bestand vasthechten en het wijzigen om zichzelf uit te voeren en/of voor te planten); en (iii) bestanden op uw schijf versleutelen (zoals ransomware met asymmetrische versleuteling). De beste manier om u tegen dit soort aanvallen te beschermen, is door regelmatig een back-up van uw gegevens op een ander apparaat of een andere locatie te maken. Op die manier beschikt u over een kopie van de gegevens die de aanvallende software heeft verwijderd, gewijzigd of vernietigd. Hoewel wij commercieel redelijke inspanningen zullen leveren om de malware of het virus van de aanval te verwijderen, bent u als enige verantwoordelijk voor het maken van een back-up van alle gegevens en bestanden op uw apparaat, zodat ze na een aanval op uw gegevens kunnen worden hersteld. Zonder een dergelijke back-up zal het misschien niet mogelijk zijn de verwijderde, vernietigde of gewijzigde gegevens te herstellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies of het herstel van gegevens of bestanden of voor het verlies van het gebruik van systemen of netwerken als gevolg van aanvallen op gegevens.

  Beperkte garantie. Gedurende 30 dagen na de datum van aankoop ('Garantietermijn') garanderen wij, alleen voor betaalde versies van de Software, dat de Software waarvoor deze Overeenkomst een licentie verleent (inclusief tijdens de garantieperiode verstrekte updates, maar slechts tot de garantie vervalt) in hoofdzaak zal werken in overeenstemming met de documentatie die wij in verband met die Software op het moment van aankoop hebben verstrekt, en dat elke materiële drager (zoals een cd-rom, maar met uitzondering van apparaten die door andere bedrijven zijn gemaakt) waarop de Software is opgeslagen en aan u wordt geleverd vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. We garanderen niet dat elk type mobiel apparaat of computer compatibel zal zijn met de Software of Dienst, en wij garanderen niet en accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van uw persoonlijke apparatuur die wordt gebruikt voor toegang tot de Software of Dienst. Uw enige verhaalsmogelijkheid, en de volledige aansprakelijkheid van ons en onze leveranciers, in geval van een schending van deze beperkte garantie, is dat wij, naar onze keuze, de prijs die u voor de licentie hebt betaald zullen restitueren; het defecte medium dat de Software bevat zullen vervangen, de Dienst opnieuw zullen uitvoeren of zullen zorgen voor een alternatieve vorm van genoegdoening zoals vereist door de lokale consumentenwetgeving in uw rechtsgebied. Mogelijk zijn deze verhaalsmogelijkheden in sommige landen niet beschikbaar voor zover wij op grond van toepasselijke exportwetten en -regels onderworpen zijn aan beperkingen. Als de materiële drager defect is, moet u deze op eigen kosten retourneren naar het verkooppunt waar u de drager hebt gekocht en een kopie van uw aankoopbewijs laten zien. Voor elk vervangend medium geldt deze garantie voor het restant van de oorspronkelijke Garantietermijn.

  DISCLAIMER. DE BOVENSTAANDE GARANTIES ZIJN UW EXCLUSIEVE GARANTIES. DEZE VERVANGEN ALLE ANDERE GARANTIES, VERKLARINGEN OF VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, WAARONDER GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, PRESTATIE, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT OF NIET-INBREUK. MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE IN DEZE PARAGRAAF WORDEN DE SOFTWARE EN DIENSTEN GELEVERD IN DE STAAT WAARIN ZIJ ZICH BEVINDEN. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET SELECTEREN VAN SOFTWARE EN DIENSTEN OM DE DOOR U BEOOGDE RESULTATEN TE VERKRIJGEN, VOOR HET INSTALLEREN EN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE OF DE DIENST EN VOOR DE VERKREGEN RESULTATEN. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE VOOR HET GEBRUIK OF DE PRESTATIE VAN DE SOFTWARE OF DE DIENST. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SOFTWARE OF DE DIENST PROBLEEMLOOS OF ONONDERBROKEN ZAL FUNCTIONEREN OF VRIJ ZAL ZIJN VAN FOUTEN OF DEFECTEN, OF DAT DE SOFTWARE OF DIENSTEN BESCHERMING ZULLEN BIEDEN TEGEN ALLE MOGELIJKE BEVEILIGINGSRISICO'S (INCLUSIEF OPZETTELIJK WANGEDRAG DOOR DERDEN), OF DAT ER GEEN STORINGEN OF ANDERE FOUTEN IN DE SOFTWARE OF DIENST ZULLEN ONTSTAAN DOOR VIRUSSEN, INFECTIES, WORMEN OF SOORTGELIJKE KWAADAARDIGE CODE DIE NIET DOOR ONS IS GEÏNTRODUCEERD OF ONTWIKKELD, OF DAT DE SOFTWARE OF DIENSTEN AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE UITVAL OF ONDERBREKING VAN DE SERVICE, VOOR VERLOREN OF GESTOLEN GEGEVENS OF SYSTEMEN OF VOOR ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET EEN ACTIE OF INBRAAK.

