McAfee Security Scan Plus

McAfee Security Scan Plus

Umożliwia sprawdzenie, czy na komputerze zainstalowano oprogramowanie antywirusowe, zaporę oraz zabezpieczenia internetowe, a także czy w uruchomionych aplikacjach występują zagrożenia.

Funkcje i korzyściOpisWymagania systemowe
McAfee Security Scan Plus

McAfee Security Scan Plus


Umowa licencyjna

Przeczytaj uważnie niniejszą umowę licencyjną. Kliknięcie przycisku „Zgadzam się” i korzystanie z oprogramowania jest równoznaczne z zaakceptowaniem umowy licencyjnej oraz informacji o ochronie prywatności.

Otwórz w nowym oknie

Umowa licencyjna McAfeeOSTATNIA AKTUALIZACJA: 8 Styczeń 2019

Dziękujemy za wybranie firmy McAfee.

Niniejsza umowa („Umowa”) została zawarta między użytkownikiem będącym klientem indywidualnym lub drobnym przedsiębiorstwem („użytkownik”) a spółką McAfee, LLC („McAfee”, „naszą firmą”, „nami”), lub w zależności od miejsca zamieszkania użytkownika bądź sposobu uzyskania produktu lub usługi — z jednym z naszych podmiotów stowarzyszonych wymienionych poniżej. Niniejsza Umowa określa prawa użytkownika i warunki, na jakich może korzystać z naszego oprogramowania i usług („Oprogramowanie” lub „Usługi”). Należy przeczytać ten dokument w całości włącznie z powiązanymi warunki, gdyż wszystkie te warunki są istotne i razem stanowią Umowę, która obowiązuje Użytkownika.NALEŻY ZWRÓCIĆ SZCZEGÓLNĄ UWAGĘ NA KLAUZULĘ O WIĄŻĄCYM ARBITRAŻU I ZRZECZENIU SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO, KTÓRA ODNOSI SIĘ DO ROZWIĄZYWANIA SPORÓW.

Klikając przycisk akceptacji, zaznaczając zgodę w sposób elektroniczny, ładując Oprogramowanie lub w inny sposób korzystając z Oprogramowania lub Usług Użytkownik akceptuje warunki i postanowienia niniejszej Umowy. W przypadku braku akceptacji warunków niniejszej Umowy nie wolno instalować, uzyskiwać dostępu do Oprogramowania lub Usług ani korzystać z nich. W przypadku akceptacji wielu wersji Umowy między Użytkownikiem a naszą firmą obowiązuje najbardziej aktualna zaakceptowana przez Użytkownika wersja, która zastępuje wszystkie wcześniejsze wersje. W zakresie, w jakim tłumaczenie niniejszej Umowy nie jest zgodne z wersją angielską, pierwszeństwo ma wersja angielska.

Niniejsza Umowa obejmuje:

 1. Warunki licencji (w tym ograniczenia, własność, zmiany, wypowiedzenie i prywatność)
 2. Warunki płatności i pomocy technicznej (w tym automatyczne odnawianie, anulowanie, zwroty pieniędzy, obsługa techniczna i aktualizacje)
 3. Warunki dotyczące niektórych produktów i usług (w tym produktów bezpłatnych)
 4. Warunki dotyczące usług ochrony tożsamości
 5. Wiążący arbitraż i zrzeczenie się prawa do pozwu zbiorowego
 6. Ogólne warunki prawne (w tym ograniczone rękojmie, zrzeczenie się rękojmi, ograniczenie odpowiedzialności, podmioty udzielające licencji oraz postanowienia prawa miejscowego)
 7. Dane kontaktowe firmy McAfee

 1. WARUNKI LICENCJI

  Udzielenie licencji na użytek prywatny. Mamy przyjemność udzielić Państwu osobistej, niezbywalnej, niewyłącznej licencji o ograniczonym okresie ważności na zainstalowanie dowolnego Oprogramowania i Usług, na które wykupili Państwo subskrypcję do użytku osobistego i na korzystanie z nich na liczbie urządzeń i przez liczbę użytkowników wskazanych w Uprawnieniu do licencji lub Uprawnieniu do usługi, odpowiednio, z zastrzeżeniem Wymogów systemowych.

  „Uprawnienie do licencji” oznacza liczbę i typ urządzeń i użytkowników, na których można/którzy mogą korzystać z Oprogramowania zgodnie z dokumentami transakcyjnymi związanymi z zakupioną przez Użytkownika subskrypcją, którymi (w zależności od kanału, w którym zakupiono licencję) mogą być: strona dokonania płatności, strona z opisem produktu w naszej witrynie sieci Web, przesłany przez nas e-mail z potwierdzeniem zakupu, pakiet w przypadku zakupu w sklepie detalicznym lub inny dokument transakcyjny otrzymany przez Użytkownika. Jeśli nie podano liczby urządzeń lub użytkowników, Uprawnienie do licencji dotyczy jednego urządzenia i jednego użytkownika.

  „Uprawnienie do usługi” oznacza zakres i okres obowiązywania zakupionych przez Użytkownika Usług, zgodnie z dokumentami udostępnionymi Użytkownikowi przy zakupie produktu. Jeśli w dokumentach nie jest podany zakres lub okres obowiązywania, Uprawnienie do usługi dotyczy jednego urządzenia i jednego użytkownika na okres jednego roku.

  „Wymagania systemowe” oznaczają urządzenia i systemy operacyjne, z którymi produkt McAfee będzie właściwie działał, wskazane w naszej witrynie sieci Web. Obowiązkiem Użytkownika jest spełnienie Wymagań systemowych, takich jak pobranie aktualizacji lub modernizacji w celu dalszego korzystania z Oprogramowania.

  Udzielanie licencji dla małych przedsiębiorstw. Licencja zezwala na użytkowanie Oprogramowania wyłącznie personelowi zatrudnionemu przez małe przedsiębiorstwo objęte licencją. Z zastrzeżeniem warunków niniejszej Umowy i z zastrzeżeniem rejestracji Oprogramowania, niniejszym udzielamy Użytkownikowi niewyłącznego i niepodlegającego przeniesieniu prawa do użytkowania Oprogramowania na takiej liczbie urządzeń, dla jakiej dokonano zakupu licencji subskrypcyjnych określonych w dokumentach towarzyszących transakcji zakupu, przy czym użytkowanie odbywa się wyłącznie w okresie obowiązywania zakupionej subskrypcji, wyłącznie przez personel zatrudniony przez użytkownika i wyłącznie na potrzeby wewnętrznych działań biznesowych. (Na potrzeby niniejszej Umowy, użytkowanie Oprogramowania oznacza dostęp do Oprogramowania, instalowanie, pobieranie, kopiowanie lub czerpanie innych korzyści z użytkowania Oprogramowania). Użytkownik przyjmuje do wiadomości i potwierdza, że Oprogramowanie i wszelkie powiązane informacje są własnością naszą i naszych dostawców. Użytkownikowi przez cały okres utrzymywania subskrypcji przysługuje prawo do Aktualizacji, które są przez nas powszechnie udostępniane. Licencja może zostać przez nas odwołana zgodnie z zapisami niniejszej Umowy.

  Korzystanie przez Użytkownika z Oprogramowania jest ograniczone do urządzeń i systemów operacyjnych przez nas wspieranych, i może zależeć od wydajności oraz kompatybilności sprzętu, oprogramowania i dostępu do Internetu posiadanych przez Użytkownika. Spełnienie wymogów systemowych stanowi obowiązek Użytkownika i to Użytkownik ponosi odpowiedzialność za koszt urządzeń Użytkownika, w tym między innymi za każdorazowe uzyskanie od swojego dostawcy usług aktualizacji i uaktualnień niezbędnych do dalszego korzystania z Oprogramowania. Wymogi systemowe wskazano na stronie z opisem produktu. (Na potrzeby niniejszej Umowy strona z opisem produktu oznacza stronę sieci Web zawierającą opis produktu lub odnośną kartę charakterystyki produktu).

  Użytkownik musi zarejestrować każdą zakupioną przez siebie licencję na Oprogramowanie. Rejestracja jest konieczna, aby możliwe było uzyskanie pomocy technicznej, korzystanie z sesji Usługi usuwania wirusów przysługującej w każdym roku każdej zakupionej rocznej subskrypcji oraz utrzymanie dla nabywanych w przyszłości licencji takiej samej daty odnowienia jak w przypadku początkowo nabytej licencji. Niewykorzystane sesje nie przechodzą na kolejny rok subskrypcji. Obowiązkiem Użytkownika jest dopilnowanie, aby osoba z danej organizacji miała dostęp do konta rejestracyjnego i adresu e-mail podanego w profilu konta, tak aby mogła uzyskać od nas pomoc techniczną i proporcjonalną zniżkę na dodatkowe licencje opisane poniżej.

  Jeżeli Użytkownik dokona w przyszłości zakupu dodatkowych licencji na Oprogramowanie, które zarejestrował na swoim koncie, i skorzysta przy tym z adresu e-mail podanego w profilu konta dla nowych zakupów, wstępny okres obowiązywania dodatkowych licencji zostanie automatycznie skrócony, tak aby data odnowienia była taka sama jak data odnowienia licencji Oprogramowania, które zakupiono wcześniej. W takiej sytuacji Użytkownik zostanie obciążony za skrócony wstępny okres obowiązywania ceną subskrypcji proporcjonalną w stosunku do liczby dni kalendarzowych subskrypcji. Jeżeli Użytkownik nie zarejestruje pierwotnych licencji na swoim koncie lub nie poda adresu e-mail powiązanego z kontem przy dokonywaniu płatności, naliczona cena nie będzie ceną proporcjonalną, a okres subskrypcji dodatkowych licencji będzie równy wybranemu podczas zakupu.

  Jeżeli Umowa zostaje z dowolnego powodu wypowiedziana lub jeżeli z dowolnego powodu wygasa, Użytkownik oraz zatrudniony przez niego personel przestają być uprawnieni do korzystania z Oprogramowania lub dostępu do Oprogramowania, w tym do usług w zakresie przechowywania online lub tworzenia kopii zapasowych, a my możemy według własnego uznania skasować lub zamknąć konto Użytkownika. Po dacie wypowiedzenia lub wygaśnięcia Umowy postąpimy zgodnie ze standardową procedurą mającą na celu usunięcie wszystkich przechowywanych online lub kopii zapasowych danych, tekstów, plików, łączy, obrazów lub innych materiałów, które nam przekazano (zwanych dalej „Treściami”). Użytkownik ma obowiązek zachować lub zapisać kopie zapasowe Treści w innym miejscu, zanim dojdzie do wygaśnięcia lub wypowiedzenia niniejszej Umowy. Korzystanie z Oprogramowania każdorazowo odbywa się zgodnie z warunkami niniejszej Umowy.

