McAfee Security Scan Plus

McAfee Security Scan Plus

Biedt actieve controle van uw computer op antivirussoftware, firewallbeveiliging, webbeveiliging en bedreigingen in open toepassingen.

 
 
Functies en voordelenBeschrijvingSysteemvereisten
McAfee Security Scan Plus

McAfee Security Scan Plus

 

Licentieovereenkomst

Lees deze licentieovereenkomst zorgvuldig door. Wanneer u op 'Akkoord' klikt en de Software gebruikt, gaat u akkoord met deze licentie en onze Privacyverklaring.

In nieuw venster openen

Licentieovereenkomst van Intel Security

Dank u voor het gebruik van Intel Security-software ('Software') en -diensten (elk van deze diensten is een 'Dienst'), aangeboden door de in paragraaf 19 vermelde entiteit ('Intel Security', 'wij' of 'ons'), een volledige dochteronderneming van Intel Corporation. Dit is een juridische overeenkomst tussen u en ons. Door onze Software te installeren en te openen of door een Dienst te gebruiken, geeft u aan dat u akkoord gaat met deze voorwaarden. Lees ze dus zorgvuldig.

Deze Licentieovereenkomst van Intel Security ('Overeenkomst') beschrijft de voorwaarden die gelden op uw rechten om de Software en Diensten te gebruiken, met inbegrip van de beperkingen op dat gebruik, ons recht om betaalde versies of functies van de Software of de Dienst automatisch te verlengen en deze bij u in rekening te brengen, en uw akkoord om elk geschil dat tussen u en ons kan ontstaan aan arbitrage te onderwerpen. De Software omvat gratis versies van de Software, met inbegrip van (i) functies die deel uitmaken van een betaald abonnement dat wij niet langer in rekening brengen of we u , naar eigen goeddunken, zonder kosten aanbieden, en (ii) elke functie die wij u bij wijze van proef, gunst of ter evaluatie aanbieden of die met de vermelding van 'Pre-release', 'Beperkte release', 'Bèta' of andere aanduidingen worden beschreven als experimenteel, niet getest of niet volledig functioneel (elk 'Gratis software'); en de Diensten omvatten alle diensten die wij u gratis leveren bij wijze van gunst en naar eigen goeddunken, die op dezelfde wijze als Gratis software aangeduid zijn en die experimenteel, niet getest of niet volledig functioneel zijn (elk een 'Gratis dienst'). Wij hebben links naar aanvullende voorwaarden opgenomen, zoals onze Privacyverklaring, die belangrijk zijn en samen deze juridische overeenkomst vormen die op u van toepassing is. Landgebonden voorwaarden zijn opgenomen in Paragrafen 4, 9, 19 en 21 van de Overeenkomst.

Als u jonger bent dan 18 jaar, is het u niet toegestaan de Software of de Dienst te gebruiken of ons uw persoonsgegevens te verstrekken zonder de toestemming van een van uw ouders of van uw voogd, die deze Overeenkomst eerst moet accepteren en de Software namens u moet beheren. Als u meerdere versies van de Licentieovereenkomst van Intel Security hebt aanvaard, is de recentste versie die u hebt aanvaard de Overeenkomt tussen u en ons en overstijgt en vervangt deze alle eerdere versies.

 1. Acceptatie van deze Overeenkomst en Wijzigingen – Door op de acceptatieknop te klikken en de Software en/of de Dienst te installeren of te openen, gaat u er onvoorwaardelijk mee akkoord dat u door de Overeenkomst gebonden bent en erkent u dat deze afdwingbaar is als een schriftelijk contract dat door u is ondertekend. Als u niet onvoorwaardelijk akkoord gaat met al deze voorwaarden, mag u deze Software of de Dienst niet installeren, gebruiken of openen. In het geval van strijdigheid tussen een vertaalde versie van deze Overeenkomst en de Engelse versie, heeft de Engelse versie voorrang. WIJ KUNNEN DEZE OVEREENKOMST, MET INBEGRIP VAN DE ONDERSTAANDE BEPALINGEN OVER VERTROUWELIJKE ARBITRAGE EN GESCHILLENBESLECHTING, VAN TIJD TOT TIJD WIJZIGEN. Het is bijvoorbeeld mogelijk dat wij de Overeenkomst moeten wijzigen als gevolg van veranderingen van de wet of van de Software. Het is zeer belangrijk dat u uw accountinformatie, inclusief uw e-mailadres en andere contactgegevens, up-to-date houdt. Indien wij deze Overeenkomst wezenlijk wijzigen, zullen wij de op onze website gepubliceerde Licentieovereenkomst van Intel Security bijwerken en u op het ogenblik van de verlenging de bijgewerkte Overeenkomst meedelen via de contactinformatie die u hebt verstrekt (of op andere manieren, bijvoorbeeld door u een koppeling naar de geldende Overeenkomst te sturen), zodat u de bijgewerkte Overeenkomst kunt raadplegen en deze kunt aanvaarden of weigeren, zoals hierna beschreven.

  Voor betaalde abonnementen geldt dat u de wijziging(en) aan deze Overeenkomst accepteert door uw abonnement te verlengen en dat de bijgewerkte Overeenkomst van kracht zal worden bij deze verlenging van uw abonnement. Als u niet akkoord gaat met de gewijzigde Overeenkomst, moet u deze weigeren door de automatische verlenging uit te schakelen en aan het einde van de abonnementstermijn de Software te verwijderen en de Dienst niet langer te gebruiken.

  Bij Gratis software en Gratis diensten accepteert u de wijziging(en) aan deze Overeenkomst door de Gratis software of Gratis dienst te blijven gebruiken nadat de in deze paragraaf beschreven mededeling is gedaan. Als u niet akkoord gaat met de bijgewerkte Overeenkomst, wordt uw licentie voor de Gratis software of de Gratis dienst beëindigd, mag u de Gratis software of de Gratis dienst niet langer gebruiken en moet u de installatie van de Gratis software verwijderen.

  Niettegenstaande het voorgaande zullen alle wijzigingen van de Privacyverklaring plaatsvinden volgens het in de Privacyverklaring beschreven proces.

 2. Gebruikslicentie – Wij verlenen u een niet-exclusieve beperkte licentie: (i) om de Software waarvoor u een abonnement hebt gekocht, te installeren en te gebruiken, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, voor het aantal apparaten en gebruikers dat in uw Licentiegebruiksrecht wordt vermeld, volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst en onderworpen aan de Systeemvereisten; en (ii) een Dienst te gebruiken waarvoor u een abonnement hebt gekocht, uitsluitend voor persoonlijk gebruik, zoals toegelaten door uw Dienstgebruiksrecht, volgens de voorwaarden van deze Overeenkomst en onderworpen aan de Systeemvereisten. Deze licentie ('Licentie') is niet overdraagbaar en kan door ons worden herroepen zoals in deze Overeenkomst bepaald. Deze Licentie eindigt zoals beschreven in paragraaf 3. Bij de beëindiging moet u elk gebruik van de Software en de Diensten onmiddellijk stopzetten.

  'Licentiegebruiksrecht' betekent het aantal en het type van de apparaten en gebruikers die de Software mogen gebruiken, zoals vermeld in de transactiedocumenten van het abonnement dat u hebt gekocht, namelijk (afhankelijk van het kanaal dat u voor de aankoop hebt gebruikt) de betaalpagina, een pagina met de beschrijving van het product op onze website, de e-mailbevestiging van uw aankoop die wij u hebben gestuurd, de verpakking indien u het product in een winkel hebt gekocht, of een ander transactiedocument dat u hebt ontvangen. Als geen van deze transactiedocumenten een aantal apparaten en/of gebruikers vermeldt, geldt het Licentiegebruiksrecht voor één apparaat en één gebruiker.

  'Dienstgebruiksrecht' betekent het bereik en de duur van de Diensten die u hebt gekocht, zoals vermeld in de transactiedocumenten van het abonnement dat u hebt gekocht, namelijk (afhankelijk van het kanaal dat u voor de aankoop hebt gebruikt) de betaalpagina, een pagina met de beschrijving van het product op onze website, de e-mailbevestiging van uw aankoop die wij u hebben gestuurd, de verpakking indien u het product in een winkel hebt gekocht, of een ander transactiedocument dat u hebt ontvangen. Als geen van deze transactiedocumenten een bereik of duur vermeldt, geldt het Dienstgebruiksrecht voor één apparaat, één gebruiker en één jaar.

  'Systeemvereisten' betekent de op onze website uiteengezette vereisten. Uw gebruik van de Software en de Diensten is beperkt tot apparaten en besturingssystemen die wij ondersteunen, zoals vermeld in de Systeemvereisten, en kan worden beïnvloed door de prestaties en compatibiliteit van uw hardware, software en internettoegang. Het is uw verantwoordelijkheid om ervoor te zorgen dat uw apparatuur aan de systeemvereisten voldoet. U bent verantwoordelijk voor de kosten van uw apparatuur, inclusief het van tijd tot tijd verwerven van updates of upgrades om de Software te blijven gebruiken.