  Risicovolle activiteiten. De Software en de Diensten zijn niet fouttolerant en zijn niet ontworpen of bedoeld voor zeer risicovolle activiteiten zoals gebruik in gevaarlijke omgevingen die een faalveilige werking vereisen, waaronder nucleaire installaties, systemen voor luchtverkeerscommunicatie, wapensystemen, levensinstandhoudingsmachines of een andere toepassing waarbij de storing of uitval van de Software of de Diensten direct zou kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of materiële schade. Wij wijzen uitdrukkelijk elke expliciete of impliciete garantie van geschiktheid voor zeer risicovolle activiteiten af.

  Beperking van de aansprakelijkheid. IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ OF ONZE LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS OF ANDERE EXTERNE SERVICEPROVIDERS JEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR: (I) INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE; (II) DIEFSTAL VAN PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE OF KOSTEN VOOR DE AANKOOP VAN VERVANGENDE SOFTWARE OF DIENSTEN, EN (III) SCHADE DOOR GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GOODWILL, LOONVERLIES, WERKONDERBREKINGEN, COMPUTERFOUTEN OF -STORINGEN, GEGEVENSVERLIES OF ENIGERLEI NALATIGHEID OF VOOR ENIG(E) ANDER(E) INDIRECT(E) SCHADE OF VERLIES. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONS, ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF ONZE LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS OF ANDERE EXTERNE SERVICEPROVIDERS JEGENS U VOOR DIRECTE SCHADE KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST HOGER ZIJN DAN DE PRIJS DIE U VOOR DE DESBETREFFENDE SOFTWARE HEBT BETAALD, OF USD 100 (OF DE TEGENWAARDE IN NATIONALE VALUTA) ALS U GRATIS SOFTWARE HEBT GEBRUIKT. U gaat akkoord met de beperkingen van de aansprakelijkheid in deze paragraaf en erkent dat als u niet met deze voorwaarde zou instemmen, de prijs voor de Software hoger zou zijn. Niets in deze Overeenkomst beperkt enig recht dat u mogelijk hebt op grond van bestaande wetgeving inzake consumentenbescherming of andere toepasselijke wetten waarvan in uw rechtsgebied niet contractueel afstand mag worden gedaan.

  Eindgebruikers in overheidsdienst en exportbeperkingen. De Software is commerciële computersoftware volgens DFARS Section 217.7202, het Defense Federal Acquisition Regulations Supplement (gecodificeerd onder Chapter 2 in Title 48, Code of Federal Regulations). De bijgevoegde documentatie (in voorkomend geval) is documentatie voor commerciële computersoftware volgens FAR Section 12.212 van de Amerikaanse Federal Acquisition Regulations (gecodificeerd in Title 48 van de Amerikaanse Code of Federal Regulations). Elk gebruik en elke wijziging, reproductie, release, uitvoering, weergave of openbaarmaking van de Software of Diensten en de bijbehorende documentatie door de Amerikaanse overheid vallen uitsluitend onder deze Overeenkomst en zijn verboden behalve voor zover expliciet in deze Overeenkomst is toegestaan. De Software of Diensten en de gerelateerde documentatie, inclusief technische gegevens, mag niet worden geëxporteerd of opnieuw worden geëxporteerd indien dit in strijd is met de Amerikaanse Export Administration Act, de bijbehorende uitvoeringswetten en -voorschriften, de wet- en regelgeving van andere Amerikaanse instanties of de export- en importwetten van het rechtsgebied waar u de Software hebt verkregen. De uitvoer naar een bepaald(e) persoon, entiteit of land kan wettelijk verboden zijn. Informatie over importbeperkingen is te vinden op de volgende websites: https://www.treas.gov/ofac en https://export.gov/ecr/eg_main_022148.asp.