  Ograniczenia. Oprogramowanie i Usługi są udostępniane Użytkownikowi na podstawie licencji, a nie sprzedawane, i podlegają ochronie na mocy prawa Stanów Zjednoczonych i międzynarodowych praw i traktatów. Użytkownik nie ma prawa reprodukować lub dystrybuować Oprogramowania lub Usług bez naszej zgody, a niezastosowanie się do tego zakazu może wiązać się z karą finansową lub innymi rodzajami kary przewidzianymi prawem cywilnym i karnym obowiązującym w danym obszarze jurysdykcji. Użytkownikowi nie wolno: (i) odtwarzać kodu źródłowego lub w inny sposób odzyskiwać kodu źródłowego z Oprogramowania lub Usług, chyba że zezwalają na to przepisy; (ii) dostosowywać lub modyfikować Oprogramowania lub Usług bądź tworzyć utworów pochodnych w oparciu o Oprogramowanie lub Usług; (iii) publikować, kopiować (inaczej niż tworząc kopie zapasowe, o ile zezwalają na to dokumenty zakupu), sprzedawać, wypożyczać, dzierżawić, udzielać sublicencji, cedować ani w inny sposób przenosić Oprogramowania lub Usług na inną osobę; (iv) wykorzystywać Oprogramowania lub Usług w celach komercyjnych (chyba że użytkownik jest małym przedsiębiorstwem, kiedy to obowiązywać będzie Licencja do użytku małych przedsiębiorstw); (v) dokonywać prób obejścia zabezpieczeń technicznych w Oprogramowaniu i Usługach; (vi) korzystać z Oprogramowania lub Usług w celu łamania prawa; ani (vii) angażować się w żadną działalność, która zakłóca korzystanie z Oprogramowania lub Usług przez inne osoby. Jeśli Użytkownik zainstalował Oprogramowanie i Usługi na urządzeniu i dokona zbycia własności tegoż urządzenia na rzecz innej osoby, musi dopilnować, by Oprogramowanie i Usługi zostały z niego usunięte, a dane urządzenia Użytkownika zostały usunięte z jego konta w naszej firmie. Mamy prawo odpowiednio wypowiedzieć lub zawiesić niniejszą Umowę, konto Użytkownika lub dostęp do Oprogramowania i Usług, jeżeli stwierdzimy, że Użytkownik naruszył niniejszą Umowę. Oprogramowanie i Usługi mogą zawierać technologię wymuszania ograniczającą rozmiar przechowywanej zawartości, wykorzystanie pasma lub liczbę urządzeń, na których można zainstalować Oprogramowanie i Usługi, bądź umożliwiającą zawieszenie dostępu do Oprogramowania i Usług w sytuacji naruszenia Umowy przez Użytkownika albo wygaśnięcia lub wypowiedzenia Licencji.

  Własność. Zarówno nasza firma jak i nasi dostawcy i partnerzy zachowujemy tytuł własności do swojego Oprogramowania i Usług oraz wszystkie prawa związane z Oprogramowaniem i Usługami, w tym wszystkie prawa własności intelektualnej. Użytkownikowi zostają przyznane wyłącznie te prawa, które zostały wyraźnie wymienione w niniejszej Umowie. Ponadto, jeżeli Użytkownik przekazuje nam swoje uwagi, informacje, opinie lub sugestie dotyczące Oprogramowania i Usług, tym samym Użytkownik zezwala nam na wykorzystanie ich bez ograniczeń, w dowolnym celu i bez wynagrodzenia.

  Oprogramowanie bezpłatne i usługi nieodpłatne. Oprogramowanie i Usługi mogą obejmować: (A) wersje bezpłatne Oprogramowania, w tym (i) wszelkie funkcje objęte płatną subskrypcją, za które nie pobieramy już opłat bądź oferujemy Użytkownikowi nieodpłatnie, oraz (ii) wszelkie funkcje udostępniane Użytkownikowi na próbę, grzecznościowo bądź w celu oceny bądź oznaczone jako „Wersja wstępna”, „Wersja limitowana”, „Wersja beta” lub w inny sposób opisane jako wersje doświadczalne, nieprzetestowane bądź nie w pełni funkcjonalne (wszystkie zwane łącznie „Bezpłatnym oprogramowaniem”) oraz (B) usługi świadczone Użytkownikowi nieodpłatnie grzecznościowo, które mogą być oznaczone podobnie do Bezpłatnego oprogramowania i mogą być doświadczalne, nieprzetestowane bądź nie w pełni funkcjonalne (wszystkie zwane łącznie „Usługami nieodpłatnymi”).

  Subskrypcje płatne. Prawo Użytkownika do korzystania z oprogramowania lub usług obowiązuje przez okres subskrypcji wskazany w dokumentach załączonych do zakupu („Okres subskrypcji”) oraz, jeśli nastąpi, przez każdy kolejny przedłużony okres, chyba że zostanie wypowiedziany. Jeśli dokumenty dołączone do zakupu nie określają długości okresu, przez jaki Użytkownik może korzystać z produktów lub usług, Okres subskrypcji wynosi rok od dnia zakupu Oprogramowania lub Usług. Odnowienie Okresu subskrypcji stanowi akceptację i zgodę Użytkownika na obowiązującą w danej chwili wersję Umowy licencyjnej McAfee.

  Oprogramowanie bezpłatne i usługi nieodpłatne. Prawo do korzystania z Produktów lub usług McAfee będzie obowiązywać, dopóki będzie zainstalowane Oprogramowanie bezpłatne lub jeśli nasza firma w inny sposób udostępni Oprogramowanie bezpłatne lub Usługi nieodpłatne Użytkownikowi i będzie cały czas podlegać ewentualnym ograniczeniom określonym w dokumentach dołączonych do pobranego pliku, jeśli dotyczy.

  Zmiany niniejszej Umowy. Firma McAfee może być zmuszona do aktualizacji lub zmiany swoich regulaminów. Jeśli Użytkownik wykupił subskrypcję płatną, ewentualne nowe warunki będą obowiązywać od dnia odnowienia subskrypcji. Jeżeli Użytkownik nie zgadza się na nowe warunki, musi odrzucić zmiany poprzez wyłączenie automatycznego odnawiania oraz odinstalowanie Oprogramowania i zaprzestanie wszelkiego korzystania z jakiegokolwiek Oprogramowania lub Usług wraz z zakończeniem Okresu subskrypcji.

  W przypadku Oprogramowania bezpłatnego oraz Usług nieodpłatnych Użytkownik akceptuje zmiany niniejszej Umowy poprzez dalsze korzystanie z Oprogramowania bezpłatnego bądź Usług nieodpłatnych. W przypadku odrzucenia zaktualizowanej Umowy licencja do Oprogramowania bezpłatnego lub Usług nieodpłatnych przestaje obowiązywać, w związku z czym Użytkownik musi zaprzestać korzystania z Usług Nieodpłatnych lub Oprogramowania bezpłatnego i odinstalować Oprogramowanie bezpłatne.

  Wypowiedzenie. Nasza firma może rozwiązać niniejszą Umowę, jeśli Użytkownik nie będzie przestrzegał jej postanowień. Użytkownik może wypowiedzieć prawo użytkowania oprogramowania przed wygaśnięciem okresu obowiązywania, trwale usuwając Oprogramowanie i Usługi ze swoich urządzeń i kasując swoje konto u nas. Aby sprawdzić, czy Użytkownikowi przysługuje zwrot pieniędzy przed skasowaniem Oprogramowania i Usług, proszę przeczytać nasz Regulamin zwrotów pieniędzy. Jeżeli niniejsza Umowa wygaśnie lub zostanie rozwiązana, (i) Użytkownik utraci uprawnienie do korzystania z Oprogramowania i Usług lub do dostępu do nich, w tym do usług w zakresie przechowywania online lub tworzenia kopii zapasowych, (ii) musi trwale skasować Oprogramowanie i Usługi ze swoich urządzeń a (iii) nasza firma może zlikwidować lub zamknąć konto Użytkownika. Po rozwiązaniu lub wygaśnięciu Umowy postąpimy zgodnie ze standardową procedurą mającą na celu usunięcie wszystkich przechowywanych online lub kopii zapasowych danych, tekstów, plików, łączy, obrazów lub innych materiałów, które nam przekazano (zwanych dalej „Treściami”). Użytkownik ma obowiązek zachować lub zapisać kopie zapasowe Treści w innym miejscu, zanim dojdzie do wygaśnięcia lub wypowiedzenia niniejszej Umowy.

  Prywatność. Informacje o sposobie zbierania, wykorzystywania i udostępniania przez nas danych osobowych Użytkowników za pośrednictwem naszej witryny sieci Web, produktów, usługi i internetowych aplikacji mobilnych można znaleźć w naszych Informacjach o ochronie prywatności.

 2. WARUNKI PŁATNOŚCI I POMOCY TECHNICZNEJ

  AUTORYZACJA PŁATNOŚCI.

  UŻYTKOWNIK ZGADZA SIĘ NA OBCIĄŻENIE PRZEZ NASZĄ FIRMĘ BĄDŹ NASZEGO AUTORYZOWANEGO PARTNERA RACHUNKU PRZYPISANEGO DO KARTY KREDYTOWEJ LUB DEBETOWEJ LUB INNEGO WSKAZANEGO PRZEZ SIEBIE URZĄDZENIA PŁATNICZEGO NA POCZET WSZYSTKICH KWOT NALEŻNYCH OD UŻYTKOWNIKA W ZWIĄZKU Z DOKONANYM ZAKUPEM, W TYM NA PODSTAWIE ODNOWIENIA UMOWY. UŻYTKOWNIK ZOBOWIĄZUJE SIĘ DO NIEZWŁOCZNEGO POINFORMOWANIA NAS O WSZELKICH ZMIANACH NUMERU RACHUNKU PRZYPISANEGO DO KARTY LUB DATY WYGAŚNIĘCIA LUB INNYCH DANYCH PŁATNICZYCH. W PRZYPADKU KART KREDYTOWYCH I DEBETOWYCH UŻYTKOWNIK AKCEPTUJE, ŻE MOŻEMY AKTUALIZOWAĆ DANE ZA POŚREDNICTWEM INFORMACJI OTRZYMANYCH BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO OD WYSTAWCY KARTY I ODNOŚNEJ SIECI KART ORAZ KORZYSTAĆ ZE ZAKTUALIZOWANYCH INFORMACJI O KARCIE W CELU POBRANIA PŁATNOŚCI NALEŻNYCH OD UŻYTKOWNIKA. BĘDZIE TO TOŻSAME ZE ZGODĄ NA OBCIĄŻENIE KARTY LUB URZĄDZENIA PŁATNICZEGO.

  Automatyczne odnawianie.

  Użytkownik wyraża zgodę na automatycznie odnawianie płatnej subskrypcji. Użytkownik upoważnia naszą firmę lub jej autoryzowanego partnera do obciążania jego zarejestrowanej karty lub urządzenia płatniczego w ciągu 30 dni od dnia wygaśnięcia subskrypcji ceną odnowienia subskrypcji obowiązującą w chwili odnowienia. Cena subskrypcji przy automatycznym odnowieniu podlega zmianie. Subskrypcja odnawiać się będzie ciągle do chwili rezygnacji z niej przez Użytkownika. Użytkownik może uzyskać dodatkowe informacje lub zrezygnować z subskrypcji lub zmienić ustawienia automatycznego odnawiania logując się na stronę „Moje konto” lub kontaktując się z obsługą klienta. Przed wygaśnięciem Okresu subskrypcji prześlemy powiadomienie na adres e-mail podany w profilu konta, w którym poinformujemy o zbliżającym się odnowieniu subskrypcji. Należy pamiętać, że automatyczne odnowienie może się nie powieść w przypadku użycia urządzenia płatniczego innego niż karta kredytowa lub debetowa użyta przy zakupie subskrypcji. Jeżeli w chwili odnowienia Oprogramowanie i Usługi będą miały zmienioną nazwę, zostały uaktualnione lub zastąpione nową ofertą o zasadniczo podobnych funkcjonalnościach, możemy — postępując według własnego uznania — automatycznie odnowić subskrypcję z nową ofertą za cenę nie wyższą niż regularna cena subskrypcji nowej oferty.