  Wij, samen met onze leveranciers en partners, blijven eigenaar van onze respectieve Software en de Diensten en alle rechten met betrekking tot de Software en de Diensten, inclusief alle intellectuele eigendomsrechten. De enige rechten die wij u verlenen, zijn die welke in deze Overeenkomst uitdrukkelijk zijn vermeld. Als u ons opmerkingen, informatie, meningen of suggesties met betrekking tot de Software en de Diensten stuurt, die wij als 'Feedback' beschouwen, staat u ons toe uw Feedback te gebruiken zonder beperking, voor welk doel dan ook en zonder vergoeding aan u.

 3. Duur van de Licentie – Bij betaalde abonnementen is de Licentie van kracht voor de aangeschafte abonnementstermijn en iedere daaropvolgende verlenging, tenzij de Overeenkomst vroegtijdig wordt stopgezet of langer doorloopt in overeenstemming met het onderstaande. Als er geen specifieke duur is afgesproken, is de standaardtermijn één jaar vanaf het moment dat u het abonnement afsloot. Uw verlenging (of blijvend gebruik na de abonnementstermijn) betekent dat u de Overeenkomst die bij de verlenging of in de periode van het blijvende gebruik van kracht is, aanvaardt en ermee instemt. Voor Gratis software en Gratis diensten is de Licentie geldig zolang de Gratis software geïnstalleerd is of wij u over de Gratis software of de Gratis diensten laten beschikken, en blijven ze onderworpen aan de eventuele beperkingen van het Licentiegebruiksrecht of het Dienstgebruiksrecht. Wij kunnen u over Gratis software of Gratis diensten laten beschikken voor, tijdens of na uw betaalde abonnement; elk gebruik is onderworpen aan de voorwaarden van de Overeenkomst die op dat ogenblik van kracht is, zolang de Gratis software geïnstalleerd is of de Gratis software of Gratis diensten worden gebruikt. Wij kunnen de Licentie en/of de Overeenkomst die dan van kracht is, beëindigen indien wij menen dat u deze voorwaarden niet naleeft of ze overtreedt. U kunt eveneens de Licentie vóór het verstrijken van de termijn beëindigen door de Software permanent van uw apparaten te verwijderen en uw account bij ons op te zeggen. Indien de Licentie wordt beëindigd, moet u stoppen met het gebruik van de Software en moet u, als u dat nog niet hebt gedaan, alle kopieën van de Software blijvend wissen. Tenzij ze volgens deze bepaling wordt beëindigd, zal de Overeenkomst van kracht blijven zolang u de Software of Diensten gebruikt of in bezit of beheer hebt.

  Indien de Licentie en/of de Overeenkomst aflopen of om welke reden dan ook eindigen, is het u niet langer toegestaan de Software of Diensten, inclusief alle online opslag- of back-updiensten, te gebruiken of openen en kunnen wij uw account naar eigen goeddunken opzeggen en/of sluiten. Na de afloop- of beëindigingsdatum zullen we ons standaardbeleid volgen om uw online opgeslagen of als back-up bewaarde informatie, teksten, bestanden, links, afbeeldingen of andere materialen die u ons hebt verstrekt ('Content') te verwijderen. Het is uw verantwoordelijkheid om uw Inhoud elders op te slaan of er een reservekopie van te maken voordat de Licentie en/of Overeenkomst aflopen of worden beëindigd. Het is niet onze verantwoordelijkheid om u een kopie van uw Content te geven. Op het gebruik van de Software en de Diensten zijn altijd de voorwaarden van toepassing van de Overeenkomst die op dat ogenblik van kracht is.

 4. BETALING, AUTOMATISCHE VERLENGING, OPZEGGING EN TERUGBETALING –
  Betaling:
  U GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ ALLE BEDRAGEN DIE U KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST VERSCHULDIGD BENT, INCLUSIEF VERLENGINGEN, VAN UW CREDITKAART- OF BETAALREKENING OF ANDER BETAAMIDDEL KUNNEN AFSCHRIJVEN. U GAAT ERMEE AKKOORD DAT U ONS DIRECT ZULT INFORMEREN OVER ELKE WIJZIGING VAN UW CREDITCARD-/BETAALPASREKENINGNUMMER OF VERVALDATUM OF ANDERE BETALINGSGEGEVENS, VOOR CREDITCARDS EN BETAALPASSEN, U BEGRIJPT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT WE DERGELIJKE INFORMATIE OOK MET DE HULP VAN UW CREDITCARDBEDRIJF/BANK EN HET RELEVANTE CREDITCARD-/BANKNETWERK KUNNEN BIJWERKEN EN DAT WIJ DE BIJGEWERKTE CREDITCARD-/BETAALPASINFORMATIE KUNNEN GEBRUIKEN VOOR HET AFSCHRIJVEN VAN BEDRAGEN DIE U ONS VERSCHULDIGD BENT. TENZIJ U UW ABONNEMENT OPZEGT, DIENT DIT ALS UW TOESTEMMING DAT BEDRAGEN VAN UW CREDITCARD/BETAALPAS OF BETAALMIDDEL MOGEN WORDEN AFGESCHREVEN..

  Alle kosten die u bij uw internetprovider en mobiele-telefonieaanbieder oploopt in verband met uw gebruik van de Software zijn voor uw rekening, met inbegrip van alle aangerekende kosten en boetes voor overschrijding van uw toegestane datavolumes of belminuten, of uw gebruik van sms-diensten in binnen- en buitenland.

  Automatische verlenging:
  U GAAT ERMEE AKKOORD DAT WIJ UW BETAALDE ABONNEMENT AUTOMATISCH VERLENGEN. VOORDAT UW ABONNEMENT AFLOOPT, STUREN WE U EEN BERICHT OP HET E-MAILADRES IN UW ACCOUNTPROFIEL, OM U TE INFORMEREN OVER DE AANSTAANDE VERLENGING. WIJ ZULLEN U DE ABONNEMENTSPRIJS ZONDER KORTING VOOR DE SOFTWARE OF DIENST IN REKENING BRENGEN ZOALS OP HET MOMENT VAN DE VERLENGING OP ONZE WEBSITE VERMELD, EXCLUSIEF EVENTUELE PROMOTIES OF KORTINGEN ('ABONNEMENTSPRIJS ZONDER KORTING'). DEZE ABONNEMENTSPRIJS ZONDER KORTING IS TE VINDEN OP ONZE WEBSITE. DEZE PRIJS KAN TIJDENS DE LOOPTIJD VAN EEN ABONNEMENT VERANDEREN EN KAN HOGER ZIJN DAN DE PRIJS DIE U VOOR HET OORSPRONKELIJKE ABONNEMENT OF DE MAANDELIJKSE VERLENGING HEBT BETAALD EN HOGER DAN DE PRIJZEN MET PROMOTIES OF KORTINGEN DIE OP DE DATUM VAN DE AUTOMATISCHE VERLENGING BESCHIKBAAR KUNNEN ZIJN. WIJ ZULLEN U VIA E-MAIL EEN ONTVANGSTBEWIJS STUREN OM DE VERLENGINGSDATUM, PRIJS, LOOPTIJD EN EVENTUELE BTW TE BEVESTIGEN. INDIEN DE SOFTWARE OF DE DIENST OP HET MOMENT VAN DE VERLENGING EEN ANDERE NAAM HEEFT GEKREGEN, IS GEÜPGRADED OF IS VERVANGEN DOOR EEN NIEUW AANBOD MET REDELIJK VERGELIJKBARE FUNCTIES ('VERVANGING'), KUNNEN WIJ NAAR EIGEN GOEDDUNKEN UW ABONNEMENT AUTOMATISCH VERLENGEN MET DE VERVANGING VOOR EEN PRIJS DIE NIET HOGER IS DAN DE NIET-AFGEPRIJSDE ABONNEMENTSPRIJS VAN DE VERVANGING..

  BIJ VERLENGING ZAL DE NIEUWE LOOPTIJD EVEN LANG ZIJN ALS DE VERSTREKEN LOOPTIJD, TENZIJ DOOR ONS ANDERS AANGEGEVEN OP HET MOMENT VAN DE VERLENGING. BIJ ABONNEMENTEN VAN ÉÉN JAAR OF MEER WORDEN DE VERLENGING EN UW BETALING VERWERKT BINNEN 30 DAGEN NA DE VERVALDAG VAN DE LOPENDE ABONNEMENTSPERIODE EN ELKE VERVALDAG DAARNA. WIJ ZULLEN U OVER DE STATUS VAN UW ACCOUNT INFORMEREN EN U DE OVEREENKOMST MEEDELEN DIE OP DAT OGENBLIK VAN KRACHT IS (BIJVOORBEELD DOOR U EEN KOPPELING NAAR DE OVEREENKOMST TE STUREN).