  Programma's van derden. Op sommige materialen van derden die deel uitmaken van de Software of Diensten kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn, die meestal te vinden zijn in een 'Read Me (Lees-mij)-bestand (Leesmij-bestand) of een 'About (Info)'-bestand dat bij de Software of Diensten wordt geleverd. Die materialen van derden kunnen broncode omvatten van software waarvoor derden een licentie hebben verleend onder een of meer licenties voor opensourcesoftware of gratis software, met inbegrip van de GNU General Public License, die als 'Opensourcesoftware' wordt beschouwd. De Opensourcesoftware wordt in licentie gegeven onder voorwaarden die afwijken van deze Overeenkomst. Deze voorwaarden kunnen in sommige gevallen strijdig zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst en zullen van toepassing zijn in plaats van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als een licentie voor opensourcesoftware vereist dat we broncode met betrekking tot de Software of Diensten of wijzigingen van de Software of Diensten distribueren, zullen we de broncode op verzoek beschikbaar maken.

  Geen verklaring van afstand. Wij doen geen afstand van enige bepaling van deze Overeenkomst tenzij wij schriftelijk daarvan afstand doen.

  Scheidbaarheid. Indien een deel van deze Overeenkomst om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt geacht, wordt dat deel als geschrapt beschouwd en blijft de rest van deze Overeenkomst volledig afdwingbaar; MET DIEN VERSTANDE ECHTER DAT DE ARBITRAGEAFSPRAAK NIET VAN TOEPASSING ZAL ZIJN OP CLAIMS WAARVOOR DE BEPERKINGEN INZAKE GROEPSGEDINGEN OF GECONSOLIDEERDE ARBITRAGE NIET TOEGESTAAN ZIJN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT.

  Volledige Overeenkomst. Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en ons en bepaalt uw gebruik van de als onderdeel hiervan aangeschafte Software en Diensten. Deze Overeenkomst vervangt volledig alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot de Software en Diensten, evenals alle andere communicatie, verklaringen of reclame met betrekking tot de Software of Diensten.

  Licentieverlenende entiteiten. De Software en Diensten worden aan u in licentie gegeven door één van de volgende rechtspersonen:

  • McAfee, LLC, een vennootschap met beperkte aansprakelijkheid naar het recht van Delaware (VS), kantoorhoudende te 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Californië 95054, Verenigde Staten, als de Software is gedownload in de Verenigde Staten, Midden-Amerika, Zuid-Amerika of het Caraïbisch gebied;
  • McAfee Ireland Limited, kantoorhoudende te Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ierland als de Software is gedownload in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, het Grote-Oceaangebied of Australië; of
  • • McAfee Co., Ltd., kantoorhoudende te Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokio 150-0043, Japan, als de Software in Japan is gedownload.

  Lokaal recht. De paragrafen hieronder bevatten informatie over de lokale wetten van bepaalde rechtsgebieden die van toepassing zullen zijn op deze Overeenkomst en die sommige bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen kunnen vervangen.

  Australië. Voor consumenten in Australië:

  De voordelen voor u onder de beperkte garanties in paragraaf 6 zijn in aanvulling op andere rechten en rechtsmiddelen die u mogelijk hebt op grond van een wet met betrekking tot de producten of diensten waarop de garantie betrekking heeft. Onze producten bevatten garanties die op grond van Schedule 2 van de Australische Competition and Consumer Act 2010 (Cth) ('Australische Consumentenwetgeving') niet kunnen worden uitgesloten. U hebt recht op vervanging of restitutie wegens een ernstig gebrek en op vergoeding van eventueel ander redelijkerwijs te verwachten verlies of schade. U hebt bovendien recht op reparatie of vervanging van de producten als de kwaliteit van de producten niet aanvaardbaar is en het gebrek geen ernstig gebrek is. Deze garantie wordt gegeven door McAfee Ireland Limited, kantoorhoudende te Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ierland, maar u kunt het nummer 1800 998 887 bellen als u vragen hebt over onze garantie voor Australische klanten. Alle claims die op grond van deze garantie worden gedaan, dienen op eigen kosten te worden gestuurd naar onderstaand adres:

  Legal Department
  McAfee Australia Pty Ltd
  Level 20
  201 Miller Street
  North Sydney NSW 2060, Australië

  Klanten in Australië moeten, als een materiële drager waarop de Software werd geleverd defect is, de defecte drager binnen 14 dagen na ontdekking van het defect op eigen kosten aan ons retourneren en een kopie van het aankoopbewijs bijvoegen. Wij zullen u binnen 14 dagen na ontvangst een ontvangstbevestiging sturen.

  DE DISCLAIMERS IN PARAGRAAF 6 GELDEN NIET VOOR U VOOR ZOVER HET AUSTRALISCHE RECHT NIET TOESTAAT DAT TOEPASSELIJKE WETTELIJKE GARANTIES, EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, VOORWAARDEN, VERKLARINGEN OF BEPALINGEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT. IN DAT GEVAL ZIJN DE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT VOOR ZOVER DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING IS TOEGESTAAN.

  DE IN PARAGRAAF 6 BESCHREVEN BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN IN AUSTRALIË.

  NIETS IN DEZE OVEREENKOMST BEPERKT ENIG RECHT DAT U MOGELIJK HEBT OP GROND VAN BESTAANDE WETGEVING INZAKE CONSUMENTENBESCHERMING OF ANDERE TOEPASSELIJKE WETTEN, INCLUSIEF DE AUSTRALISCHE CONSUMENTENWETGEVING, WAARVAN IN UW RECHTSGEBIED NIET CONTRACTUEEL AFSTAND MAG WORDEN GEDAAN.

  Canada. Als u de Software of Diensten in Canada hebt afgenomen, dan zullen, tenzij uitdrukkelijk verboden door de plaatselijke wet, deze Overeenkomst, het gebruik van de Software en Diensten, de relatie van de partijen, en alle geschillen die voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met de Overeenkomst, met inbegrip van eventuele geschillen tussen u en ons, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de geldende wetgeving in de provincie Ontario, Canada.

  Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Zwitserland. Als u de Software of Diensten in de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Zwitserland hebt gekocht, is het nationale recht van het land waar u de Software hebt gedownload van toepassing.

  Japan. Als u de Software of Diensten in Japan hebt afgenomen, dan zullen deze Overeenkomst, het gebruik van de Software en Diensten, de relatie van de partijen, en alle geschillen die voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met de Overeenkomst, met inbegrip van eventuele geschillen tussen u en ons, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Japans recht, zonder rekening te houden met zijn rechtskeuzeregels.

  Nederland. Wanneer het originele abonnement van een klant in Nederland automatisch wordt verlengd, gebeurt dat voor onbepaalde tijd en verloopt de facturering volgens de voorwaarden van zijn/haar abonnement. U kunt uw verlengde abonnement op elk gewenst moment na de verlenging beëindigen door onze klantenservice ten minste 30 dagen van tevoren in kennis te stellen van uw voornemen om uw abonnement te beëindigen; u ontvangt dan van ons een pro rata terugbetaling in overeenstemming met de lokale wetgeving. Als u niet wilt dat uw abonnement automatisch wordt verlengd, moet u 30 dagen vóór de vervaldag van uw initiële abonnement de optie 'Automatische verlenging' in uw accountinstellingen uitschakelen.

 7. CONTACTGEGEVENS VAN MCAFEE

  1. Klantenservice en technische ondersteuning: https://service.mcafee.com
  2. Privacy: privacy@mcafee.com
  3. Geschillen:

   T.a.v.: McAfee Legal Department
   5000 Headquarters Drive
   Plano, Texas 75024

Bijgewerkt 9 mei 2017

Ik ga akkoord met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst en de Privacyverklaring.

Annuleren