  KAŻDORAZOWO PO NABYCIU SUBSKRYPCJI UŻYTKOWNIK MOŻE WYŁĄCZYĆ AUTOMATYCZNE ODNOWIENIE, WCHODZĄC NA STRONĘ SWOJEGO KONTA PRZEZ INTERNET LUB KONTAKTUJĄC SIĘ Z OBSŁUGĄ KLIENTA. JEŻELI UŻYTKOWNIK NIE ŻYCZY SOBIE AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA, MUSI WYŁĄCZYĆ AUTOMATYCZNE ODNAWIANIE PRZYNAJMNIEJ NA 30 DNI PRZED DNIEM WYGAŚNIĘCIA OKRESU SUBSKRYPCJI. W PRZYPADKU NIEWYŁĄCZENIA OPCJI AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA SUBSKRYPCJA UŻYTKOWNIKA BĘDZIE KONTYNUOWANA PRZEZ OKRES ODNOWIENIA ZGODNIE Z UMOWĄ OBOWIĄZUJĄCĄ W CHWILI ODNOWIENIA, CHYBA ŻE ZOSTANIE PRZEZ UŻYTKOWNIKA ANULOWANA (LUB WYPOWIEDZIANA PRZEZ NAS ZGODNIE Z NINIEJSZĄ UMOWĄ).

  WYŁĄCZENIE OPCJI AUTOMATYCZNEGO ODNAWIANIA SPOWODUJE WYŁĄCZENIE EWENTUALNYCH FUNKCJI I USŁUG PREMIUM OFEROWANYCH PRZEZ NAS WYŁĄCZNIE SUBSKRYBENTOM, KTÓRZY ZAPISALI SIĘ NA AUTOMATYCZNE ODNAWIANIE I OPŁACILI SWOJĄ SUBSKRYPCJĘ.

  Rezygnacja. O ile Regulamin zwrotów pieniędzy nie stanowi inaczej, rezygnacja z subskrypcji lub rozwiązanie niniejszej Umowy nie spowoduje wstecznego zwrotu ani proporcjonalnego podziału opłat wniesionych na podstawie daty rezygnacji. Rezygnacja z subskrypcji lub rozwiązanie niniejszej Umowy powoduje brak pobierania regularnych opłat w przyszłości, a Użytkownik będzie miał dostęp do subskrybowanego Oprogramowania i Usług do końca aktualnego Okresu subskrypcji.

  Zwrot pieniędzy. Więcej informacji o uzyskaniu zwrotu pieniędzy za Oprogramowanie i Usługi zakupione od firmy McAfee można znaleźć w naszym Regulaminie zwrotów pieniędzy.

  Opłaty za transmisję danych. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za wszelkie opłaty naliczone przez dostawcę usług danych lub sieci komórkowej w związku z korzystaniem z Oprogramowania lub Usług, w tym wszelkie opłaty dodatkowe i karne za przekroczenie limitu danych lub minut, jak również za opłaty z tytułu krajowych i międzynarodowych wiadomości tekstowych.

  Obsługa techniczna i aktualizacje. Jeśli Oprogramowanie i Usługi kwalifikują do pomocy technicznej a Użytkownik posiada aktualną opłaconą subskrypcję, otrzyma wsparcie techniczne zgodnie z aktualną ofertą standardowego wsparcia. Nie każde Oprogramowanie i nie wszystkie Usługi kwalifikują do pomocy technicznej. Informacje dotyczące pomocy technicznej i opcji dodatkowych można znaleźć w dokumentach dołączonych odpowiednio do zakupu lub regulaminie usług. Oferty standardowego wsparcia, regulaminy i procedury naszej firmy mogą ulegać zmianom i mogą być różne w różnych państwach. Wszelkie nasze zobowiązania związane z udzieleniem pomocy technicznej w związku z poprzednią wersją Oprogramowania i Usług wygasają z chwilą udostępnienia uaktualnienia, modyfikacji lub nowszej wersji bądź innej aktualizacji Oprogramowania i Usług („Aktualizacja”). Dla wygody Użytkownika oraz w celu zapewnienia, że Oprogramowanie na urządzeniach Użytkownika zawiera opracowane przez nas nowe funkcjonalności, Użytkownik akceptując niniejszą Umowę zezwala nam na automatyczne instalowanie Aktualizacji oraz, na wniosek bądź za zgodą Użytkownika, nowego Oprogramowania na urządzeniach Użytkownika z chwilą, gdy staną się one dostępne, o ile tylko możliwe jest przeprowadzenie przez nas instalacji w tle. Możemy również automatycznie dokonać wstępnej instalacji Oprogramowania, ale nie dokonamy jego aktywacji bez zgody Użytkownika. Wszelkie Aktualizacje lub pomoc techniczna dotycząca Oprogramowania bezpłatnego są dostarczane według naszego wyłącznego uznania i w dowolnej chwili mogą zostać przerwane.

  Cykl życiowy produktów i usług. Firma McAfee może według własnego uznania podejmować decyzje o wycofaniu określonego Oprogramowania lub Usług lub poszczególnych funkcjonalności Oprogramowania lub Usług. „Koniec sprzedaży” oznacza dzień, w którym przestajemy udostępniać dane Oprogramowanie lub Usługę do zakupu, odnowienia lub pobrania. Jeżeli okres odnowionej subskrypcji wygasłby po dacie Końca sprzedaży, odnowienie subskrypcji może nie być możliwe. „Koniec wsparcia” odnosi się do daty, od której nie będziemy już zapewniać automatycznych napraw, aktualizacji ani pomocy technicznej w odniesieniu do danego Oprogramowania lub Usług.

 3. WARUNKI DOTYCZĄCE NIEKTÓRYCH PRODUKTÓW I USŁUG

  Usługi. Oprócz niniejszej Umowy i obowiązujących dokumentów zakupu, niektóre Usługi zakupione od nas podlegają dodatkowym regulaminom świadczenia usług, zamieszczonym w naszej witrynie sieci Web. Usługi bezpieczeństwa wymagają aktualizacji, by uwzględnić nowe zagrożenia, poprawić ich wyniki lub wydajność oraz w innych celach biznesowych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że możemy dokonywać modyfikacji elementów i funkcjonalności Usług w ciągu Okresu subskrypcji. Modyfikacje takie nie będą istotnie zmniejszać funkcjonalności Usług. Niektóre urządzenia mogą nie być w stanie odbierać Usług. Do odbioru Usług wymagane jest szybkie łącze internetowe oraz urządzenie spełniające Wymagania systemowe.

  Produkty dla bezpieczeństwa rodziny i przeznaczone dla wielu użytkowników. Jeżeli Użytkownik jest osobą dorosłą, rodzicem lub opiekunem prawnym, może korzystać z Oprogramowania lub Usług do śledzenia i monitorowania wyłącznie własnych dzieci, dzieci, których jest opiekunem prawnym oraz innych, które ma prawo śledzić i monitorować. Użytkownik odpowiada za uzyskanie upoważnienia od ewentualnych stron trzecich, którym udostępnia wielodostępne Oprogramowanie lub Usługi pozwalające na śledzenie i monitorowanie.

  Oprogramowanie bezpłatne. . Jeżeli Oprogramowanie i Usługi, które Użytkownik pobrał lub otrzymał w inny sposób jest Oprogramowaniem bezpłatnym, zastosowanie ma również niniejszy punkt Umowy. W zakresie, w jakim postanowienia zawarte w niniejszym punkcie są sprzeczne z innymi warunkami niniejszej Umowy, niniejszy punkt ma w odniesieniu do Oprogramowania bezpłatnego pierwszeństwo nad innymi postanowieniami, jednak wyłącznie w zakresie niezbędnym do wyjaśnienia niezgodności. Całość Oprogramowania bezpłatnego jest dostarczana w stanie „w jakim jest”, bez gwarancji (wyraźnej lub dorozumianej), zwolnienia z odpowiedzialności, zobowiązań do obsługi lub pomocy technicznej, wyraźnej lub dorozumianej, z zastrzeżeniem praw ustawowych, które zgodnie z prawem nie mogą zostać wykluczone lub ograniczone. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że Oprogramowanie bezpłatne może zawierać usterki, błędy lub powodować inne problemy skutkujące awarią systemu lub innych elementów oraz utratą danych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że nie obiecujemy ani nie gwarantujemy, iż Oprogramowanie bezpłatne będzie oferowane lub udostępniane innym osobom w przyszłości, że nie mamy wobec Użytkownika wyraźnego ani dorozumianego obowiązku oferowania lub wprowadzenia Oprogramowania bezpłatnego i że nie jesteśmy zobowiązani do wprowadzania produktów podobnych do Oprogramowania bezpłatnego lub kompatybilnych z Oprogramowaniem bezpłatnym ani aktualizacji dowolnego Oprogramowania bezpłatnego. Z tego względu Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że wszelkie korzystanie z Oprogramowania bezpłatnego odbywa się na wyłączne ryzyko Użytkownika.

  Subskrypcja „Okres użyteczności (Urządzenia)”. Subskrypcja McAfee „Okres użyteczności (Urządzenia)” może być zastosowana na jednym komputerze lub na urządzeniu przenośnym z systemem Android (zwanym dalej „Urządzeniem Użytkownika”), jeżeli subskrypcja została uwzględniona w cenie zakupu Urządzenia Użytkownika, lub na nie więcej niż trzech Urządzeniach Użytkownika, jeżeli zakupu subskrypcji McAfee „Okres użyteczności (Urządzenia)” dokonano oddzielnie. Od momentu prawidłowego zainstalowania na Urządzeniu Użytkownika subskrypcja McAfee „Okres użyteczności (Urządzenia)” będzie aktywna przez pozostałą część okresu eksploatacji Urządzenia Użytkownika. Użytkownik będzie przez rok uprawniony do korzystania z pomocy technicznej w języku angielskim przez telefon i Internet w normalnych godzinach pracy, a także do korzystania z pomocy technicznej przez Internet w języku angielskim przez standardowy okres eksploatacji Urządzenia Użytkownika (standardowy okres eksploatacji to 5 do 7 lat dla komputera osobistego oraz 3 lata dla tabletu lub smartfona) do momentu, w którym system operacyjny zainstalowany na Urządzeniu Użytkownika będzie starszy od najnowszej wersji systemu operacyjnego o nie więcej niż dwie wersje (na przykład „Windows 10.x” lub „Android 4.x”). W żadnym wypadku subskrypcja McAfee „Okres użyteczności (Urządzenia)” nie może zostać przeniesiona na inną osobę, komputer osobisty ani urządzenie. W przypadku sprzedaży lub innego przekazania Urządzenia Użytkownika innej osobie przed końcem okresu eksploatacji Urządzenia Użytkownika, subskrypcja McAfee „Okres użyteczności (Urządzenia)” zostanie unieważniona, a kolejny właściciel Urządzenia Użytkownika nie będzie uprawniony do instalowania, użytkowania ani posiadania tej subskrypcji. Każda próba przekazania, przeniesienia lub ponownego instalowania subskrypcji McAfee na „Okres użyteczności (Urządzenia)” na innym komputerze osobistym albo urządzeniu lub próba instalowania subskrypcji na większej liczbie urządzeń niż tylko na oryginalnym komputerze osobistym albo urządzeniu lub też na więcej niż na trzech oryginalnych komputerach osobistych lub urządzeniach, w zależności od sytuacji, odbiera prawo Użytkownika do instalowania, użytkowania lub posiadania tej subskrypcji. Aby produkt pozostał aktualny oraz aby móc korzystać z pomocy technicznej, Użytkownik musi regularnie aktualizować oprogramowanie McAfee objęte Subskrypcją „Okres użyteczności (Urządzenia)” i uaktualniać produkt McAfee do najnowszej wersji oprogramowania. Jeżeli w dowolnym momencie Użytkownik zdecyduje się zamienić produkt na inny niż subskrypcja McAfee „Okres użyteczności (Urządzenia)”, będzie to możliwe, pod warunkiem że: (1) Użytkownik uiści stosowną opłatę za taki produkt; (2) uaktualnienie NIE będzie obejmowało licencji „Okres użyteczności (Urządzenia)” oraz (3) subskrypcja i licencja na produkt McAfee „Okres użyteczności (Urządzenia)” zostanie automatycznie unieważniona, bez konieczności zawiadomienia Użytkownika oraz bez prawa Użytkownika do zwrotu wcześniej zapłaconej kwoty.