  OP ELK MOMENT NA AANKOOP VAN EEN ABONNEMENT KUNT U AUTOMATISCHE VERLENGING UITSCHAKELEN IN UW ONLINE ACCOUNT OF DOOR CONTACT OP TE NEMEN MET ONZE KLANTENSERVICE. ALS U NIET WILT DAT UW ABONNEMENT AUTOMATISCH WORDT VERLENGD, MOET U MINSTENS DERTIG DAGEN VOORDAT UW ABONNEMENT AFLOOPT DE OPTIE 'AUTOMATISCHE VERLENGING' UITSCHAKELEN. ALS U DE AUTOMATISCHE VERLENGING NIET UITSCHAKELT, ZAL UW ABONNEMENT GEDURENDE DE TERMIJN VAN DE VERLENGING BLIJVEN LOPEN VOLGENS DE OVEREENKOMST DIE TIJDENS ELKE VERLENGING VAN KRACHT IS, TENZIJ U DE VERLENGING UITSCHAKELT (OF WIJ HET ABONNEMENT BEËINDIGEN VOLGENS DEZE OVEREENKOMST).

  ALS U DE AUTOMATISCHE VERLENGING UITSCHAKELT, ZULLEN ALLE EXTRA FUNCTIES EN/OF DIENSTEN WORDEN STOPGEZET DIE WIJ UITSLUITEND AANBIEDEN AAN ABONNEES DIE EEN AUTOMATISCHE VERLENGING HEBBEN GEKOZEN EN EEN GELDIGE CREDITCARD- OF BETAALREKENING OF EEN ANDER BETAALMIDDEL HEBBEN VERSTREKT.

  Opzegging:
  Als u een maandabonnement hebt, zal een opzegging niet tot een restitutie met terugwerkende kracht van het betaalde abonnementsgeld leiden en zullen eerder aangerekende abonnementskosten niet pro rata worden terugbetaald op basis van de opzegdatum. Bij opzegging van een maandabonnement worden geen terugkerende kosten meer in rekening gebracht en hebt u toegang tot uw abonnement tot het einde van de maand waarin u ons van uw opzegging in kennis hebt gesteld.

  Restitutie:
  Wij garanderen de restitutie van de meeste Software en Diensten als u om welke reden dan ook niet tevreden bent over uw product. Of u in aanmerking komt voor een restitutie hangt echter af van een aantal factoren, waaronder, maar niet beperkt tot, het type product, de duur van het abonnement, de duur sinds de aankoop en de plaats van aankoop. Verzendings- en behandelingskosten en alle toepasselijke belastingen kunnen niet worden gerestitueerd, behalve in bepaalde staten en landen waar deze zaken restitueerbaar zijn. Als u een restitutie van uw aankoop ontvangt, moet u de installatie van de software verplicht verwijderen. Wij kunnen ook, naar eigen goeddunken, de Software onbruikbaar maken om verder gebruik te voorkomen.

  Als u een jaarabonnement op de Software of een Dienst hebt genomen, moet u uw restitutie binnen de 30 dagen na de aankoop van het abonnement aanvragen. Wij voeren geen gedeeltelijke restituties uit. De garantie van een restitutie binnen de 30 dagen geldt niet voor maandabonnementen.

  Als uw jaarabonnement automatisch verlengd is, zullen wij het volledig restitueren als u dit binnen de 60 dagen na de aanrekening aanvraagt.

  Een restitutie die wordt aangeboden in verband met een dienst voor virusverwijdering geldt niet indien wij de malware of het virus met succes verwijderen maar de gegevens die de malware of het virus heeft verwijderd, versleuteld of gewijzigd niet konden worden hersteld. Raadpleeg sectie 11: Gegevensaanvallen.

  Raadpleeg het op onze website beschikbare restitutiebeleid voor meer informatie en instructies om een terugbetaling te ontvangen.

 5. Privacy – Voor meer informatie over hoe wij informatie verzamelen en verwerken, raadpleegt u onze Privacyverklaring We kunnen het verwerken van deze informatie overbrengen naar de Verenigde Staten en andere landen waar onze serviceleveranciers faciliteiten hebben.

  Wij zullen u periodiek berichten van de Intel Security-bedrijvengroep sturen die verband houden met de Software en de Diensten (inclusief e-mailberichten, sms-berichten en berichten die in producten worden weergegeven) om u op de hoogte te houden van belangrijke informatie met betrekking tot uw account, uw abonnement of de Software of de Dienst waarop u recht hebt. Wij kunnen u ook commerciële boodschappen sturen, zoals speciale aanbiedingen, promoties, wedstrijden/trekkingen en evenementen van ons en geselecteerde derden. U kunt er op elk ogenblik voor kiezen om deze commerciële boodschappen niet te ontvangen, zoals beschreven in de Privacyverklaring.

 6. Beperkingen op gebruik – Om de Software en de Dienst veilig en voor onze klanten beschikbaar te houden, moeten we een aantal beperkingen opleggen op wat u ermee kunt doen. De Software of Dienst wordt aan u in licentie gegeven, niet verkocht, en wordt beschermd door nationale en internationale wetten en verdragen in de Verenigde Staten en over de hele wereld. U hebt geen recht om de Software of de Dienst zonder onze toestemming te reproduceren of distribueren. Doet u dat toch, dan riskeert u boetes of andere straffen die het burgerlijk recht en strafrecht van de relevante jurisdictie toestaan. Het is u niet toegestaan: reverse engineering toe te passen op de Software of de Dienst of anderszins de broncode van de Software of de Dienst proberen af te leiden, tenzij dit wettelijk is toegestaan; de Software of de Dienst aan te passen of te wijzigen of afgeleide werken te maken op basis van de Software of de Dienst; de Software of de Dienst te publiceren, te kopiëren (u mag wel reservekopieën maken als uw abonnement dat toestaat), te verkopen, uit te lenen, te verhuren, in sublicentie te geven, over te dragen of op enige andere wijze aan iemand anders door te geven; de Software of de Dienst te gebruiken voor commerciële doeleinden; technische beveiligingsmaatregelen in de Software proberen te omzeilen; de Software of de Dienst te gebruiken om de wet te overtreden; u in te laten met activiteiten die interfereren met het gebruik van de Software of de Dienst door iemand anders. Als u de Software op een mobiel apparaat hebt geïnstalleerd en u de eigendom van dat apparaat aan iemand anders overdraagt, moet u alle Software van dat apparaat verwijderen en moet u de apparaatgegevens uit uw account bij ons verwijderen. Wij hebben het recht om deze Overeenkomst, uw account en/of uw toegang tot de Software naar eigen goeddunken te beëindigen of op te schorten indien we van mening zijn dat u deze Overeenkomst hebt geschonden. De Software of de Dienst kan voor handhaving noodzakelijke technologie bevatten die de beschikbare opslagruimte, het bandbreedteverbruik of het aantal apparaten waarop de Software of de Dienst kan worden geïnstalleerd beperkt, of die ons in staat stelt om uw toegang tot de Software of de Dienst op te schorten als u deze Overeenkomst hebt geschonden of als uw Licentie is verlopen of beëindigd.

 7. Ondersteuning, updates en levensduur van producten – Eindgebruikers met een geldig, betaald abonnement dat nog niet verlopen is, krijgen technische ondersteuning in overeenstemming met ons actuele standaardondersteuningsaanbod/-beleid en onze actuele standaardondersteuningsprocedures zoals beschreven op onze website. Niet alle abonnementen komen in aanmerking voor technische ondersteuning. Raadpleeg uw Licentiegebruiksrecht, Dienstgebruiksrecht of Dienstvoorwaarden voor informatie over technische ondersteuning en bijkomende opties. Onze standaard ondersteuningsaanbiedingen, beleidsrichtlijnen en procedures kunnen door ons geheel naar eigen goeddunken van tijd tot tijd worden gewijzigd en kunnen per land verschillen. Elke verplichting die wij eventueel hebben om de vorige versie van de Software te ondersteunen, eindigt zodra een upgrade, een gewijzigde of latere versie of een andere update voor de Software ('Update') beschikbaar komt. Voor uw gemak en om ervoor te zorgen dat nieuwe functies die wij ontwikkelen in de Software op uw apparaten worden geïntegreerd, geeft u ons door het accepteren van deze Overeenkomst toestemming om Updates en (op uw verzoek of met uw toestemming) nieuwe Software automatisch op uw apparaten te installeren wanneer ze beschikbaar zijn, voor zover wij dergelijke installaties op de achtergrond kunnen uitvoeren. Wij kunnen Software ook automatisch uploaden, maar zullen dergelijke Software niet zonder uw toestemming activeren. Alle Updates en technische eindgebruikersondersteuning voor Gratis Software die wij eventueel verstrekken, worden door ons naar eigen goeddunken verstrekt en kunnen op elk moment worden stopgezet.