  Usuwanie wirusów, usługi Techmaster lub zobowiązanie do ochrony antywirusowej. Jeśli subskrypcja obejmuje Usługę usuwania wirusów, Usługę TechMaster lub uprawnia do naszego Zobowiązania do ochrony antywirusowej bądź podobnych usług, w których nasza firma bądź któryś z naszych partnerów mają dostęp do urządzenia Użytkownika w celu podjęcia próby usunięcia złośliwego oprogramowania lub świadczenia innych określonych usług, obowiązywać mogą dodatkowe warunki określone w dokumentach dołączonych do zakupu oraz Regulaminie usług dostępnym w naszej witrynie sieci Web. Podejmiemy uzasadnione ekonomicznie działania celem realizacji Usług usuwania złośliwego oprogramowania. Użytkownik rozumie i akceptuje fakt, że nie każde złośliwe oprogramowanie da się usunąć w ramach Usług i że nie gwarantujemy możliwości usunięcia całego złośliwego oprogramowania z urządzenia/urządzeń Użytkownika. W zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo nasza firma nie ponosi odpowiedzialności za utratę czy odzyskiwanie danych, oprogramowania, bądź utratę możliwości korzystania z systemów lub sieci w wyniku realizacji Usług bądź jakiejkolwiek czynności lub zaniechania, w tym zaniedbania, z naszej strony i ze strony naszych przedstawicieli. W przypadku współpracy z Użytkownikiem w zakresie problemów z hasłem lub innymi problemami z dostępem, wyraźnie zalecamy resetowanie takich haseł bezpośrednio po zakończeniu realizacji Usług. Użytkownik akceptuje fakt, iż jest prawnym posiadaczem licencji do oprogramowania na swoim urządzeniu oraz że korzystanie przez niego z Internetu odbywa się na jego ryzyko. Decydując się na odbiór Usług Użytkownik potwierdza, że (i) posiada pełny dostęp do swojego sprzętu i oprogramowania, dla którego zakupił Usługę, oraz (ii) wykonał na odrębnym nośniku kopię zapasową oprogramowania lub danych na sprzęcie, na które Usługi mogą oddziaływać. Zobowiązanie do ochrony antywirusowej wymaga aktywnego zapisania się na naszą usługę automatycznego odnawiania i podlega dodatkowym warunkom i ograniczeniom zamieszczonym na naszej witrynie sieci Web.

  Zarządzanie hasłami. Za bezpieczeństwo hasła i za wszystkie aspekty związane z zapewnieniem bezpieczeństwa konta odpowiada Użytkownik. Użytkownik powinien chronić hasło główne lub klucz szyfrowania do konta, ponieważ ich utrata może spowodować utratę dostępu do danych. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za wszelkie działania prowadzone na koncie Użytkownika, również działania każdej osoby korzystającej z konta. Jeżeli z konta korzystały lub miały do niego dostęp osoby do tego nieuprawnione, Użytkownik musi natychmiast nas o tym poinformować. Nie odpowiadamy za straty spowodowane nieuprawnionym korzystaniem z konta lub nieuprawnionym dostępem do konta; przy czym Użytkownik może być pociągnięty do odpowiedzialności za wszelkie straty poniesione przez nas lub inne osoby z powodu korzystania z konta przez osoby nieuprawnione. NIE MAMY DOSTĘPU DO HASEŁ GŁÓWNYCH I NIE MOŻEMY ODZYSKAĆ ZASZYFROWANYCH DANYCH UŻYTKOWNIKA, JEŻELI UŻYTKOWNIK ZAPOMNI HASŁA GŁÓWNEGO DLA DOWOLNEJ FUNKCJONALNOŚCI LUB PROGRAMU DO ZARZĄDZANIA HASŁAMI. Nasze Oprogramowanie do zarządzania hasłami oferujemy zarówno w wersji bezpłatnej jak i premium. Wersja bezpłatna ogranicza maksymalną liczbę unikalnych kont (na przykład danych logowania do witryny sieci Web lub aplikacji), które można zapisać. Wersję premium Oprogramowania można pobrać bezpłatnie w okresie promocji, jednakże po jej zakończeniu Użytkownik nie będzie mógł dodawać nowych unikalnych kont, jeżeli przekroczył maksymalną liczbę kont dozwoloną w wersji bezpłatnej. Jeżeli Użytkownik pobrał Oprogramowanie McAfee do zarządzania hasłami, będzie ono podlegać wszystkim opłatom subskrypcyjnym opublikowanym w związku z takim pobraniem oraz warunkom niniejszej Umowy.

  WebAdvisor. McAfee WebAdvisor to oprogramowanie (z odnośną witryną sieci Web) zawierające opinie umożliwiające użytkownikom zapoznanie się z zagrożeniami powiązanymi z wybraną witryną sieci Web. Oprogramowanie WebAdvisor wyświetla obok łączy wyświetlanych w głównych wyszukiwarkach internetowych symbole z kolorami, natomiast odnośne strony witryny sieci Web zawierają katalog stron zawierający informacje o czynnikach, które wpływają na ocenę strony. Oceny stron są na ogół oparte na metodach zautomatyzowanych; WebAdvisor nie może wykryć ani przeanalizować wszystkich możliwych aspektów tworzenia witryny sieci Web, ani określić intencji właściciela witryny. Nasza firma nie kontroluje ani nie bierze odpowiedzialności za treści zamieszczane na stronach stron trzecich, a niektóre strony stron trzecich mogą zawierać treści, które mogą być uznane przez Użytkownika za kontrowersyjne, niewłaściwe lub obraźliwe. OCENY STRON NIE SĄ GWARANCJĄ SZCZEGÓLNYCH PRAKTYK ANI WIARYGODNOŚCI STRONY I W ŻADNYM WYPADKU OCENA NIE STANOWI WYRAZU POPARCIA PRZEZ NAS TREŚCI STRONY, JEJ TEMATYKI, OGÓLNEJ JAKOŚCI LUB UŻYTECZNOŚCI.

  Monitorowanie sesji usług. Zarówno nasza firma jak i jej partnerzy możemy, aczkolwiek nie mamy obowiązku, monitorować i rejestrować sesje Usług, w tym rozmowy telefoniczne i sesje online w celu doskonalenia obsługi klienta, na potrzeby szkoleń wewnętrznych oraz wewnętrznych badań rynku. Użytkownik niniejszym udziela nam zezwolenia na monitorowanie i rejestrowanie Usług oraz wykorzystywania i ujawniania wszelkich informacji, które są niezbędne lub właściwe dla spełnienia wymogów prawa, przepisów bądź innego wniosku instytucji rządowych, w celu świadczenia Usług Użytkownikowi lub innym użytkownikom oraz poprawy rodzajów Usług, jakie możemy świadczyć w przyszłości.

 4. WARUNKI DOTYCZĄCE USŁUG OCHRONY TOŻSAMOŚCI.

  Warunki te obowiązują jedynie wtedy, gdy Użytkownik jest zapisany na nasze usługi ochrony tożsamości, jest do nich uprawniony lub korzysta z nich u nas lub u jednego z naszych zaufanych partnerów (usługi te są czasem zwane „Usługami ochrony tożsamości”). Uprawnienie Użytkownika wynikające z tych Usług może być wskazane w dokumentach dołączonych do zakupu lub rejestracji oraz dodatkowym obowiązującym regulaminie korzystania z produktu dostępnym w naszej witrynie sieci Web.

  Niektóre Usługi ochrony tożsamości dostępne są jedynie dla rezydentów Stanów Zjednoczonych, którzy posiadają ważny numer ubezpieczenia społecznego. Pełną listę wymogów uprawniających do nich można znaleźć tutaj. Gdy Użytkownik zapisuje się na Usługi, prosimy o podanie następujących informacji: (i) danych kontaktowych (np. nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu e-mail); (ii) informacji dotyczących tożsamości (np. daty urodzenia, numeru prawa jazdy i numeru ubezpieczenia społecznego) oraz (iii) informacji pozwalających na weryfikację tożsamości Użytkownika i informacji finansowych (np. numeru karty kredytowej). Informacje te są niezbędne do weryfikacji tożsamości Użytkownika, pobierania uzgodnionych opłat za nasze Usługi oraz wypełnienia naszego zobowiązania do świadczenia Użytkownikowi Usług, w tym monitorowania jego tożsamości i komunikacji ze stronami trzecimi, na ile wymaga tego świadczenie Usług, na przykład firmami zajmującymi się weryfikacją tożsamości, zewnętrznymi usługodawcami, zewnętrznymi dostawcami danych, agencjami sprawozdawczości konsumenckiej, biurami informacji kredytowej, firmami zajmującymi się zatwierdzaniem płatności, organami wymiaru sprawiedliwości i innymi. Informacje o ochronie prywatności firmy McAfee opisują sposób, w jaki nasza firma (bądź inne działające w naszym imieniu) zbiera, wykorzystuje i udostępnia informacje na temat Użytkownika w związku z korzystaniem przez niego z Usług ochrony tożsamości, a obowiązkiem Użytkownika jest zapoznanie się z „Informacjami o ochronie prywatności” przed zaakceptowaniem niniejszej Umowy licencyjnej bądź skorzystaniem z naszych Usług.

  Użytkownik rozumie, że akceptując niniejszą Umowę i korzystając z naszych Usług ochrony tożsamości udziela nam i naszym pracownikom, agentom, podmiotom zależnym i stowarzyszonym, wykonawcom, zewnętrznym usługodawcom i dostawcom danych oraz wszelkim innym agencjom kredytowym działającym na podstawie Ustawy o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej (FCRA) z późniejszymi zmianami, w tym firmom Experian, TransUnion, Equifax i ich podmiotom stowarzyszonym pisemnych poleceń (opisanych w niniejszych warunkach), zgody i upoważnienia do dostępu i korzystania ze sprawozdań dotyczących konsumentów, w tym raportów nt. zdolności kredytowej, dotyczących Użytkownika (lub zapisanych przez niego dzieci, jeśli dotyczy) od każdej krajowej agencji sporządzającej sprawozdania kredytowe lub dotyczące konsumentów oraz do wymiany informacji na temat Użytkownika z zewnętrznymi dostawcami danych i każdą z tych krajowych agencji sporządzających sprawozdania kredytowe w celu zweryfikowania i monitorowania jego tożsamości i świadczenia na jego rzecz Usług ochrony tożsamości.

  Amerykańska Ustawa o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej (FCRA). Ustawa o rzetelnej sprawozdawczości kredytowej pozwala uzyskać od każdej z agencji sporządzającej sprawozdania dotyczące konsumentów ujawnienie wszystkich informacji znajdujących się w chwili złożenia wniosku w aktach konsumenta. Pełne ujawnienie informacji w aktach Użytkownika w danej agencji sporządzającej sprawozdania dotyczące konsumentów należy uzyskać bezpośrednio od takiej agencji. Sprawozdania dotyczące konsumenta, dostarczone przez ochronę tożsamości McAfee bądź wnioskowane przez tę usługę nie mają stanowić ujawnienia informacji przez agencję sporządzającą sprawozdania dotyczące konsumentów zgodnie z wymogami FCRA bądź podobnych ustaw.

  Na mocy FCRA Użytkownikowi przysługuje raz do roku bezpłatne ujawnienie sprawozdania kredytowego od każdej z krajowych agencji sporządzającej sprawozdania kredytowe. Użytkownik może poprosić o bezpłatne sprawozdanie roczne na podstawie FCRA pod adresem www.annualcreditreport.com.

  Przysługuje mu również prawo do otrzymania bezpłatnej kopii swojego sprawozdania kredytowego od danej agencji sporządzającej sprawozdania kredytowe, jeśli:

  Użytkownikowi odmówiono świadczenia konsumenckiego, ubezpieczenia, zatrudnienia lub licencji przyznawanej przez państwo bądź innego państwowego świadczenia w ciągu ostatnich 60 dni na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu dotyczącym konsumenta wystawionym przez taką agencję lub powiadomiono w inny sposób o niepomyślnym działaniu dotyczącym powyższych.

  Użytkownikowi odmówiono wynajęcia domu/mieszkania lub kazano mu zapłacić wyższą niż zwykle wymagana kaucję w ciągu ostatnich 60 dni na podstawie informacji zawartych w sprawozdaniu dotyczącym konsumenta wystawionym przez taką agencję.

  Użytkownik zaświadczy na piśmie, że jest bezrobotny i zamierza ubiegać się o pracę w ciągu 60 dni od dnia przedstawienia takiego zaświadczenia.

  Użytkownik zaświadczy na piśmie, iż jest beneficjentem pomocy społecznej.

  Użytkownik zaświadczy na piśmie, iż ma powody uważać, że jego akta w danej agencji sporządzającej sprawozdania dotyczące konsumentów zawiera niezgodne z prawdą dane w wyniku oszustwa.

  Ponadto, jeśli Użytkownik mieszka w stanie Kolorado, Maine, Maryland, Massachusetts, New Jersey lub Vermont, przysługuje mu prawo do bezpłatnej kopii sprawozdania dotyczącego konsumenta na swój temat raz do roku, a jeśli mieszka w stanie Georgia — dwa razy w roku. W przypadku mieszkańców stanu Illinois agencje sporządzające sprawozdania dotyczące konsumentów zgodnie z prawem muszą wydawać konsumentowi kopię jego akt na żądanie bez opłat bądź za opłatą nominalną. W pozostałych przypadkach agencja sporządzająca sprawozdania dotyczące konsumentów może naliczyć uzasadnioną opłatę za wydanie konsumentowi kopii sprawozdania na jego temat.

  Zgodnie z Ustawą o rzetelnej sprawozdawczości konsumenckiej, Użytkownik może zakwestionować niezgodne z prawdą lub niekompletne informacje w swoim sprawozdaniu dotyczącym konsumenta. UŻYTKOWNIK NIE MA OBOWIĄZKU ZAKUPU SWOJEGO SPRAWOZDANIA NA TEMAT KONSUMENTA OD JAKIEJKOLWIEK AGENCJI SPORZĄDZAJĄCEJ SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW, BY ZAKWESTIONOWAĆ NIEZGODNOŚĆ Z PRAWDĄ LUB NIEKOMPLETNOŚĆ INFORMACJI W SWOIM SPRAWOZDANIU BĄDŹ BY OTRZYMAĆ KOPIĘ SWOJEGO SPRAWOZDANIA OD FIRM EQUIFAX, EXPERIAN LUB TRANSUNION, TRZECH KRAJOWYCH AGENCJI SPORZĄDZAJĄCYCH SPRAWOZDANIA DOTYCZĄCE KONSUMENTÓW BĄDŹ OD JAKIEJKOLWIEK INNEJ AGENCJI TEGO RODZAJU.

  Zgodnie ze swoimi regulaminami Equifax, Experian i/albo TransUnion mogą wydawać dodatkową kopię sprawozdania o konsumencie w okolicznościach innych niż opisane powyżej. Z firmami Equifax, Experian lub TransUnion można się skontaktować w celu uzyskania kopii swojego sprawozdania o konsumencie od takiej agencji lub zakwestionowania informacji zawartych w aktach sprawozdania kredytowego Equifax, Experian lub TransUnion korzystając z następujących danych kontaktowych:

  Experian: 1-800-EXPERIAN (1-888-397-3742)

  Equifax: 1-800-685-1111

  Transunion: 1-800-916-8800

  Pełne podsumowanie praw Użytkownika wynikających z ustawy FCRA można znaleźć klikając tutaj.

  Dodatkowe zrzeczenia się rękojmi i ograniczenie odpowiedzialności. Poniżej przedstawione są dalsze rękojmie i ograniczenia odpowiedzialności dotyczące naszych Usług ochrony tożsamości:

  ŻADNA PORADA ANI INFORMACJA USTNA CZY PISEMNA UZYSKANA PRZEZ UŻYTKOWNIKA OD NASZEJ FIRMY LUB ZA JEJ POŚREDNICTWEM LUB Z USŁUG NIE TWORZY JAKIEJKOLWIEK RĘKOJMI INNEJ NIŻ WYRAŹNIE WSKAZANA W NINIEJSZEJ UMOWIE. USŁUGI OCHRONY TOŻSAMOŚCI ŚWIADCZONE SĄ W STANIE, W JAKIM SĄ I W MIARĘ DOSTĘPNOŚCI. SPÓŁKA MCAFEE, LLC I JEJ ZEWNĘTRZNI USŁUGODAWCY ORAZ ICH DOSTAWCY DANYCH NIE UDZIELAJĄ ŻADNYCH OŚWIADCZEŃ ANI GWARANCJI WYRAŹNYCH CZY DOROZUMIANYCH W ODNIESIENIU DO USŁUG I ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKICH WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI W ODNIESIENIU DO NICH. NIE OGRANICZAJĄC POWYŻSZEGO, FIRMA MCAFEE, LLC I JEJ ZEWNĘTRZNI USŁUGODAWCY ORAZ ICH DOSTAWCY DANYCH NIE GWARANTUJĄ ANI NIE DAJĄ RĘKOJMI ZGODNOŚCI Z PRAWDĄ, TERMINOWOŚCI, KOMPLETNOŚCI, AKTUALNOŚCI, POKUPNOŚCI, BRAKU NARUSZEŃ CZY ZDATNOŚCI DO KONKRETNEGO CELU USŁUG OCHRONY TOŻSAMOŚCI I NIE ODPOWIADAJĄ ZA EWENTUALNE STRATY CZY OBRAŻENIA WYNIKAJĄCE Z KORZYSTANIA Z USŁUG OCHRONY TOŻSAMOŚCI LUB DANYCH W NICH ZAWARTYCH LUB SPOWODOWANE PRZEZ NIE W CAŁOŚCI LUB CZĘŚCI.

  Nie jesteśmy organizacją naprawy historii kredytowej ani podobną organizacją regulowaną przez inne obowiązujące prawo i nie udzielamy porad dotyczących napraw historii kredytowej.

  Nasza oferta monitorowania historii kredytowej monitoruje jedynie akta kredytowe związane z konsumentem dokonującym kupna, a nie monitoruje, nie porównuje ani nie zawiera odsyłaczy do akt kredytowych związanych z konsumentem dokonującym kupna z innymi aktami kredytowymi prowadzonymi przez poszczególne biura informacji kredytowej.

  Nie monitorujemy wszystkich transakcji we wszystkich firmach.

  Punktacje kredytowe, sprawozdania i monitorowanie historii kredytowej może wymagać dodatkowego procesu weryfikacji i usługi kredytów będą wstrzymane do chwili zakończenia takiej procedury. Do chwili weryfikacji tożsamości Użytkownika naliczana będzie obniżona opłata serwisowa.

  Wyniki punktacji kredytowej Vantage to wyniki Vantage Score 3.0 oparte na danych z agencji Equifax, Experian i TransUnion. Strony trzecie mogą korzystać z innej punktacji Vantage lub innego rodzaju punktacji kredytowej w celu oceny zdolności kredytowej.

  W przypadku usług McAfee® Identity Theft w wersji ProtectionPlus i Premium badanie kredytowe przez agencje Experian i TransUnion może rozpocząć się po kilku dniach.

  Użytkownik oświadcza i gwarantuje nam, że będzie korzystał z Usług ochrony tożsamości (i wszelkich informacji w nich zawartych) do ochrony przed faktycznym oszustwem, nieupoważnionymi transakcjami, roszczeniami lub innymi zobowiązaniami bądź w celu zapobiegania im i w żadnym innym celu.

  Nasza firma nie odpowiada za zwłokę w wykonaniu lub niewykonanie wynikające z przyczyn od nas niezależnych.

  Bezpłatna subskrypcja na Usługi ochrony tożsamości obowiązuje przez okres roku od daty rejestracji.

 5. WIĄŻĄCY ARBITRAŻ I ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO POZWU ZBIOROWEGO

  W przypadku wszystkich klientów spoza Unii Europejskiej.

  Zgoda na rozwiązanie sporów w drodze arbitrażu. Z zastrzeżeniem jedynie Opcji sądu ds. drobnych roszczeń, opisanej poniżej w niniejszym punkcie, wszelkie roszczenia, spory lub nieporozumienia jakiegokolwiek rodzaju, niezależnie od typu roszczenia czy podstawy prawnej czy środka prawnego („Roszczenie”) zgłaszane przez Użytkownika lub naszą firmę przeciw drugiej stronie, a wynikające z Umowy, Oprogramowania lub Usług bądź z nimi związane lub dotyczące ich w jakikolwiek sposób będą rozstrzygane w drodze poufnego i wiążącego arbitrażu. Niniejsza zgoda na arbitraż obejmuje między innymi: (i) Roszczenia dotyczące możliwości egzekwowania lub interpretacji niniejszej Umowy, w tym dowolnego z niniejszych postanowień dotyczących arbitrażu; (ii) Roszczenia zgłaszane przez Użytkownika a także Roszczenia zgłaszane w imieniu Użytkownika bądź w związku z nim, przez osoby takie jak pracownik, przedstawiciel, agent, poprzednik, następca, spadkobierca, cesjonariusz bądź syndyk masy upadłościowej; (iii) Roszczenia dotyczące bezpośrednio naszej firmy i/albo naszej spółki macierzystej, spółek stowarzyszonych, spółek zależnych, następców prawnych, cesjonariuszy, pracowników i agentów, oraz (iv) Roszczenia, które mogłyby być zgłoszone w ramach pozwu zbiorowego, sprawy w obronie interesu publicznego, pozwu grupowego, połączonego czy innego zbiorowego, przy czym wyraźnie przyjmuje i postanawia się, że arbitraż w sprawie takich roszczeń musi być prowadzony indywidualnie (nie zbiorowo, nie grupowo) a arbiter może uznać roszczenie wyłącznie indywidualnie (nie zbiorowo, nie grupowo). STRONY POSTANAWIAJĄ, ŻE W POSTĘPOWANIU ARBITRAŻOWYM ANI PRZED SĄDEM NIE MOŻE BYĆ ROZPATRYWANY ŻADEN POZEW ZBIOROWY, POZEW GRUPOWY, POZEW POŁĄCZONY, SPRAWA W OBRONIE INTERESU PUBLICZNEGO ANI ROSZCZENIA ZBIOROWE. AKCEPTUJĄC NINIEJSZĄ ZGODĘ NA ARBITRAŻ, STRONY POSTANAWIAJĄ ZRZEC SIĘ PRAWA DO WNIESIENIA POZWU ZBIOROWEGO LUB POZWU GRUPOWEGO LUB POZWU W OBRONIE INTERESU PUBLICZNEGO, DOŁĄCZENIA DO NICH LUB PRZYSTĄPIENIA DO ARBITRAŻU W SPRAWACH POŁĄCZONYCH ODNOSZĄCYCH SIĘ DO DOWOLNEJ SPRAWY.