  Van tijd tot tijd kunnen wij geheel naar eigen goeddunken besluiten om bepaalde Software of bepaalde functies van de Software te beëindigen. 'Einde van de Ondersteuning' verwijst naar de datum waarop we geen automatische correcties, updates of technische ondersteuning voor bepaalde Software meer leveren. Als een verlengingstermijn voor uw abonnement na het Einde van de Ondersteuning zou aflopen, kunt u uw abonnement niet meer verlengen, tenzij anders bepaald in artikel 4 van deze Overeenkomst. Meer informatie vindt u op de pagina 'Levensduur van producten'.

 8. Voorwaarden die gelden voor diensten, specifieke aanbiedingen, producten of functies
  1. Diensten: in aanvulling op deze Overeenkomst zijn sommige Diensten die u bij ons aanschaft, onderworpen aan de door ons gepubliceerde Dienstvoorwaarden en eventuele Dienstgebruiksrechten die van toepassing zijn op de aangeschafte Diensten en die op onze website beschikbaar zijn. Beveiligingsdiensten moeten worden bijgewerkt om nieuwe dreigingen te bestrijden, de prestaties of de efficiëntie te verbeteren en om andere zakelijke redenen. U erkent dat wij de kenmerken en functies van de Dienst tijdens de abonnementsperiode kunnen wijzigen. Dergelijke wijzigingen zullen de functionaliteit van de Dienst niet wezenlijk verminderen. Het is mogelijk dat sommige apparaten de Diensten niet kunnen ontvangen. U hebt een snelle internetverbinding nodig en uw apparaat moet aan de Systeemvereisten voldoen om de Diensten te ontvangen.

  2. Safe Family-producten en producten voor meerdere gebruikers: Om McAfee Safe Family-software of Software voor meerdere gebruikers te gebruiken, moet u ten minste 18 jaar oud zijn of moet u, als u jonger bent dan 18, van uw ouder of wettelijke voogd toestemming hebben gekregen om de Software te gebruiken nadat uw ouder of wettelijke voogd deze Overeenkomst heeft geaccepteerd en de Software namens u heeft geïnstalleerd. Als u een volwassene, ouder of wettelijke voogd bent, mag u de Software alleen gebruiken voor het volgen en controleren van uw eigen kinderen, kinderen van wie u de wettelijke voogd bent en andere kinderen die u wettelijk gezien mag volgen en controleren. U moet de toestemming verkrijgen van elke derde partij die u toegang geeft tot Software of Diensten voor meerdere gebruikers die volgen en controleren.

  3. Gratis producten, testproducten, evaluatieproducten, nog niet op de markt gebrachte producten en bètaproducten: Als de Software die u downloadt of anderszins ontvangt Gratis Software is, dan is dit artikel van de Overeenkomst eveneens van toepassing. Indien een bepaling in dit artikel in strijd is met een of meer andere bepalingen of voorwaarden in deze Overeenkomst, heeft dit artikel voorrang op die andere bepaling(en) en voorwaarde(n) met betrekking tot dergelijke Gratis Software, maar alleen voor zover nodig om de strijdigheid op te lossen. Alle Gratis software wordt geleverd in de staat waarin deze zich bevindt, zonder enigerlei (uitdrukkelijke of impliciete) garantie, vrijwaring, onderhoud of ondersteuning, behoudens wettelijke rechten die van rechtswege niet kunnen worden uitgesloten of beperkt. U erkent dat Gratis Software bugs, fouten en andere problemen kan bevatten die systeemstoringen of andere storingen en gegevensverlies kunnen veroorzaken. U erkent dat wij u niet hebben beloofd of gegarandeerd dat wij in de toekomst Gratis Software zullen aankondigen of aan iemand ter beschikking zullen stellen, dat wij jegens u geen expliciete of impliciete verplichting hebben om Gratis Software aan te kondigen of te introduceren en dat wij niet verplicht zijn om een product dat vergelijkbaar of compatibel is met Gratis Software of updates van Gratis Software te introduceren. Dienovereenkomstig erkent u dat elk gebruik van de Gratis Software geheel voor eigen risico is.

  4. 'Life of Your (Device)'-abonnement: Het McAfee 'Life of Your (Device)'-abonnement ['Levensduur van uw (Apparaat)-abonnement'] kan worden gebruikt op één Windows-pc of één mobiel Android-apparaat ('Uw Apparaat') indien inbegrepen in uw aankoop van Uw Apparaat, of op maximaal drie van Uw Apparaten als u het McAfee 'Life of Your (Device)'-abonnement apart hebt aangeschaft. Nadat het McAfee “Life of Your (Device)”-abonnement correct op Uw apparaat is geïnstalleerd, is het abonnement actief voor de rest van de gebruiksduur van Uw apparaat, en hebt u recht op Engelstalige technische ondersteuning per telefoon en via het internet tijdens de normale kantooruren gedurende één jaar, en Engelstalige technische ondersteuning via het internet, zolang het besturingssysteem dat momenteel op Uw apparaat is geïnstalleerd niet meer dan twee versies ouder is dan de meest actuele versie (bijvoorbeeld “Windows 8.x” of “Android 4.x” , voor de volgens de industrienorm geldende gebruiksduur van Uw apparaat (de gebruiksduur volgens de industrienorm van een pc is 5-7 jaar, of 3 jaar voor een tablet of smartphone). Het McAfee “Life of Your (Device)”-abonnement is in geen enkel geval en in geen enkele situatie overdraagbaar of verplaatsbaar naar een ander(e) persoon, pc of apparaat. Als u Uw apparaat verkoopt of anderszins overdraagt aan een andere persoon vóór het einde van de gebruiksduur van Uw apparaat, vervalt uw McAfee ‘Levensduur van uw (Apparaat)’-abonnement en wordt dit beëindigd, en de volgende eigenaar van Uw apparaat heeft niet het recht om het McAfee ‘Levensduur van uw (Apparaat)’-abonnement te installeren, te gebruiken of te bezitten. Bij elke poging om het abonnement 'Levensduur van uw (Apparaat)' over te dragen, te verplaatsen of opnieuw te installeren op een ander(e) pc of apparaat, of om het abonnement te installeren op meer pc's of apparaten dan de originele pc of het originele apparaat, of de originele drie pc's of apparaten, waar van toepassing, eindigt het recht om het McAfee-abonnement 'Levensduur van uw (Apparaat)' te installeren, te gebruiken of te bezitten. Om up-to-date te blijven en ondersteuning te ontvangen, moet u uw McAfee 'Levensduur van uw (Apparaat)'-software upgraden naar de nieuwste versie van het McAfee-product van hetzelfde softwareniveau en moet u deze periodiek bijwerken. Als u, op welk moment dan ook, besluit om een upgrade uit te voeren naar een ander product dan het McAfee-abonnement 'Levensduur van uw (Apparaat)', geldt voor die productupgrade het volgende: (1) u moet de abonnements-/licentiekosten voor dat product betalen; (2) de productupgrade is GEEN licentie voor 'Levensduur van uw (Apparaat)' en (3) uw abonnement en licentie voor het McAfee-abonnement 'Levensduur van uw (Apparaat)' eindigen automatisch zonder opzegging of terugbetaling van eerder betaald geld.

  5. Virusverwijderings- en Techmaster-diensten: als uw abonnement een virusverwijderingsdienst, Techmaster-dienst of een soortgelijke dienst omvat waarbij wij of een van onze partners toegang krijgen tot uw apparaat om te proberen malware te verwijderen of andere gespecificeerde diensten uit te voeren, zijn aanvullende voorwaarden van toepassing, zoals vermeld in uw Dienstgebruiksrecht en/of de door ons gepubliceerde Dienstvoorwaarden voor de aangekochte diensten, die beschikbaar zijn op onze website. Raadpleeg het Dienstgebruiksrecht en de toepasselijke Dienstvoorwaarden voor details.

   Wij zullen commercieel redelijke inspanningen leveren om Diensten voor virusverwijdering te verstrekken. U begrijpt en aanvaardt dat de Diensten niet alle virussen kunnen verwijderen. Wij garanderen niet dat wij alle virussen van uw apparaat of apparaten kunnen verwijderen. Voor zover de toepasselijke wet het toestaat, zijn wij niet aansprakelijk voor het verlies of het herstel van gegevens of software of voor het verlies van het gebruik van systemen of netwerken als gevolg van de Diensten, of voor elk verzuim, met inbegrip van nalatigheid, van ons en/of onze vertegenwoordigers. Als wij samen met u aan wachtwoorden of andere problemen met betrekking tot toegangscontrole werken, raden wij u sterk aan om onmiddellijk na de voltooiing van de Diensten de wachtwoorden te vernieuwen.

   U verklaart dat u een wettelijke licentiehouder bent van de software op uw apparaat en dat u het internet uitsluitend op eigen risico gebruikt. Door voor de ontvangst van de Diensten te kiezen, bevestigt u dat u (a) volledig toegang hebt tot uw hardware en software waarvoor u de Dienst koopt en (b) een back-up op een ander medium hebt gemaakt van de software of gegevens op de hardware die door de Diensten kunnen worden beïnvloed.