  Zawiadomienie o sporze. Strona występująca o arbitraż musi w pierwszej kolejności zawiadomić drugą stronę o sporze w formie pisemnej przynajmniej 60 dni przed rozpoczęciem arbitrażu. Powiadomienie naszej firmy o sporze powinno zostać przesłane na adres: McAfee, Inc. 5000 Headquarters Drive, Plano, TX 75024, Attention: Legal Department. Zawiadomienie musi zawierać imię i nazwisko, adres oraz dane kontaktowe, informację o przedmiocie sporu oraz oczekiwane zaspokojenie roszczeń. Użytkownik i firma podejmą zasadne starania celem rozwiązania ewentualnego sporu poprzez nieformalne negocjacje w terminie 60 dni od daty wysłania Zawiadomienia o sporze. Po upływie 60 dni Użytkownik albo nasza firma może wszcząć postępowanie arbitrażowe. Niezależnie od tych zobowiązań do powiadamiania, ewentualne żądanie arbitrażu może zostać zgłoszone przez Użytkownika lub przez naszą firmę przed upływem okresu przedawnienia dotyczącego Roszczenia (lub Roszczeń), dla którego wnioskowany lub żądany jest arbitraż. Zobowiązania dotyczące powiadamiania nie zmieniają okresu przedawnienia obowiązującego dla dowolnego Roszczenia (lub Roszczeń).

  Organizacja arbitrażu: Jeżeli spór nie zostanie rozwiązany w drodze negocjacji nieformalnych, wszelkie roszczenia, spory i nieporozumienia będą rozstrzygane na żądanie dowolnej ze stron wyłącznie przez wiążący arbitraż prowadzony zgodnie z Federalną ustawą o arbitrażu (dalej „FAA”), a nie zgodnie z prawem stanowym. Z zastrzeżeniem jedynie Opcji sądu ds. drobnych roszczeń dla klientów indywidualnych, opisanej poniżej, STRONY ZRZEKAJĄ SIĘ PRAWA DO WNOSZENIA POZWÓW (BĄDŹ UCZESTNICZENIA W NICH JAKO STRONA BĄDŹ CZŁONEK GRUPY W POZWIE ZBIOROWYM) W SPRAWIE WSZELKICH SPORÓW DO SĄDU, DO ROZPATRZENIA PRZEZ SĘDZIEGO LUB ŁAWĘ PRZYSIĘGŁYCH. Wszystkie spory będą zamiast tego rozstrzygane indywidualnie przed jednym, neutralnym arbitrem, a postępowanie będzie poufne. Rolę arbitra będzie pełnił prawnik posiadający uprawnienia do wykonywania zawodu w swojej jurysdykcji oraz co najmniej dziesięcioletnie doświadczenie bądź emerytowany lub były sędzia wybrany zgodnie z zasadami AAA. Arbitra obowiązują warunki niniejszej Umowy, a arbitraż będzie prowadzony zgodnie z Zasadami arbitrażu w sprawach handlowych oraz Zasadami rozstrzygania sporów konsumenckich AAA, odpowiednio, z uwzględnieniem zmian zawartych w niniejszej Umowie (zwanymi dalej „Zasadami arbitrażu”). Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej adr.org lub uzyskać pod numerem 1-800-778-7879. Z wyjątkiem sytuacji dotyczących roszczeń i roszczeń wzajemnych na kwotę mniejszą niż 25.000 USD arbiter wydaje pisemne uzasadnienie, w którym wyjaśnia główne ustalenia i wnioski, na podstawie których wydano wyrok. Wszelkie postępowania arbitrażowe będą prowadzone w języku angielskim, a w odniesieniu do interpretacji, wykonania i postępowania zgodnie z wiążącą klauzulą o arbitrażu zawartą w niniejszej Umowie zastosowanie ma amerykańska ustawa FAA. Wyrok arbitrażowy będzie poufny i zostanie ujawniony wyłącznie w zakresie niezbędnym do uzyskania orzeczenia sądowego lub w innym celu wymaganym prawem. Użytkownik i firma ponadto wyrażają zgodę na wykonanie orzeczenia po jego wydaniu przez właściwy sąd. Wyrok arbitrażowy określi prawa i obowiązki istniejące wyłącznie między wymienionymi osobami oraz wyłącznie w odniesieniu do roszczeń będących przedmiotem arbitrażu i nie niesie ze sobą żadnych konsekwencji dla praw i obowiązków odnośnie do innych sporów.

  Koszty. Koszt arbitrażowej opłaty rejestracyjnej ponosi osoba wnioskująca o arbitraż. Jeżeli zapisu na arbitraż dokonał Użytkownik, a wyrok wydany został na korzyść Użytkownika, dokonamy zwrotu arbitrażowej opłaty rejestracyjnej. Pokryjemy opłaty i koszty za pierwszy dzień rozprawy. Wszystkie pozostałe opłaty i koszty będą pokrywane zgodnie z zasadami arbitrażu. Niemniej jednak opłacimy z góry lub zwrócimy koszty arbitrażowej opłaty rejestracyjnej oraz inne opłaty, jeżeli arbiter uzna, że Użytkownik nie jest w stanie ich wpłacić, lub zrobimy to na wniosek Użytkownika, o ile uznamy to za zasadne. Każda ze stron ponosi koszty własnych prawników, biegłych i świadków oraz inne wydatki, niezależnie od tego, komu arbiter przyzna rację, przy czym strona może dochodzić od drugiej strony zwrotu wszystkich wydatków, jeżeli arbiter tak ustali, stosując obowiązujące prawo.

  Opcja sądu ds. drobnych roszczeń. Jeśli Użytkownik jest klientem indywidualnym, może pozwać naszą firmę w sądzie ds. drobnych roszczeń w swoim okręgu lub kraju zamieszkania bądź w hrabstwie Santa Clara w stanie Kalifornia pod warunkiem spełnienia wymogów sądu.

  Zachowane prawo McAfee do tymczasowych środków ochrony prawnej. Żaden z zapisów niniejszej Umowy nie będzie ograniczał naszego prawa do korzystania ze zorganizowanych we własnym zakresie środków naprawczych lub postępowania zgodnie z procedurą lub do uzyskania tymczasowych środków naprawczych, takich jak zabezpieczenie roszczenia, nakazanie zajęcia przez sąd o właściwej jurysdykcji; przy czym możemy zdecydować o poddaniu arbitrażowi wszelkich sporów związanych z takimi tymczasowymi środkami ochrony prawnej.

  Sprzeczne warunki. W razie konfliktu między Zasadami arbitrażu a niniejszą zgodą na arbitraż, pierwszeństwo ma niniejsza zgoda na arbitraż. Stwierdzenie nieważności lub niewykonalności dowolnego fragmentu niniejszej zgody na arbitraż nie powoduje unieważnienia innych postanowień zgody na arbitraż; przy czym (a) jeżeli stwierdzono nieważność zakazu arbitrażu w odniesieniu do pozwu zbiorowego, wówczas całość zgody na arbitraż traci ważności oraz (b) jeżeli stwierdzono nieważność zakazu arbitrażu w postępowaniach grupowych w sprawach w obronie interesu publicznego, wówczas zgoda na arbitraż jest nieważna wyłącznie w zakresie tych postanowień. Niniejsza zgoda na arbitraż pozostaje w mocy również po wypowiedzeniu lub unieważnieniu niniejszej Umowy. W razie zaistnienia konfliktu między zgodą na arbitraż a dowolnymi innymi postanowieniami w sprawie arbitrażu, pierwszeństwo ma niniejsza zgoda na arbitraż.

  ZRZECZENIE SIĘ PRAWA DO ROZPRAWY Z UDZIAŁEM PRZYSIĘGŁYCH. JEŻELI Z DOWOLNYCH WZGLĘDÓW ROSZCZENIE BĘDZIE ROZPATRYWANE PRZEZ SĄD, A NIE W DRODZE ARBITRAŻU, UŻYTKOWNIK I NASZA FIRMA ZGADZAJĄ SIĘ NA ROZPRAWĘ BEZ UDZIAŁU PRZYSIĘGŁYCH. STRONY BEZWARUNKOWO ZRZEKAJĄ SIĘ WSZELKIEGO PRAWA DO PROCESU PRZED ŁAWĄ PRZYSIĘGŁYCH W SPRAWIE JAKIEGOKOLWIEK SPORU, KTÓRY W JAKIKOLWIEK SPOSÓB DOTYCZY UMOWY LUB DOWOLNEGO OPROGRAMOWANIA LUB USŁUG BĄDŹ Z NICH WYNIKA. W PRZYPADKU POSTĘPOWANIA SĄDOWEGO NINIEJSZY AKAPIT MOŻE ZOSTAĆ UZUPEŁNIONY CELEM WYKAZANIA PISEMNEJ ZGODY NA PROCES SĄDOWY. Niniejszy akapit w żaden sposób nie unieważnia Zgody na rozwiązanie sporów w drodze arbitrażu.

  W przypadku konsumentów z Unii Europejskiej — Usługa rozstrzygania sporów online (ODR) oraz alternatywne rozstrzyganie sporów (ADR). Zgodnie z prawem musimy udostępniać w naszej witrynie sieci Web łącze do unijnej platformy ODR: https://ec.europa.eu/info/live-work-travel-eu/consumers/resolve-your-consumer-complaint. Nie mamy obowiązku korzystania z ADR, jeśli Użytkownik zgłosi reklamację. Jeśli Użytkownik zgłosi reklamację, której nie będziemy w stanie rozstrzygnąć w ramach wewnętrznych procedur rozpatrywania reklamacji, skontaktujemy się z Użytkownikiem listownie bądź pocztą e-mail w sprawie naszej gotowości na zastosowanie procedury ADR. Można się z nami skontaktować za pośrednictwem naszej witryny sieci Web.

 6. OGÓLNE WARUNKI PRAWNE

  Prawo właściwe na potrzeby niniejszej Umowy. Z zastrzeżeniem poniższego punktu „Prawo miejscowe”, niniejsza Umowa, korzystanie z Oprogramowania i Usług, stosunek między stronami oraz wszelkie spory z tego wynikające, które dotyczą Umowy lub mają z nią związek, w tym spory pomiędzy Użytkownikiem a nami, będą rozstrzygane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Nowy Jork, z wyłączeniem zasad dotyczących kolizji prawa, przy czym wszystkie postanowienia dotyczące arbitrażu są regulowane przez ustawę FAA. Jeżeli z dowolnej przyczyny prawo stanu Nowy Jork nie obowiązuje, wówczas z zastrzeżeniem poniższego punktu „Prawo miejscowe”, niniejsza Umowa, korzystanie z Oprogramowania, Usług, stosunek między stronami oraz wszelkie spory z tego wynikające, które dotyczą Umowy lub mają z nią związek, w tym spory pomiędzy Użytkownikiem a nami, będą rozstrzygane i interpretowane zgodnie z prawem stanu Delaware, z wyłączeniem zasad dotyczących kolizji prawa i z zastrzeżeniem, że wszystkie postanowienia dotyczące arbitrażu są regulowane przez ustawę FAA. Do Oprogramowania lub Usług nie mają zastosowania Konwencja Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów ani amerykańska ustawa Uniform Computer Information Transactions Act.

  Ataki na dane. Użytkownik przyjmuje do wiadomości, że niektóre naruszenia bezpieczeństwa związane są z atakami na dane. Na przykład, istnieją wirusy i inne rodzaje złośliwego oprogramowania, które: (i) usuwają lub niszczą dane Użytkownika (czasem pojedyncze pliki, ale czasem nawet cały dysk poprzez uszkodzenie głównego rekordu rozruchowego bądź innego kluczowego elementu); (ii) modyfikują pliki Użytkownika (na przykład programy pasożytnicze, przyczepiające się do pliku i modyfikujące go w celu umożliwienia wykonania i rozpowszechniania się programu złośliwego); oraz (iii) szyfrują pliki na dysku Użytkownika (na przykład programy typu ransomware, korzystające z asymetrycznego szyfrowania). Najlepszym sposobem ochrony przed tego rodzaju atakami jest częste wykonywanie kopii zapasowych swoich danych na innym urządzeniu/w innym miejscu. W ten sposób posiada się dodatkową kopię danych, które atakujące oprogramowanie usuwa, zmienia lub niszczy. Choć nasza firma podejmie wszelkie ekonomicznie uzasadnione działania celem usunięcia atakującego złośliwego oprogramowania lub wirusa, sporządzanie kopii zapasowych wszystkich danych i plików na urządzeniu, by można je było odzyskać w razie ataku na te dane, jest wyłącznym obowiązkiem Użytkownika. Bez takich kopii zapasowych przywrócenie usuniętych, zniszczonych lub zmodyfikowanych danych może być niemożliwe. Nie ponosimy odpowiedzialności za utratę bądź odzyskiwanie danych lub plików czy utratę możliwości korzystania z systemów lub sieci w wyniku ataków na dane.

  Ograniczona gwarancja. Gwarantujemy, że przez 30 dni od daty zakupu („Okres gwarancyjny”) wyłącznie w przypadku Oprogramowania w wersji płatnej Oprogramowanie objęte licencją udzieloną w niniejszej Umowie (w tym Aktualizacje dostarczane w Okresie gwarancyjnym, ale wyłącznie do czasu wygaśnięcia gwarancji) będzie działać zasadniczo zgodnie z dokumentacją przekazaną przez nas w związku z takim Oprogramowaniem w chwili zakupu i że ewentualne nośniki fizyczne (np. płyta CD-ROM, przy czym z wyłączeniem urządzeń produkowanych przez inne firmy), na których znajduje się dostarczone Oprogramowanie, będą wolne od wad materiałowych i błędów wykonania. Nie gwarantujemy, że dane urządzenie mobilne lub komputer będą kompatybilne lub będą działać z Oprogramowaniem lub Usługą; nie udzielamy także gwarancji ani nie przyjmujemy żadnej odpowiedzialności za funkcjonowanie osobistych urządzeń Użytkownika wykorzystywanych w celu uzyskania dostępu do Oprogramowania lub Usługi. Wyłącznym środkiem naprawczym przysługującym Użytkownikowi i jednocześnie jedyną odpowiedzialnością naszą i naszych dostawców w przypadku jakiegokolwiek naruszenia ograniczonej gwarancji będzie, według naszego wyboru, zwrot ceny licencji zapłaconej przez Użytkownika, zastąpienie wadliwego nośnika zawierającego Oprogramowanie, ponowną realizację Usługi lub zapewnienie alternatywnego środka naprawczego zgodnie z przepisami lokalnego prawa ochrony konsumentów w jurysdykcji Użytkownika. Powyższe środki naprawcze mogą nie być dostępne w niektórych krajach w zakresie, w jakim podlegamy przepisom prawa i regulacjom w zakresie kontroli eksportu. Uszkodzony nośnik fizyczny należy zwrócić na własny koszt w miejscu zakupu wraz z kopią potwierdzenia zakupu. Nośnik zamienny objęty będzie gwarancją przez pozostałą część pierwotnego Okresu gwarancyjnego.

  WYŁĄCZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI. POWYŻSZE GWARANCJE SĄ WYŁĄCZNYMI GWARANCJAMI UDZIELONYMI UŻYTKOWNIKOWI. ZASTĘPUJĄ WSZELKIE INNE WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE, OŚWIADCZENIA, WARUNKI, W TYM GWARANCJE LUB WARUNKI DOTYCZĄCE POKUPNOŚCI, WYDAJNOŚCI, ZADOWALAJĄCEJ JAKOŚCI, PRZYDATNOŚCI DO OKREŚLONEGO CELU, TYTUŁU PRAWNEGO I NIENARUSZALNOŚCI PRAW. POZA OGRANICZONĄ GWARANCJĄ OKREŚLONĄ W NINIEJSZYM PUNKCIE OPROGRAMOWANIE I USŁUGI DOSTARCZANE SĄ „W STANIE, W JAKIM SĄ”. ZA WYBÓR OPROGRAMOWANIA ODPOWIEDNIEGO DO OSIĄGNIĘCIA ZAMIERZONYCH REZULTATÓW, ZA INSTALACJĘ I UŻYTKOWANIE OPROGRAMOWANIA LUB USŁUGI ORAZ OSIĄGNIĘTE REZULTATY ODPOWIADA UŻYTKOWNIK. NIE UDZIELAMY GWARANCJI ODNOŚNIE DO UŻYTKOWANIA LUB WYDAJNOŚCI OPROGRAMOWANIA BĄDŹ USŁUGI. NIE GWARANTUJEMY, ŻE W RAZIE AWARII OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGA BĘDZIE ODPORNE NA AWARIE, BĘDZIE DZIAŁAĆ NIEPRZERWANIE, BĘDZIE WOLNE OD BŁĘDÓW LUB USTEREK CZY ŻE OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGA ZAPEWNIA OCHRONĘ PRZED WSZYSTKIMI MOŻLIWYMI ZAGROŻENIAMI BEZPIECZEŃSTWA (W TYM PRZED UMYŚLNYM DZIAŁANIEM STRON TRZECICH), ŻE W OPROGRAMOWANIU LUB USŁUDZE NIE BĘDĄ WYSTĘPOWAŁY NIEPRAWIDŁOWOŚCI LUB INNE BŁĘDY SPOWODOWANE WIRUSEM, INFEKCJĄ, ROBAKIEM LUB PODOBNYM ZŁOŚLIWYM KODEM NIEPOCHODZĄCYM OD NAS, ANI ŻE OPROGRAMOWANIE LUB USŁUGA BĘDZIE SPEŁNIAĆ WYMAGANIA UŻYTKOWNIKA. NIE PONOSIMY ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU OKRESÓW PRZESTOJU LUB ZAKŁÓCEŃ W ŚWIADCZENIU USŁUG, Z TYTUŁU UTRATY LUB KRADZIEŻY DANYCH LUB SYSTEMÓW ANI INNYCH STRAT POWSTAŁYCH WSKUTEK JAKIEGOKOLWIEK DZIAŁANIA LUB NIEUPRAWNIONEGO DOSTĘPU.

  Procesy wysokiego ryzyka. Niniejsze Oprogramowanie i Usługi nie są odporne na uszkodzenia i nie są zaprojektowane ani przeznaczone do użytkowania w działaniach wysokiego ryzyka, na przykład w środowiskach wysokiego ryzyka wymagających awarii w kierunku bezpiecznym, takich jak elektrownie jądrowe, systemy komunikacji lotniczej, systemy uzbrojenia, systemy bezpośredniego podtrzymywania życia oraz do wszelkich innych zastosowań, w których awaria Oprogramowania lub Usług mogłaby być bezpośrednią przyczyną śmierci, utraty zdrowia lub powstania poważnych szkód fizycznych lub materialnych. Nasza firma w sposób wyraźna wyłącza wszelkie wyraźne lub dorozumiane gwarancje przydatności do zastosowania w procesach wysokiego ryzyka.

  Ograniczenie odpowiedzialności. W ŻADNYM PRZYPADKU ANI MY NIE ODPOWIADAMY, ANI NASI DOSTAWCY, LICENCJODAWCY ANI INNI USŁUGODAWCY BĘDĄCY OSOBAMI TRZECIMI NIE ODPOWIADAJĄ WOBEC UŻYTKOWNIKA ZA: (A) JAKIEKOLWIEK SZKODY POŚREDNIE, SZCZEGÓLNE, UBOCZNE LUB WTÓRNE; (B) ZA KRADZIEŻ INFORMACJI UMOŻLIWIAJĄCYCH IDENTYFIKACJĘ OSOBY LUB ZA KOSZT UZYSKANIA ZASTĘPCZEGO OPROGRAMOWANIA LUB ZASTĘPCZYCH USŁUG ORAZ (C) ZA UTRATĘ ZYSKÓW, DOBREGO IMIENIA, ZAROBKÓW PRACOWNIKÓW, PRZESTOJE W PRACY, AWARIĘ LUB NIEPOPRAWNE DZIAŁANIE KOMPUTERA, UTRATĘ DANYCH LUB Z TYTUŁU ZANIEDBANIA, ANI ZA JAKIEKOLWIEK INNE POŚREDNIE SZKODY LUB STRATY. W ŻADNYM WYPADKU NASZA ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ LUB ŁĄCZNA ODPOWIEDZIALNOŚĆ NASZYCH DOSTAWCÓW, LICENCJODAWCÓW LUB INNYCH ZEWNĘTRZNYCH USŁUGODAWCÓW WOBEC UŻYTKOWNIKA Z TYTUŁU BEZPOŚREDNIEGO ODSZKODOWANIA W ZWIĄZKU Z NINIEJSZĄ UMOWĄ NIE BĘDZIE WYŻSZA NIŻ CENA OPROGRAMOWANIA UISZCZONA PRZEZ UŻYTKOWNIKA LUB 100 USD (LUB RÓWNOWARTOŚĆ W WALUCIE KRAJOWEJ), JEŻELI UŻYTKOWNIK KORZYSTAŁ Z OPROGRAMOWANIA BEZPŁATNEGO. Użytkownik wyraża zgodę na ograniczenia odpowiedzialności zawarte w tym punkcie i przyjmuje do wiadomości, że gdyby nie zgodził się na wspomniane ograniczenia, cena Oprogramowania byłaby wyższa. Żadne z postanowień niniejszej Umowy nie ogranicza żadnych praw, które w jurysdykcji Użytkownika nie mogą zostać wyłączone z Umowy, przysługujących Użytkownikowi na mocy obowiązujących ustaw o ochronie konsumentów lub innych przepisów.