  6. Wachtwoorden en identiteitsbeheer: u bent verantwoordelijk voor het veilig houden van uw wachtwoord en alle aspecten van uw account. Bewaar uw wachtwoord en/of de versleutelingssleutel voor uw account veilig, want als u een van de twee verliest, hebt u mogelijk geen toegang meer tot uw gegevens. U bent als enige verantwoordelijk en aansprakelijk voor alle activiteiten die middels uw account plaatsvinden, inclusief activiteiten door iemand die uw account gebruikt. In geval van ongeoorloofd gebruik van of ongeoorloofde toegang tot uw account, moet u ons hiervan onmiddellijk op de hoogte brengen. Wij zijn niet verantwoordelijk voor enig verlies veroorzaakt door ongeoorloofd gebruik van of ongeoorloofde toegang tot uw account; u kunt echter aansprakelijk worden gesteld voor verliezen die wij of anderen lijden als gevolg van het ongeoorloofde gebruik. WIJ HEBBEN GEEN TOEGANG TOT HOOFDWACHTWOORDEN EN KUNNEN UW VERSLEUTELDE GEGEVENS NIET ONTSLEUTELEN ALS U HET HOOFDWACHTWOORD VOOR EEN WACHTWOORDBEHEERFUNCTIE OF -PRODUCT VERGETEN BENT. Wij bieden zowel gratis als betaalde versies van onze wachtwoord- en identiteitsbeheersoftware aan. Bij de gratis versies kunt u slechts een beperkt aantal unieke accounts (zoals de aanmeldingsgegevens voor een website of applicatie) opslaan. Als u tijdens een promotie kosteloos een betaalde versie van de Software hebt gedownload, kunt u na afloop van de promotieperiode geen nieuwe unieke accounts meer toevoegen als u het maximale aantal accounts die de gratis versie toestaat, hebt overschreden. ALS U SOFTWARE OF DIENSTEN OORSPRONKELIJK HEBT GEDOWNLOAD VANUIT PASSWORDBOX ONDER ZIJN PROGRAMMA VOOR LEVENSLANG GRATIS LIDMAATSCHAP OF EEN SOORTGELIJKE 'LEVENSLANGE' PROMOTIE OF AANBIEDING, ZIJN DIE PROMOTIES OF AANBIEDINGEN NIET VAN TOEPASSING EN NIET OVERDRAAGBAAR OP DE SOFTWARE. Als u wachtwoord- of identiteitsbeheersoftware van Intel Security downloadt, is die download onderworpen aan alle abonnementskosten die in verband met die download zijn gepubliceerd, evenals aan de voorwaarden van deze Overeenkomst.

  7. WebAdvisor: McAfee WebAdvisor is een softwareprogramma (met een bijbehorende website) dat gebruikers informeert over bepaalde risico's die aan een website verbonden kunnen zijn. De software geeft gekleurde symbolen weer naast links die door de grote zoekmachines worden verstrekt, en op de bijbehorende websites wordt informatie verstrekt over de factoren die de beoordeling van een website beïnvloeden. De beoordelingen worden voornamelijk bepaald met behulp van geautomatiseerde methodes; de software kan niet alle mogelijke aspecten van websitedesign detecteren of onderzoeken, noch de intentie van de website-eigenaar bepalen. Wij hebben geen controle over en nemen geen verantwoordelijkheid voor de inhoud van websites van derden. Sommige websites van derden kunnen inhoud bevatten die u aanstootgevend, ongepast of beledigend vindt. DE WEBSITEBEOORDELINGEN VORMEN GEEN GARANTIE MET BETREKKING TOT SPECIFIEKE PRAKTIJKEN OF DE BETROUWBAARHEID VAN EEN BEPAALDE WEBSITE, EN HOUDEN IN GEEN GEVAL IN DAT WIJ DE INHOUD, HET ONDERWERP, DE ALGEHELE KWALITEIT OF DE BRUIKBAARHEID VAN EEN WEBSITE ONDERSCHRIJVEN.

  8. Controle van Dienstensessies: Wij en onze partners kunnen, maar zijn niet verplicht om, Dienstensessies te controleren en te registreren, met inbegrip van telefoongesprekken en online sessies met het oog op de verbetering van de klantenservice, de interne opleiding en intern marktonderzoek. U geeft ons hierbij de toestemming om de Diensten te controleren en te registreren en elke informatie te gebruiken of te onthullen zoals nodig of gepast is om te voldoen aan elk wettelijk, reglementair of ander verzoek van de overheid; om de Diensten aan u of andere gebruikers te leveren en om het type van Diensten dat wij u in de toekomst kunnen leveren te verbeteren. U geeft ons ook de toestemming om uw informatie met die van andere personen te combineren op een wijze die u of andere individuen niet persoonlijk identificeert, voor marketing- en promotiedoeleinden en voor andere zakelijke doeleinden.

 9. Bindende arbitrage en afstand van groepsgedingen ('class actions')
  1. Voor alle klanten buiten de Europese Unie –

   Afspraak om geschillen aan arbitrage te onderwerpen: elke claim, elk geschil of elk dispuut, ongeacht de aard van de claim, de rechtsleer of het verhaal (’Claim’) van u of ons jegens de ander die/dat voortvloeit uit, verband houdt met of op enigerlei wijze betrekking heeft op de Overeenkomst, de Software of apparatuur, producten of diensten die u van ons hebt ontvangen (of voortvloeit uit reclame voor dergelijke producten of diensten), zal op verzoek van een der partijen worden beslecht door vertrouwelijke bindende arbitrage. Deze arbitrageovereenkomst omvat ook: (i) claims met betrekking tot de afdwingbaarheid of interpretatie van deze arbitragebepalingen; (ii) claims die door u of in uw naam of in verband met u worden gedaan, bijvoorbeeld door een werknemer, vertegenwoordiger, agent, voorganger, opvolger, erfgenaam, gevolmachtigde of curator; (iii) claims die direct betrekking hebben op ons en/of onze moedermaatschappij, filialen, opvolgers, gevolmachtigden, werknemers en agenten; en (iv) claims in het kader van een groepsgeding, een 'private attorney general'-zaak of een ander representatief geding, waarbij uitdrukkelijk wordt verstaan en overeengekomen dat de arbitrage van dergelijke claims op individuele (niet op groeps- of representatieve) basis moet worden behandeld en dat de arbiter uitsluitend op individuele (niet op groeps- or representatieve) basis herstel mag geven. U EN WIJ KOMEN OVEREEN DAT GEEN CLAIMS IN HET KADER VAN EEN GROEPSGEDING, EEN GECONSOLIDEERD GEDING, EEN RECHTSZAAK AANGESPANNEN DOOR EEN 'PRIVATE ATTORNEY GENERAL' OF EEN ANDERE RECHTSZAAK OP REPRESENTATIEVE BASIS TER ARBITRAGE KUNNEN WORDEN VOORGELEGD, EN DAT DERGELIJKE ZAKEN NIET BIJ EEN RECHTBANK AANHANGIG KUNNEN WORDEN GEMAAKT. DOOR DEZE ARBITRAGEOVEREENKOMST TE AANVAARDEN, STEMT U ERMEE IN OM AFSTAND TE DOEN VAN HET RECHT OM EEN GROEPSGEDING, EEN RECHTSZAAK OP REPRESENTATIEVE BASIS, EEN 'PRIVATE ATTORNEY GENERAL'-ZAAK OF EEN GECONSOLIDEERDE ARBITRAGEZAAK MET BETREKKING TOT EEN AANGELEGENHEID DIE ONDER DEZE ARBITRAGEBEPALING VALT AAN TE SPANNEN OF ERAAN DEEL TE NEMEN.

  2. Kennisgeving van een geschil: de partij die arbitrage vraagt, moet de andere partij ten minste 60 dagen vóór aanvang van de arbitrage schriftelijk in kennis stellen van het geschil. Deze kennisgeving moet worden verstuurd naar Intel Security, 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department. In de kennisgeving moeten uw naam, adres en contactgegevens, de feiten die aanleiding geven tot het geschil, en uw eis worden vermeld. U en wij zullen elk geschil trachten op te lossen via informele onderhandelingen binnen 60 dagen na de datum waarop de kennisgeving van het geschil is verstuurd. Na 60 dagen kunnen u of wij een arbitrageprocedure starten.

  3. Beheer van de arbitrage: als een geschil niet via informele onderhandelingen wordt opgelost, zal elke claim, elk geschil of elk dispuut op verzoek van een der partijen uitsluitend worden beslecht door bindende arbitrage volgens de Amerikaanse Federal Arbitration Act ('FAA'), en niet volgens het recht van een Amerikaanse staat. U DOET AFSTAND VAN HET RECHT OM ALLE GESCHILLEN VOOR EEN RECHTER OF JURY IN EEN RECHTBANK TE BRENGEN (OF AAN EEN DERGELIJK PROCES DEEL TE NEMEN ALS LID VAN EEN PARTIJ OF ALS LID VAN DE GROEP IN EEN GROEPSGEDING). . In plaats daarvan zullen alle geschillen op individuele basis worden beslecht door één neutrale arbiter en zal de procedure vertrouwelijk zijn. De arbiter zal een jurist zijn die in zijn of haar rechtsgebied het beroep van advocaat mag uitoefenen en minstens tien jaar ervaring heeft, of zal een gepensioneerde of voormalige rechter zijn die in overeenstemming met de regels van de American Arbitration Association (AAA) is gekozen. De arbiter zal gebonden zijn aan de voorwaarden van deze Overeenkomst, en de arbitrage zal worden beheerst door de Commercial Arbitration Rules and Supplementary Procedures for Consumer Related Disputes van de AAA, zoals gewijzigd door deze Overeenkomst (het 'Arbitragereglement'). Voor meer informatie verwijzen wij naar www.adr.org of kunt u bellen naar 1-800-778-7879.

   Behalve in het geval van claims of tegenclaims waarbij minder dan USD 25.000 wordt geëist, zal de arbiter zijn of haar vonnis schriftelijk opstellen en voldoende motiveren om de essentiële bevindingen en conclusies waarop de uitspraak is gebaseerd uit te leggen. Alle arbitrageprocedures zullen in het Engels verlopen en de FAA van de Verenigde Staten zal de interpretatie, de afdwinging en de procedures krachtens de bindende arbitrageclausule van deze Overeenkomst bepalen. Het arbitraal vonnis zal vertrouwelijk zijn en zal alleen openbaar worden gemaakt indien nodig voor het wijzen van het vonnis of indien anderszins wettelijk verplicht. U en wij komen bovendien overeen dat het arbitraal vonnis kan worden voorgelegd aan een bevoegde rechtbank. Het arbitraal vonnis zal de rechten en verplichtingen tussen alleen de genoemde partijen bepalen, en alleen met betrekking tot de claims in de arbitrageprocedure, en zal geen invloed hebben op de rechten en verplichtingen in een ander geschil.

  4. Kosten: De partij die de arbitrage start, zal de initiële indieningskosten betalen. Als u een verzoek om arbitrage indient en het arbitraal vonnis in uw voordeel is, zullen wij de door u betaalde indieningskosten terugbetalen. Wij zullen de vergoedingen en kosten van de eerste dag van een hoorzitting betalen. Alle andere vergoedingen en kosten zullen worden verdeeld in overeenstemming met het arbitragereglement. Wij zullen echter de indieningskosten en andere kosten voorschieten of terugbetalen als de arbiter bepaalt dat u het zich niet kunt veroorloven om ze te betalen of als u ons dat vraagt en wij van oordeel zijn dat er een goede reden is om ze voor te schieten of terug te betalen. Elke partij zal de kosten van haar advocaten, deskundigen en getuigen alsmede andere kosten dragen, ongeacht wie de arbitragezaak wint. Een partij kan de kosten echter geheel of gedeeltelijk verhalen op de andere partij indien de arbiter dat op grond van toepasselijk recht bepaalt.

  5. Behoud van het recht om onze toevlucht te nemen tot voorlopige rechtsmiddelen: Niets in dit document zal worden beschouwd als een beperking of inperking van ons recht om onze toevlucht te nemen tot rechtsmiddelen buiten de rechtbank om of om aan wettelijke processen te voldoen, of om voorlopige rechtsmiddelen zoals een dwangmaatregel, inbeslagneming of derdenbeslag door een daartoe bevoegde rechter te verkrijgen, echter met dien verstande dat u ervoor kunt kiezen of dat wij ervoor kunnen kiezen om een eventueel geschil met betrekking tot dergelijke voorlopige rechtsmiddelen aan arbitrage te onderwerpen.

  6. Strijdige bepalingen: In geval van strijdigheid tussen het Arbitragereglement en deze arbitrageovereenkomst, prevaleert deze arbitrageovereenkomst. Indien een deel van deze arbitrageovereenkomst ongeldig of niet-afdwingbaar wordt geacht, zal dat de overige bepalingen van de arbitrageovereenkomst niet ongeldig maken; echter met dien verstande dat (a) indien het verbod op arbitrage van collectieve claims ongeldig wordt geacht, deze gehele arbitrageovereenkomst nietig is; en (b) indien het verbod op arbitrage van representatieve claims ingediend door een 'private attorney general' ongeldig wordt geacht, de arbitrageovereenkomst alleen met betrekking tot dergelijke claims nietig is. Deze arbitrageafspraak blijft na beëindiging of opzegging van deze Overeenkomst van kracht. In geval van een conflict tussen deze arbitrageovereenkomst en een andere van toepassing zijnde arbitragebepaling, prevaleert deze arbitrageovereenkomst.

  7. AFSTAND VAN HET RECHT OP JURYRECHTSPRAAK: INDIEN EEN CLAIM OM WELKE REDEN DAN OOK BIJ EEN RECHTBANK AANHANGIG WORDT GEMAAKT EN NIET TER ARBITRAGE WORDT VOORGELEGD, KOMEN U EN WIJ OVEREEN DAT ER GEEN JURYRECHTSPRAAK ZAL PLAATSVINDEN. U EN WIJ DOEN ONVOORWAARDELIJK AFSTAND VAN ELK RECHT OP JURYRECHTSPRAAK IN EEN GESCHIL DAT OP ENIGERLEI WIJZE VERBAND HOUDT MET OF VOORTVLOEIT UIT DEZE OVEREENKOMST OF UIT EEN APPARAAT, PRODUCT OF DIENST DAT/DIE U VAN ONS HEBT ONTVANGEN (OF UIT RECLAME VOOR DERGELIJKE PRODUCTEN OF DIENSTEN). MOCHT HET TOT EEN RECHTSZAAK KOMEN, DAN MAG DIT LID WORDEN GEBRUIKT ALS BEWIJS VAN EEN SCHRIFTELIJKE INSTEMMING MET RECHTSPRAAK DOOR EEN RECHTER.

   Voor klanten in de Europese Unie – Online geschillenbeslechting en alternatieve geschillenbeslechting:

   De wet schrijft voor dat wij op onze website een koppeling naar het platform voor online geschillenbeslechting van de EU plaatsen https://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm. Wij zijn niet verplicht om alternatieve geschillenbeslechting te gebruiken als u een klacht jegens ons hebt. Als u een klacht jegens ons hebt die wij niet via onze interne procedure voor de behandeling van geschillen kunnen oplossen, zullen wij u per brief of e-mail laten weten of wij bereid zijn ons aan alternatieve geschillenbeslechting te onderwerpen. U kunt via onze website contact met ons opnemen.

 10. Recht dat op deze Overeenkomst van toepassing is – Behoudens het bepaalde in artikel 21 hieronder, zullen deze Overeenkomst, het gebruik van de Software, de relatie van de partijen, en alle geschillen die voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met de Overeenkomst, met inbegrip van eventuele geschillen tussen u en ons, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van de staat New York, met uitzondering van de beginselen van tegenstrijdige wetgeving, met dien verstande dat de Amerikaanse Federal Arbitration Act van toepassing is op alle bepalingen met betrekking tot arbitrage. Indien om welke reden dan ook geoordeeld wordt dat het recht van de staat New York niet van toepassing is, dan zullen, behoudens het bepaalde in paragraaf 21 hieronder, deze Overeenkomst, het gebruik van de Software, de relatie van de partijen, en alle geschillen die voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met de Overeenkomst, met inbegrip van eventuele geschillen tussen u en ons, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het recht van de staat Delaware, met uitzondering van de beginselen van tegenstrijdige wetgeving, met dien verstande dat de Amerikaanse Federal Arbitration Act van toepassing is op alle bepalingen met betrekking tot arbitrage. Het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken (Weens Koopverdrag) en de Amerikaanse Uniform Computer Information Transactions Act zijn niet van toepassing op de Software.

 11. Aanvallen op gegevens – U erkent dat sommige inbreuken op de beveiliging aanvallen op gegevens inhouden. Er bestaan bijvoorbeeld virussen en andere malware die: (i) uw gegevens verwijderen of vernietigen (soms individuele gegevens maar soms zelfs een volledige schijf, door een masteropstartrecord of een ander cruciaal element te beschadigen); (ii) uw bestanden wijzigen (parasitaire malware kan zich aan een bestand vasthechten en het wijzigen om zichzelf uit te voeren en/of voor te planten); en (iii) bestanden op uw schijf versleutelen (zoals ransomware met asymmetrische versleuteling). De beste manier om u tegen dit soort aanvallen te beschermen, is door regelmatig een back-up van uw gegevens op een ander apparaat/een andere locatie te maken. Op die manier beschikt u over een kopie van de gegevens die de aanvallende software heeft verwijderd, gewijzigd of vernietigd. Hoewel wij commercieel redelijke inspanningen zullen leveren om de malware of het virus van de aanval te verwijderen, bent u als enige verantwoordelijk voor het maken van een back-up van alle gegevens en bestanden op uw apparaat, zodat ze na een aanval op uw gegevens kunnen worden hersteld. Zonder een dergelijke back-up zal het misschien niet mogelijk zijn de verwijderde/vernietigde/gewijzigde gegevens te herstellen. Wij zijn niet aansprakelijk voor het verlies of het herstel van gegevens of bestanden of voor het verlies van het gebruik van systemen of netwerken als gevolg van aanvallen op gegevens.