  Kontrola eksportu. Oprogramowanie podlega kontroli eksportu z mocy amerykańskiego Rozporządzenia o administracji eksportu (EAR) i przepisów wykonawczych. Użytkownik zgadza się nie eksportować, nie przekazywać, nie udostępniać ani nie wykorzystywać Oprogramowania ani Usług i powiązanej dokumentacji, w tym danych technicznych, bezpośrednio czy pośrednio, do jakiegokolwiek kraju, do którego eksport, przesył lub dostęp jest ograniczony przez przepisy, ustawy bądź inne akty prawa, bez wymaganego pozwolenia Biura ds. Przemysłu i Bezpieczeństwa amerykańskiego Departamentu Handlu lub innego właściwego podmiotu rządowego, któremu podlega dany eksport lub przesył. Eksport na rzecz niektórych osób i podmiotów lub do niektórych krajów może być zabroniony. Jeśli firma McAfee otrzyma powiadomienie, że użytkownik jest lub został zidentyfikowany jako podmiot objęty sankcjami lub ograniczeniami na mocy obowiązującego prawa, firma McAfee nie będzie zobowiązana do realizacji żadnego ze swoich zobowiązań wynikających z niniejszej Umowy, jeśli ich realizacja powodowałaby naruszenie sankcji lub ograniczeń. Informacje dodatkowe o stronach podlegających ograniczeniom można znaleźć w następujących witrynach sieci Web: Skonsolidowany wykaz kontroli oraz Programów sankcji OFAC. Dodatkowe informacje dotyczące eksportu i importu Produktów McAfee można znaleźć na stronie sieci Web firmy McAfee „Zgodność z przepisami eksportowymi” https://www.mcafee.com/enterprise/en-us/about/export-compliance.html, aktualizowanej okresowo.

  Programy osób trzecich. Materiały stron trzecich zawarte w Oprogramowaniu lub Usługach mogą podlegać innym postanowieniom umownym; zazwyczaj informacje na ten temat znajdują się w pliku „Read Me” albo „About” dołączonym do Oprogramowania lub Usług. Materiały osób trzecich mogą obejmować kod źródłowy oprogramowania udostępnianego przez osoby trzecie na podstawie jednej lub kilku licencji open source lub bezpłatnych, w tym licencji GNU, uznawanych za „Oprogramowanie open source”. Oprogramowanie open source jest udostępniane na warunkach innych niż przewidziane niniejszą Umową, które mogą w niektórych przypadkach być sprzeczne z warunkami niniejszej Umowy, a wówczas obowiązują zamiast warunków niniejszej Umowy. Jeżeli licencja na Oprogramowanie open source wymaga od nas dystrybuowania kodu źródłowego związanego z Oprogramowaniem lub Usługami bądź modyfikacji Oprogramowania lub Usług, udostępnimy kod źródłowy na życzenie.

  Brak zrzeczenia się praw. Ewentualne zrzeczenie się przez nas któregokolwiek z postanowień niniejszej Umowy wymaga formy pisemnej i podpisu.

  Rozłączność postanowień umowy. Jeżeli dowolna z części niniejszej Umowy zostanie uznana z dowolnego powodu za niewykonalną, wówczas uznaje się daną część za pominiętą, a pozostała część Umowy jest nadal w pełni wykonalna; PRZY CZYM NINIEJSZA ZGODA NA ARBITRAŻ NIE MA ZASTOSOWANIA W ODNIESIENIU DO ROSZCZEŃ, W PRZYPADKU KTÓRYCH PRAWO NIE ZEZWALA NA OGRANICZENIE MOŻLIWOŚCI ZŁOŻENIA POZWU ZBIOROWEGO LUB ARBITRAŻU POŁĄCZONEGO.

  Całość Umowy. Niniejsza Umowa stanowi całość porozumienia między Użytkownikiem a naszą firmą i reguluje korzystanie z Oprogramowania oraz Usług nabytych na podstawie niniejszej Umowy. Niniejsza Umowa zastępuje wszelkie wcześniejsze ustalenia między Użytkownikiem a naszą firmą w związku z Oprogramowaniem i dowolnymi Usługami oraz całość pozostałej korespondencji, oświadczeń lub materiałów reklamowych dotyczących Oprogramowania lub Usług.

  Podmioty udzielające licencji. Licencja na Oprogramowanie i Usługi jest przydzielana Użytkownikowi przez jeden z następujących podmiotów:

  McAfee, LLC, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze stanu Delaware, z siedzibą pod adresem 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, jeśli Oprogramowanie zostało pobrane w Stanach Zjednoczonych, Meksyku, Ameryce Środkowej, Ameryce Południowej lub na Karaibach;

  McAfee Consumer Affairs North, LLC, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze stanu Delaware, z siedzibą pod adresem 2821 Mission College Blvd., Santa Clara, California 95054, USA, jeśli Oprogramowanie zostało pobrane w Kanadzie;

  McAfee Ireland Limited z siedzibą pod adresem Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Irlandia, jeżeli Oprogramowanie zostało pobrane w Europie, na Bliskim Wschodzie, w Afryce, w Azji, państwach położonych na wyspach Oceanu Spokojnego lub Australii; lub

  McAfee Co., Ltd. z siedzibą pod adresem Shibuya Mark City West Building 12-1, Dougenzaka 1-Chome, Shibuya-ku, Tokio 150-0043, Japonia, jeśli Oprogramowanie zostało pobrane w Japonii.

  Prawo miejscowe. W dalszej części zamieszczono informacje dotyczące lokalnych przepisów poszczególnych jurysdykcji, które to przepisy mają zastosowanie do niniejszej Umowy i które mogą mieć pierwszeństwo nad określonymi postanowieniami, o których mowa w niniejszej Umowie.

  Australia.Konsumenci w Australii:

  Korzyści przysługujące Użytkownikowi na mocy ograniczonej gwarancji przewidzianej stanowią uzupełnienie innych praw i środków naprawczych przysługujących Użytkownikowi na mocy przepisów prawa w odniesieniu do produktów lub usług, których dotyczy niniejsza gwarancja. Nasze produkty objęte są gwarancjami, których nie można wykluczyć zgodnie z Załącznikiem 2 do australijskiej Ustawy z 2010 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (Cth) („Australijskie prawo ochrony konsumentów”). W przypadku znaczącej awarii Użytkownik ma prawo do wymiany lub zwrotu ceny produktu, a także do odszkodowania za wszelkie inne możliwe do przewidzenia straty lub szkody. Użytkownik ma również prawo do tego, aby produkty zostały naprawione lub wymienione, w przypadku gdy ich jakość nie jest zadowalająca, a awaria nie stanowi znaczącej awarii. Niniejszej gwarancji udziela spółka McAfee Ireland Limited, z siedzibą pod adresem: Building 2000 City Gate, Mahon, Cork, Irlandia, ale pytania dotyczące naszej gwarancji dla konsumentów z Australii można zgłaszać pod numerem telefonu 1800 998 887. Wszelkie roszczenia wynikające z niniejszej gwarancji należy przesyłać, na własny koszt, na poniższy adres:

  Legal Department
  McAfee Australia Pty Ltd
  Level 20
  201 Miller Street
  North Sydney NSW 2060

  W przypadku klientów mieszkających w Australii, jeżeli fizyczny nośnik, na którym dostarczono Oprogramowanie jest uszkodzony, uszkodzony nośnik należy na własny koszt zwrócić do nas wraz z kopią potwierdzenia zakupu w ciągu 14 dni od momentu odkrycia uszkodzenia. Zawiadomimy Użytkownika o otrzymaniu takiego nośnika w ciągu 14 dni od otrzymania.

  WYŁĄCZENIA ZAWARTE W NINIEJSZYM PUNKCIE NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W ODNIESIENIU DO UŻYTKOWNIKA, W ZAKRESIE, W JAKIM AUSTRALIJSKIE PRZEPISY NIE ZEZWALAJĄ NA WYŁĄCZENIE LUB OGRANICZENIE OBOWIĄZUJĄCYCH GWARANCJI USTAWOWYCH, WYRAŹNYCH LUB DOROZUMIANYCH GWARANCJI, WARUNKÓW LUB OŚWIADCZEŃ. W TAKIM PRZYPADKU WYRAŹNE LUB DOROZUMIANE GWARANCJE SĄ OGRANICZONE W MAKSYMALNYM STOPNIU DOZWOLONYM W ŚWIETLE OBOWIĄZUJĄCYCH PRZEPISÓW.

  OGRANICZENIA ODPOWIEDZIALNOŚCI OKREŚLONE W TYM PUNKCIE NIE MAJĄ ZASTOSOWANIA W ODNIESIENIU DO KONSUMENTÓW W AUSTRALII.

  ŻADNE Z POSTANOWIEŃ NINIEJSZEJ UMOWY NIE OGRANICZA ŻADNYCH PRAW, KTÓRE W JURYSDYKCJI UŻYTKOWNIKA NIE MOGĄ ZOSTAĆ WYŁĄCZONE NA PODSTAWIE UMOWY, PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI NA MOCY OBOWIĄZUJĄCYCH USTAW O OCHRONIE KONSUMENTÓW LUB INNYCH PRZEPISÓW, W TYM AUSTRALIJSKIEGO PRAWA OCHRONY KONSUMENTÓW.

  Kanada. Jeżeli Oprogramowanie lub Usługi nabyto w Kanadzie i o ile lokalne przepisy wyraźnie tego nie zabraniają, niniejsza Umowa, korzystanie z Oprogramowania i Usług, stosunek między stronami oraz wszelkie spory z tego wynikające, które dotyczą Umowy lub mają z nią związek, w tym spory pomiędzy Użytkownikiem a naszą firmą, będą rozstrzygane i interpretowane zgodnie z prawem prowincji Ontario (Kanada).

  Jeśli Oprogramowanie lub Usługi nabyto w Unii Europejskiej, Islandii, Norwegii lub Szwajcarii, prawem właściwym jest prawo krajowe państwa, w którym pobrano Oprogramowanie.

  Japonia. Jeżeli Oprogramowanie lub Usługi nabyto w Japonii, niniejsza Umowa, korzystanie z Oprogramowania i Usług, stosunek między stronami oraz wszelkie spory z tego wynikające, które dotyczą Umowy lub mają z nią związek, w tym spory pomiędzy Użytkownikiem a nami, będą rozstrzygane i interpretowane zgodnie z prawem japońskim, bez uwzględniania obowiązujących tam zasad dotyczących wyboru prawa właściwego.

  Holandia. W przypadku klientów z Holandii automatyczne odnowienie oryginalnej subskrypcji będzie odnowieniem na czas nieokreślony, rozliczanym zgodnie z warunkami subskrypcji. Odnowioną subskrypcję można wypowiedzieć w dowolnym momencie po odnowieniu, kontaktując się z Obsługą Klienta i zgłaszając z co najmniej 30-dniowym wyprzedzeniem zamiar wypowiedzenia, a my w takiej sytuacji dokonamy proporcjonalnego zwrotu ceny zgodnie z lokalnymi przepisami. Jeżeli Użytkownik nie chce, aby subskrypcja była odnawiana automatycznie, musi wyłączyć automatyczne odnawianie co najmniej 30 dni przed wygaśnięciem pierwotnej subskrypcji.

 7. DANE KONTAKTOWE FIRMY MCAFEE

  1. Obsługa klienta i pomoc techniczna: https://service.mcafee.com
  2. Spory:

   Attn: McAfee Legal Department

   5000 Headquarters Drive

   Plano, Texas 75024

   MFECONSUMER.EULA.2019.01.08.GENERAL

Potwierdzam znajomość warunków umowy licencyjnej oraz informacji o ochronie prywatności i akceptuję je.

Anuluj