 12. Beperkte garanties; Afwijzing van andere garanties – Gedurende 30 dagen na de datum van aankoop garanderen wij, alleen voor betaalde versies van de Software, dat de Software waarvoor deze Overeenkomst een licentie verleent (inclusief tijdens de garantieperiode verstrekte updates, maar slechts tot de garantie vervalt) in hoofdzaak zal werken in overeenstemming met de documentatie die wij in verband met die Software op het moment van aankoop hebben verstrekt, en dat elke materiële drager (zoals een cd-rom, maar met uitzondering van apparaten die door andere bedrijven zijn gemaakt) waarop de Software is opgeslagen en aan u wordt geleverd vrij zal zijn van materiaal- en fabricagefouten. We garanderen niet dat een bepaald mobiel apparaat of computer compatibel zal zijn met de Software of Dienst, en wij garanderen niet en accepteren geen enkele aansprakelijkheid voor de werking van uw persoonlijke apparatuur die wordt gebruikt voor toegang tot de Software of Dienst. Uw enige verhaalsmogelijkheid, en onze volledige aansprakelijkheid en die van onze leveranciers, in geval van een schending van deze beperkte garantie, is dat wij, naar onze keuze, de prijs die u voor de licentie hebt betaald zullen restitueren; het defecte medium dat de Software bevat zullen vervangen, de Dienst opnieuw zullen uitvoeren of zullen zorgen voor een alternatieve vorm van genoegdoening zoals vereist door de lokale consumentenwetgeving in uw rechtsgebied. Mogelijk zijn deze verhaalsmogelijkheden in sommige landen niet beschikbaar voor zover wij op grond van toepasselijke exportwetten en -regels onderworpen zijn aan beperkingen. Als de materiële drager defect is, moet u deze op eigen kosten retourneren naar het verkooppunt waar u de drager hebt gekocht en een kopie van uw aankoopbewijs laten zien. Voor elk vervangend medium geldt deze garantie voor het restant van de oorspronkelijke garantietermijn. DE BOVENSTAANDE GARANTIES ZIJN UW EXCLUSIEVE GARANTIES. DEZE VERVANGEN ALLE ANDERE GARANTIES, VERKLARINGEN OF VOORWAARDEN, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF GARANTIES OF VOORWAARDEN VAN VERKOOPBAARHEID, PRESTATIE, BEVREDIGENDE KWALITEIT, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, EIGENDOMSRECHT OF NIET-INBREUK. MET UITZONDERING VAN DE BEPERKTE GARANTIE IN DEZE PARAGRAAF WORDEN DE SOFTWARE EN DE DIENST GELEVERD IN DE STAAT WAARIN ZIJ ZICH BEVINDEN. U BENT VERANTWOORDELIJK VOOR HET SELECTEREN VAN SOFTWARE OM DE DOOR U BEOOGDE RESULTATEN TE VERKRIJGEN, VOOR HET INSTALLEREN EN GEBRUIKEN VAN DE SOFTWARE OF DE DIENST EN VOOR DE VERKREGEN RESULTATEN. WIJ GEVEN GEEN GARANTIE AF VOOR HET GEBRUIK OF DE PRESTATIE VAN DE SOFTWARE OF DE DIENST. WIJ GARANDEREN NIET DAT DE SOFTWARE OF DE DIENST PROBLEEMLOOS OF ONONDERBROKEN ZAL WERKEN OF VRIJ ZAL ZIJN VAN FOUTEN OF DEFECTEN, OF DAT DE SOFTWARE OF DE DIENST BESCHERMING ZAL BIEDEN TEGEN ALLE MOGELIJKE BEVEILIGINGSRISICO'S (INCLUSIEF OPZETTELIJK WANGEDRAG DOOR DERDEN), OF DAT ER GEEN STORINGEN OF ANDERE FOUTEN IN DE SOFTWARE OF DE DIENST ZULLEN ONTSTAAN DOOR VIRUSSEN, INFECTIES, WORMEN OF SOORTGELIJKE KWAADAARDIGE CODE DIE NIET DOOR ONS IS GEÏNTRODUCEERD OF ONTWIKKELD, OF DAT DE SOFTWARE OF DE DIENST AAN UW EISEN ZAL VOLDOEN. WIJ ZIJN NIET AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE UITVAL OF ONDERBREKING VAN DE SERVICE, VOOR VERLOREN OF GESTOLEN GEGEVENS OF SYSTEMEN OF VOOR ANDERE SCHADE DIE VOORTVLOEIT UIT OF VERBAND HOUDT MET EEN ACTIE OF INBRAAK.

  De Software en de Dienst zijn niet fouttolerant en zijn niet ontworpen of bedoeld voor zeer risicovolle activiteiten zoals gebruik in gevaarlijke omgevingen die een faalveilige werking vereisen, waaronder nucleaire installaties, systemen voor vliegtuignavigatie of vliegtuigcommunicatie, luchtverkeersleiding, wapensystemen, levensinstandhoudingsmachines of een andere toepassing waarbij de storing of uitval van de Software of de Dienst direct zou kunnen leiden tot de dood, persoonlijk letsel of ernstige fysieke of materiële schade. Wij wijzen uitdrukkelijk elke expliciete of impliciete garantie van geschiktheid voor zeer risicovolle activiteiten af.

 13. Beperking van de aansprakelijkheid – IN GEEN GEVAL ZIJN WIJ OF ONZE LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS OF ANDERE EXTERNE DIENSTENLEVERANCIERS JEGENS U AANSPRAKELIJK VOOR: (A) INDIRECTE, BIJZONDERE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE; (B) DIEFSTAL VAN PERSOONLIJK IDENTIFICEERBARE INFORMATIE OF KOSTEN VOOR DE AANKOOP VAN VERVANGENDE SOFTWARE OF DIENSTEN, EN (C) SCHADE DOOR GEDERFDE WINST, VERLIES VAN GOODWILL, LOONVERLIES, WERKONDERBREKINGEN, COMPUTERFOUTEN OF -STORINGEN, GEGEVENSVERLIES OF ENIGERLEI NALATIGHEID OF VOOR ENIG(E) ANDER(E) INDIRECT(E) SCHADE OF VERLIES. IN GEEN GEVAL ZAL DE TOTALE AANSPRAKELIJKHEID VAN ONS, ONZE GELIEERDE ONDERNEMINGEN OF ONZE LEVERANCIERS, LICENTIEGEVERS OF ANDERE EXTERNE DIENSTENLEVERANCIERS JEGENS U VOOR DIRECTE SCHADE KRACHTENS DEZE OVEREENKOMST HOGER ZIJN DAN DE PRIJS DIE U VOOR DE DESBETREFFENDE SOFTWARE HEBT BETAALD, OF USD 100 (OF DE TEGENWAARDE IN NATIONALE VALUTA) ALS U GRATIS SOFTWARE HEBT GEBRUIKT. U gaat akkoord met de beperkingen van de aansprakelijkheid in deze paragraaf 13 en erkent dat als u niet met deze voorwaarde zou instemmen, de prijs voor de Software hoger zou zijn. Niets in deze Overeenkomst beperkt enig recht dat u mogelijk hebt op grond van bestaande wetgeving inzake consumentenbescherming of andere toepasselijke wetten waarvan in uw rechtsgebied niet contractueel afstand mag worden gedaan.

 14. Eindgebruikers bij de overheid en exportbeperkingen – De Software is commerciële computersoftware volgens DFARS Section 217.7202, het Defense Federal Acquisition Regulations Supplement (gecodificeerd op grond van Chapter 2 in Title 48, Code of Federal Regulations). De bijgevoegde documentatie (in voorkomend geval) is documentatie voor commerciële computersoftware volgens FAR Section 12.212, de Federal Acquisition Regulations (gecodificeerd in Title 48 van de Amerikaanse Code of Federal Regulations). Elk gebruik en elke wijziging, reproductie, release, uitvoering, weergave of openbaarmaking van de Software of de Dienst en de bijbehorende documentatie door de Amerikaanse overheid vallen uitsluitend onder deze Overeenkomst en zijn verboden behalve voor zover expliciet in deze Overeenkomst is toegestaan.

  De Software of de Dienst en de gerelateerde documentatie, inclusief technische gegevens, mogen niet worden uitgevoerd of opnieuw worden uitgevoerd indien dit in strijd is met de Amerikaanse Export Administration Act, de bijbehorende uitvoeringswetten en -voorschriften, de wet- en regelgeving van andere Amerikaanse instanties of de in- en uitvoerwetten van het rechtsgebied waar u de Software hebt verkregen. De uitvoer naar een bepaald(e) persoon, entiteit of land kan wettelijk verboden zijn. Informatie over invoerbeperkingen is te vinden op de volgende websites: https://www.treas.gov/ofac en https://export.gov/ecr/eg_main_022148.asp.

 15. Programma's van derden – Op sommige materialen van derden die deel uitmaken van de Software of de Dienst kunnen andere voorwaarden van toepassing zijn, die meestal te vinden zijn in een bij de Software geleverd bestand met de naam 'Read Me' (Lees mij) of 'About' (Info). Die materialen van derden kunnen broncode omvatten van software waarvoor derden een licentie hebben verleend onder een of meer licenties voor opensourcesoftware of gratis software, met inbegrip van de GNU General Public License (GPL), die als 'Opensourcesoftware' wordt beschouwd. De Opensourcesoftware wordt in licentie gegeven onder voorwaarden die afwijken van deze Overeenkomst. Deze voorwaarden kunnen in sommige gevallen strijdig zijn met de voorwaarden van deze Overeenkomst en zullen van toepassing zijn in plaats van de voorwaarden van deze Overeenkomst. Als een licentie voor opensourcesoftware vereist dat we broncode met betrekking tot de Software of de Dienst of wijzigingen van de Software of de Dienst distribueren, zullen we de broncode op verzoek beschikbaar maken.

 16. Geen verklaring van afstand – Wij doen geen afstand van enige bepaling van deze Overeenkomst tenzij we er in een ondertekend schrijven afstand van doen.

 17. Scheidbaarheid – Indien een deel van deze Overeenkomst om welke reden dan ook niet afdwingbaar wordt geacht, wordt dat deel als geschrapt beschouwd en blijft de rest van deze Overeenkomst volledig afdwingbaar; MET DIEN VERSTANDE ECHTER DAT DE ARBITRAGEAFSPRAAK NIET VAN TOEPASSING ZAL ZIJN OP CLAIMS WAARVOOR DE BEPERKINGEN INZAKE GROEPSGEDINGEN OF GECONSOLIDEERDE ARBITRAGE NIET TOEGESTAAN ZIJN OP GROND VAN TOEPASSELIJK RECHT.

 18. Volledige Overeenkomst – Deze Overeenkomst omvat onze Privacyverklaring en met betrekking tot alle van ons aangeschafte diensten, de van toepassing zijnde Algemene Voorwaarden die allen zijn opgenomen in deze Overeenkomst. Deze Overeenkomst vertegenwoordigt de volledige overeenkomst tussen u en ons en bepaalt uw gebruik van de als onderdeel hiervan aangeschafte Software en diensten. Deze Overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en ons met betrekking tot de Software en elke Dienst, evenals alle andere communicatie, verklaringen of reclame met betrekking tot de Software of de Dienst, volledig.

 19. Licentieverlenende entiteiten – De Software wordt aan u in licentie gegeven door één van de volgende rechtspersonen:

  1. * McAfee, LLC, een vennootschap naar het recht van Delaware (VS), kantoorhoudende te 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, Californië 95054, Verenigde Staten, als de Software is gedownload in de Verenigde Staten, Mexico, Midden-Amerika, Zuid-Amerika of het Caraïbisch gebied;

  2. McAfee Ireland Limited, kantoorhoudendende te Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ierland als de Software is gedownload in Europa, het Midden-Oosten, Afrika, Azië of het Grote-Oceaangebied; of

  3. • McAfee Co., Ltd., kantoorhoudende te Shibuya Mark City West Building 12-1, Dogenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokio 150-0043, Japan, als de Software in Japan is gedownload.

 20. Hoe neem ik contact op met Intel Security?

  1. Klantenservice en technische ondersteuning: https://service.mcafee.com
  2. • Privacy: https://www-ssl.intel.com/content/www/us/en/forms/privacy-contact-us.html
 21. Lokaal recht – De paragrafen hieronder bevatten informatie over de lokale wetten van bepaalde rechtsgebieden die van toepassing zullen zijn op deze Overeenkomst en die sommige bepalingen waarnaar hierin wordt verwezen kunnen vervangen.

  1. Australië – Voor consumenten in Australië:

   De voordelen voor u onder de beperkte garanties in artikel 12 van deze Overeenkomst zijn in aanvulling op andere rechten en rechtsmiddelen die u mogelijk hebt op grond van een wet met betrekking tot de producten of diensten waarop de garantie betrekking heeft. Onze producten komen met garanties die op grond van Schedule 2 van de Australische Competition and Consumer Act 2010 (Cth) ('Australische Consumentenwetgeving') niet kunnen worden uitgesloten. U hebt recht op vervanging of terugbetaling voor een aanzienlijke fout en op vergoeding van eventueel ander redelijkerwijs te verwachten verlies of schade.U hebt bovendien recht op reparatie of vervanging van de producten als de kwaliteit van de producten niet aanvaardbaar is en de fout geen aanzienlijke fout is. Deze garantie wordt gegeven door McAfee Ireland Limited, kantoorhoudende te Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Ierland, maar u kunt het nummer 1800 998 887 bellen als u vragen hebt over onze garantie voor Australische klanten. Alle claims die op grond van deze garantie worden gedaan, dienen op eigen kosten te worden gestuurd naar onderstaand adres:

   Legal Department
   McAfee Australia Pty Ltd
   Level 20
   201 Miller Street
   North Sydney NSW 2060, Australië

   Klanten in Australië moeten, als een materiële drager waarop de software werd geleverd defect is, de defecte drager binnen 14 dagen na ontdekking van het defect op eigen kosten aan ons retourneren en een kopie van het aankoopbewijs bijvoegen. Wij zullen u binnen 14 dagen na ontvangst een ontvangstbevestiging sturen.

   DE AFWIJZINGEN IN PARAGRAAF 12 GELDEN NIET VOOR U VOOR ZOVER HET AUSTRALISCHE RECHT NIET TOESTAAT DAT TOEPASSELIJKE WETTELIJKE GARANTIES, EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, VOORWAARDEN, VERKLARINGEN OF BEPALINGEN WORDEN UITGESLOTEN OF BEPERKT. IN THAT GEVAL ZIJN DE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES BEPERKT TOT DE DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING MAXIMAAL TOEGESTANE MATE.

   DE IN PARAGRAAF 13(C) BESCHREVEN BEPERKINGEN VAN DE AANSPRAKELIJKHEID ZIJN NIET VAN TOEPASSING OP CONSUMENTEN IN AUSTRALIË.

   NIETS IN DEZE OVEREENKOMST BEPERKT ENIG RECHT DAT U MOGELIJK HEBT OP GROND VAN BESTAANDE WETGEVING INZAKE CONSUMENTENBESCHERMING OF ANDERE TOEPASSELIJKE WETTEN, INCLUSIEF DE AUSTRALISCHE CONSUMENTENWETGEVING, WAARVAN IN UW RECHTSGEBIED NIET CONTRACTUEEL AFSTAND MAG WORDEN GEDAAN.

  2. Canada – Als u de Software in Canada hebt gedownload, dan zullen, tenzij uitdrukkelijk verboden door de plaatselijke wet, deze Overeenkomst, het gebruik van de Software, de relatie van de partijen, en alle geschillen die voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met de Overeenkomst, met inbegrip van eventuele geschillen tussen u en ons, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de geldende wetgeving in de provincie Ontario, Canada.

  3. Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Zwitserland – Als u de Software in de Europese Unie, IJsland, Noorwegen of Zwitserland hebt gekocht, is het nationale recht van het land waar u de Software hebt gedownload van toepassing.

  4. Japan – Als u de Software in Japan hebt gedownload, dan zullen deze Overeenkomst, het gebruik van de Software, de relatie van de partijen, en alle geschillen die voortvloeien uit, betrekking hebben op of verband houden met de Overeenkomst, met inbegrip van eventuele geschillen tussen u en ons, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met Japans recht, zonder rekening te houden met zijn rechtskeuzeregels.

  5. Nederland – Wanneer het originele abonnement van een klant in Nederland automatisch wordt verlengd, gebeurt dat voor onbepaalde tijd en verloopt de facturering volgens de voorwaarden van zijn/haar abonnement. U kunt uw verlengde abonnement op elk gewenst moment na de verlenging beëindigen door onze klantenservice ten minste 30 dagen van tevoren in kennis te stellen van uw voornemen om uw abonnement te beëindigen; u ontvangt dan van ons een pro rata terugbetaling in overeenstemming met de lokale wetgeving. Als u niet wilt dat uw abonnement automatisch wordt verlengd, moet u 30 dagen vóór de vervaldag van uw initiële abonnement de optie 'Automatische verlenging' in uw accountinstellingen uitschakelen.

Laatste update 1 april 2016

Ik ga akkoord met de voorwaarden van de Licentieovereenkomst en de Privacyverklaring.

Annuleren